Fyzika pre stredné školy VI. - Elektromagnetické žiarenie, svetlo a fyzika mikrosveta

13h 37min
Čas
35
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

Vitajte v kurze Fyzika pre stredné školy VI. - Elektromagnetické žiarenie, svetlo a fyzika mikrosveta, ktorý je súčasťou súboru šiestich kurzov Fyzika pre stredné školy
Fyzika má na strednej škole povesť ťažkého predmetu. Nečudo, veď na správne zvládnutie fyziky musí študent pracovať na rozvoji mnohých schopností, zahŕňajúcich vytváranie a aplikáciu matematických alebo počítačových modelov pri opise a predpovedaní javov okolitého sveta.  
Hlavným cieľom autora súboru kurzov Fyzika pre stredné školy je vytvoriť pre študentov také podmienky, v ktorých dokážu nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov správne vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo fyzikálnych javov. 
Úspešné zvládnutie fyziky je pritom kľúčom, ktorý otvára stredoškolákovi cestu k štúdiu mnohých učebných odborov, ktoré by boli inak preň nedostupné. Želáme vám pri jej štúdiu veľa zábavy. 
Súbor kurzov Fyzika pre stredné školy je vhodný pre žiakov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské učivo fyziky a porozumieť mu viac do hĺbky.

 Čo sa naučíte

 • Čo všetko spadá pod elektromagnetické žiarenie?  
 • Na čo slúžia spektroskop a spektrometer?  
 • Ako možňo spektrum použiť podobne ako odtlačky prstov?  
 • Aká je rýchlosť svetla vo vákuu a ako sme to zistili?  
 • Ako sa svetlo odráža a lomí na rozhraní dvoch prostredí?  
 • Prečo pri lome svetla vzniká spektrum?  
 • Ako inak ešte možno získať spektrum? 
 • Ako funguje optické zobrazovanie?  
 • Je náš obraz v rovinnom zrkadle rovnaký ako my?  
 • Ako zobrazuje šošovka?  
 • Aké vlastnosti má obraz?  
 • Ako sa dajú dopredu zistiť?  
 • Ako funguje ľudské oko?  
 • Ako ho možno korigovať ak je krátkozraké alebo ďalekozraké? 
 • Aké veličiny používame na opis žiarenia a svetla? 
 • Aké vlastnosti má žiarenie absolútne čierneho telesa?  
 • Ako fungujú guľové zrkadlá? 
 • Čo je to fotón?  
 • Je svetlo vlnenie, či pozostáva z častíc?  
 • Ako sa menili predstavy ľudí o zložení a štruktúre atómu?  
 • Prečo sú emisné spektrá zahriatych plynov čiarové?  
 • Čo je to kvantovanie energie atómov?  
 • Čo sa stane, ak je jadro atómu nestabilné?  
 • Čo z neho môže vyletieť? 
 • Ako funguje laser?  
 • Môže mať elektrón frekvenciu a vlnovú dĺžku?  
 • Prečo môže mať atóm len isté dovolené energie?  
 • Ako vyzerá kvantovomechanický model atómu vodíka?  
 • Čo sú to kvantové čísla?  
 • Ako nám tento model a Pauliho princíp pomáhajú chápať štruktúru periodickej sústavy prvkov? 

Čo všetko dostanete

 • videá výkladov učiva, 
 • interaktívne simulácie, 
 • spracované tlačiteľné cornellské poznámky k výkladom učiva, 
 • tlačiteľné sady úloh na aplikáciu učiva s komentovaným písomným riešením úloh, 
 • moderované diskusné fórum, 
 • certifikát o absolvovaní kurzu, 
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom. 
Online kurz Fyzika pre stredné školy VI. - Elektromagnetické žiarenie, svetlo a fyzika mikrosveta je možné

Zoznam kapitol

F3M6 Elektromagnetické žiarenie a svetlo
Dostupné v ukážke kurzu
F3M6-01 Prehľad elektromagnetického žiarenia - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-01 Prehľad elektromagnetického žiarenia - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-02 Základné pojmy spektrálnej analýzy. Čiarové spektrá
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-03a Svetlo. Základné vlastnosti svetla
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-03b Rýchlosť svetla
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-04a Odraz a lom svetla. Index lomu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-04b Úplný odraz svetla
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-05 LC - Overenie z kona odrazu a lomu na optickej súprave
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-06 Disperzia svetla. Spektrálne farby
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-07 Ohyb svetla na dvojštrbine a na optickej mriežke - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M6-07 Ohyb svetla na dvojštrbine a na optickej mriežke - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M7 Optické sústavy a optické zobrazovanie
F3M7-01 Pojem optickej sústavy a optického zobrazovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M7-02 Zobrazovanie odrazom na rovinnej ploche. Rovinné zrkadlo
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M7-03 Šošovky ako zobrazovacie sústavy - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M7-03 Šošovky ako zobrazovacie sústavy - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M7-04 Zobrazovacia rovnica šošovky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M7-05 Oko ako optická sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M9 Elektromagnetické vlnenie a optika
F4M09-04a Základné rádiometrické a fotometrické veličiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M09-04b Tepelné žiarenie. Žiarenie čierneho telesa
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M09-05a Zobrazovanie odrazom na guľovej ploche. Duté a vypuklé zrkadlo - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M09-05b Zobrazovanie odrazom na guľovej ploche. Duté a vypuklé zrkadlo - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M8 Základné pojmy fyziky mikrosveta
F3M8-01 Fotoelektrický jav
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M8-02 Einsteinova teória fotoelektrického javu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M8-03 Svetelné kvantá alebo svetelné vlny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M8-04 Modely atómu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M8-05 Čiarový charakter atómových spektier a kvantovanie energie atómov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M8-06 Atómové jadrá rádioaktivita a niektoré jadrové reakcie - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M8-07 Atómové jadrá rádioaktivita a niektoré jadrové reakcie - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M10 Základné pojmy kvantovej fyziky
F4M10-02 Spontánna a stimulovaná emisia. Princíp lasera
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M10-03a Vlnové vlastnosti častíc
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M10-03b Sú elektróny vlny alebo častice
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M10-04 Kvantové stavy ako stojaté elektrónové vlny. Elektrón viazaný na úsečke
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M10-05a Kvantovomechanický model atómu vodíka. Kvantové čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M10-05b Pauliho princíp. Atómy s viacerými elektrónmi
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál