Fyzika pre stredné školy II. - Mechanika

27h 48min
Čas
80
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu Fyzika pre stredoškolákov

Vitajte v online kurze Fyzika pre stredné školy II. - Mechanika, ktorý je súčasťou súboru šiestich online kurzov Fyzika pre stredné školy
Fyzika má na strednej škole povesť ťažkého predmetu. Nečudo, veď na správne zvládnutie fyziky musí študent pracovať na rozvoji mnohých schopností, zahŕňajúcich vytváranie a aplikáciu matematických alebo počítačových modelov pri opise a predpovedaní javov okolitého sveta.  
Hlavným cieľom autora súboru kurzov Fyzika pre stredné školy je vytvoriť pre študentov také podmienky, v ktorých dokážu nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov správne vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo fyzikálnych javov. 
Úspešné zvládnutie fyziky je pritom kľúčom, ktorý otvára stredoškolákovi cestu k štúdiu mnohých učebných odborov, ktoré by boli inak preň nedostupné. Želáme vám pri jej štúdiu veľa zábavy. 
Súbor kurzov Fyzika pre stredné školy je vhodný pre žiakov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské učivo fyziky a porozumieť mu viac do hĺbky.  

Čo sa naučíte v kurze Fyzika pre stredné školy

 • Ako reprezentovať rôzne pohyby graficky a vzorcom?  
 • Ktoré z pohybov sú v tomto zmysle najjednoduchšie?  
 • Aký je rozdiel medzi priemernou a okamžitou rýchlosťou?  
 • Aký je rozdiel medzi rýchlosťou a zrýchlením?  
 • Akým pohybom sa pohybovali pierko a kameň, ktoré vypustil z rúk David Scott na povrchu Mesiaca? Čo dopadlo na povrch Mesiaca skôr? 
 • Ktorý krivočiary pohyb možno považovať za najjednoduchší krivočiary pohyb?  
 • Čo je prirodzená jednotka veľkosti uhla?  
 • Aký je rozdiel medzi veľkosťou rýchlosti a uhlovou rýchlosťou?  
 • Ako to, že pri rovnomernom pohybe po kružnici má pohybujúci sa hmotný bod zrýchlenie? 
 • Ako vyriešiť pravouhlý trojuholník a čo je to ten sínus, kosínus a tangens? 
 • Je na to, aby sa teleso pohybovalo rovnomerne priamočiaro, potrebné, aby naň pôsobila sila?  
 • Čo je trenie a aký by bol svet bez trenia?  
 • Ako sa správa kameň, ak naň nepôsobí žiadna sila?  
 • Ako sa kameň správa, ak naň sila pôsobí?  
 • A ak pôsobí viacej síl?  
 • Ktorý fyzikálny zákon je najdôležitejším zákonom mechaniky?  
 • Čo je inerciálna vzťažná sústava a čo je na nej také dôležité? 
 • Dozviete sa, čo má k raketovému a prúdovému pohonu a streľbe zo zbraní povedať tretí Newtonov pohybový zákon. 
 • Prečo ste pri prejazde pravotočivou zákrutou vytláčaní v aute doľava?  
 • Prečo vás to pri rozbiehaní zatlačí hlbšie do operadla sedadla?  
 • Aký je rozdiel medzi dostredivou a odstredivou silou?  
 • Je mechanická energia to isté ako sila?  
 • Čo to znamená, ak má teleso mechanickú energiu?  
 • Ako súvisí mechanická energia s prácou?  
 • Existuje viacej druhov energie? Aké?  
 • Môže energia vzniknúť alebo zaniknúť?  
 • Neberie trenie telesám energiu?  
 • Ako toto všetko súvisí so skejterským parkom alebo s bungee jumpingom? 
 • Akým smerom pôsobí tlak?  
 • Ako môžeme tlak meniť?  
 • Je v každom mieste kvapaliny rovnaký?  
 • Aká sila nás nadľahčuje vo vode?  
 • Ako využil Archimedes jej vlastnosti na to, aby kráľovi dokázal, že ho chceli podviesť?  
 • Je pravda, že Archimedes behal nahý po meste?  
 • Čo sa deje, keď sa kvapaliny pohybujú?  
 • Pohybuje sa kvapalina v zúženom mieste potrubia rýchlejšie alebo pomalšie? Je tam väčší tlak?  
 • Ako sa budú správať dve prázdne plechovky od piva položené vedľa seba na stole, ak medzi ne silno fúkneme? Odletia od seba?  
 • Ako funguje padák?  
 • Od čoho závisí, akou rýchlosťou parašutista dopadne na zem?  
 • Prečo môže lietadlo letieť? 
 • Ako silno sa gravitačne priťahujú dva predmety?  
 • Aké vlastnosti má gravitačné pole planéty?  
 • Akú prácu vykonáme pri prenose častice v gravitačnom poli?  
 • Ako táto práca definuje gravitačný potenciál?  
 • Aké typy gravitačných polí poznáme?  
 • Ako ďaleko dopadne šikmo nahor, či vodorovne hodená lopta?  
 • Ako vysoko vyletí a koľko jej let potrvá?  
 • Ako sa pohybujú družice Zeme?  
 • Čo je geostacionárny satelit?  
 • Ako sa pohybujú planéty okolo Slnka a čo o tom zistil Kepler?  
 • Čo všetko obieha Slnko? 
 • Ktorá veličina popisuje otáčavé účinky sily na tuhé teleso?  
 • Ako nájsť výslednicu dvoch síl, čo pôsobia na tuhé teleso v jednom bode? V rôznych bodoch? Dá sa vždy takáto výslednica nájsť?  
 • Ako rozložiť silu na dve rovnobežné zložky?  
 • Čo je ťažisko telesa? Musí ležať vždy vnútri telesa? Ako to využíva povrazolezec?  
 • Ako možno porovnať rôzne rovnovážne polohy telesa? Ktorá je stabilnejšia?  
 • Akú energiu má roztočené tuhé teleso? 

