Fyzika pre stredné školy III. - Molekulová fyzika a termodynamika

13h 48min
Čas
47
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu Fyzika pre stredné školy III.

Vitajte v kurze Fyzika pre stredné školy III. – Molekulová fyzika a termodynamika, ktorý je súčasťou súboru šiestich kurzov Fyzika pre stredné školy.
Fyzika má na strednej škole povesť ťažkého predmetu. Nečudo, veď na správne zvládnutie fyziky musí študent pracovať na rozvoji mnohých schopností, zahŕňajúcich vytváranie a aplikáciu matematických alebo počítačových modelov pri opise a predpovedaní javov okolitého sveta.  
Hlavným cieľom autora súboru kurzov Fyzika pre stredné školy je vytvoriť pre študentov také podmienky, v ktorých dokážu nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov správne vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo fyzikálnych javov. 
Úspešné zvládnutie fyziky je pritom kľúčom, ktorý otvára stredoškolákovi cestu k štúdiu mnohých učebných odborov, ktoré by boli inak preň nedostupné. Želáme vám pri jej štúdiu veľa zábavy. 
Súbor kurzov Fyzika pre stredné školy je vhodný pre žiakov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské učivo fyziky a porozumieť mu viac do hĺbky.  

Čo sa naučíte

 • Ako určiť počet molekúl vody v pohári?  
 • Akú má hmotnosť jedna molekula?  
 • Ako sa správajú atómy, molekuly a ióny v látkach?  
 • Od čoho ich správanie závisí?  
 • Odkiaľ to vieme?  
 • Pôsobia na seba tieto častice navzájom?  
 • Aký je rozdiel medzi tým, čo robia častice pevnej, kvapalnej a plynnej látky?  
 • Čo sa myslí pod stavom termodynamickej rovnováhy?  
 • Čo sú to stavové veličiny?  
 • Ako merajú fyzici teplotu a aké jednotky pri tom používajú? 
 • Čo je to vnútorná energia telesa?  
 • Prečo ju teleso má?  
 • Odkiaľ vieme, že ju musí mať?  
 • Ako ju môžeme zmeniť?  
 • Prečo sa nám zohrievajú ruky, keď si ich šúchame?  
 • Čo je to teplo?  
 • Je to to isté ako teplota?  
 • Na čo treba dodať viac tepla: na ohriatie kila vody o 1°C alebo na ohriatie kila železa o 1°C?  
 • Čo je to tepelná kapacita a merná tepelná kapacita?  
 • Ako vypočítať, aká bude koncová teplota dvoch telies, ktoré dáme do tepelného kontaktu?  
 • Čo je a ako vyzerá kalorimeter?  
 • Ako možno sformulovať zákon zachovania energie v termodynamike?  
 • Ako dochádza k prenosu tepla?  
 • Čo musíme vedieť, keď chceme zistiť, aký silný radiátor potrebujeme v izbe? 
 • Čo rozumieme pod ideálnym plynom?  
 • Prečo má plyn tlak?  
 • Ako ho vypočítať?  
 • S čím tlak plynu súvisí?  
 • Ako vyzerá rovnica, ktorá nám umožní vždy vedieť, aký bude tlak daného množstva plynu s daným objemom a danou teplotou?  
 • Čo chápeme pod dejom v plyne?  
 • Aké deje vieme ľahko opísať?  
 • Koľkokrát sa zväčší tlak vzduchu v injekčnej striekačke, ak jeho objem piestom zmenšíme trikrát?  
 • Prečo sa plyn pri prudkom rozopnutí ochladí a pri prudkom stlačení ohreje?  
 • Kde sa to využíva? 
 • Akú prácu koná plyn pri rôznych dejoch?  
 • Čo je to kruhový dej a ako je pre nás užitočný?  
 • Čo nám hovorí druhý termodynamický zákon o účinnosti tepelných motorov a chladničiek?  
 • Ako sa líšia kryštalické a amorfné látky?  
 • Ako sa natiahne či stlačí teleso z pevnej látky, keď naň pôsobíme silou?  
 • Aké dlhé oceľové lano by sme mohli zavesiť z lietadla bez toho, aby sa vlastnou váhou roztrhlo?  
 • Ako porovnávať deformačné vlastnosti rôznych pevných látok?  
 • Môže naozaj minca plávať na hladine vody? Prečo? 
 • Ako to, že v tenkej kapiláre voda oproti hladine ostatnej kvapaliny vystúpi a ortuť naopak klesne?  
 • Ako sa právajú pevné látky a kvapaliny, keď meníme ich teplotu?  
 • Ako to možno využiť v praxi? 
 • Aké vlastnosti má topenie a tuhnutie, sublimácia a desublimácia?  
 • Môže drôt prejsť kusom ľadu a napriek tomu ho nerozrezať?  
 • Prečo je ľad klzký?  
 • Aké vlastnosti má vyparovanie a kondenzácia?  
 • Čo je var?  
 • Možno paru vidieť?  
 • Ako vyzerá diagram, v ktorom je zaznamenané všetko o skupenských premenách jednej látky? Ako ho čítať?  
 • Čo robiť, keď sa vám zarosia okuliare?  
 • Čo je to rosný bod? 