Čo všetko dostanete

 • videá výkladov učiva, 
 • interaktívne simulácie
 • spracované tlačiteľné cornellské poznámky k výkladom učiva, 
 • tlačiteľné sady úloh na aplikáciu učiva s komentovaným písomným riešením úloh, 
 • moderované diskusné fórum
 • certifikát o absolvovaní kurzu Fyzika pre stredné školy, 
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom. 
Online kurz Fyzika pre stredné školy II. - Mechanika je možné

Zoznam kapitol

F1M4 Rovnomerné a nerovnomerné pohyby
Dostupné v ukážke kurzu
F1M4-01 Rovnomerné a nerovnomerné pohyby
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-02 Rovnomerný pohyb
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-03 Rovnomerný priamočiary pohyb - opis pomocou vektorov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-04 Rovnomerný priamočiary pohyb - opis pomocou skalárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-05 Rýchlosť rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-06 Zrýchlenie rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-07 Poloha pri rovnomerne zrýchlenom priamočiarom pohybe
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-07U Poloha pri rovnomerne zrýchlenom priamočiarom pohybe - riešená úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M4-08 Voľný pád
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M5 Rovnomerný pohyb po kružnici
F1M5-01 Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici - základné pojmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M5-02 Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici - rýchlosť a uhlová rýchlosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M5-03 Dostredivé zrýchlenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M5-04 Sínus, kosínus a tangens v pravouhlom trojuholníku
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6 Prvý a druhý pohybový zákon
F1M6-01 Vzájomné pôsobenie telies
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-02 Skladanie síl pôsobiacich na hmotný bod. Izolované teleso
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-03 Prvý pohybový zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-04 Hybnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-05 Druhý pohybový zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-06 Sila a jej jednotka
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-07 Dostredivá sila
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-08 Šmykové trenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-09 Pohyb s trením na naklonenej rovine - statické trenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-10 Pohyb s trením na naklonenej rovine - dynamické trenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M6-11 LC - Určenie súčiniteľov šmykového trenia pomocou naklonenej roviny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M7 Tretí pohybový zákon a zákon zachovania hybnosti
F1M7-01 Tretí pohybový zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M7-02 Zákon zachovania hybnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M7-03 Použitie tretieho pohybového zákona a zákona zachovania hybnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M8 Inerciálne a neinerciálne vzťažné sústavy
F1M8-01 Galileiho princíp relativity
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M8-02 Zotrvačné sily
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M8-03 Odstredivá sila
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1 Energia hmotných bodov
F2M1-01 Mechanická práca
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-02 Práca gravitačnej sily na naklonenej rovine
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-03 Práca sily pružnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-04 Výkon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-05 Kinetická energia hmotného bodu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-06 Potenciálna energia v gravitačnom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-07 Potenciálna energia pružnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-08 Mechanická energia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-09 Zákon zachovania energie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-10 PhET - Energia v skejterskom areále
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-11a Zákony zachovania v mechanike hmotných bodov