Čo všetko dostanete

 • videá výkladov učiva, 
 • interaktívne simulácie a tabuľky, 
 • spracované tlačiteľné cornellské poznámky k výkladom učiva, 
 • tlačiteľné sady úloh na aplikáciu učiva s komentovaným písomným riešením úloh, 
 • moderované diskusné fórum, 
 • certifikát o absolvovaní kurzu, 
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom. 
Online kurz Fyzika pre stredné školy III. - Molekulová fyzika a termodynamika je možné

Zoznam kapitol

F2M3 Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky
Dostupné v ukážke kurzu
F2M3-01 Relatívna atómová a molekulová hmotnosť, látkové množstvo
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-02 Molové veličiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-03 Kinetická teória stavby látok
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-04 Dôkazy neusporiadaného pohybu častíc v látkach
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-05 Častice v silovom poli susedných častíc
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-06 Modely štruktúr látok rozličných skupenstiev
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-07 Zmeny skupenstiev
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-08 Rovnovážny stav termodynamickej sústavy
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-09 Teplota
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M3-10 Termodynamická teplota
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4 Vnútorná energia, práca a teplo
F2M4-01 Vnútorná energia telesa
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4-02 Zmena vnútornej energie pri konaní práce
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4-03 Zmena vnutornej energie pri tepelnej výmene. Teplo
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4-04 Merná tepelná kapacita
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4-05 Kalorimeter. Kalorimetrická rovnica
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4-07 Určenie mernej tepelnej kapacity pevnej látky pomocou zmiešavacieho kalorimetra
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4-08 Prvý termodynamický zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M4-09 Vedenie a prúdenie tepla. Žiarenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5 Štruktúra a vlastnosti plynného skupenstva látok
F2M5-01 Ideálny plyn
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-02 Teplota plynu z hľadiska molekulovej fyziky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-03 Tlak plynu z hľadiska molekulovej fyziky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-04a Stavová rovnica ideálneho plynu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-04b Stavová rovnica ideálneho plynu - riešená úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-05 Izotermický dej s ideálnym plynom
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-06 Izochorický dej s ideálnym plynom
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-07 Izobarický dej s ideálnym plynom
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-08 Stavové zmeny ideálneho plynu z energetického hľadiska
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M5-09 Adiabatický dej s ideálnym plynom
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M3 Štruktúra a vlastnosti plynného, pevného a kvapalného skupenstva látok
F4M03-03a Práca vykonaná plynom pri stálom a premenlivom tlaku
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-03b Kruhový dej
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-03c Druhý termodynamický zákon. Tepelné motory
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-04a Kryštalické a amorfné látky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-04b Deformácia pevného telesa
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-05a Krivka deformácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-05b Povrchová vrstva kvapaliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-05c Povrchová sila
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-06a Javy na rozhraní pevné‚ho telesa a kvapaliny. Kapilarita
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M03-06b Teplotná rozťažnosť pevných telies a kvapalín
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M4 Zmeny skupenstva látok
F4M04-01a Fázy a fázové premeny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M04-01b Topenie a tuhnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M04-01c Krivka topenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M04-01d Sublimácia a desublimácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M04-02a Vyparovanie a var. Kvapalnenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M04-02b Krivka nasýtenej pary
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M04-03a Fázový diagram
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M04-03b Vodná para v atmosfére
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál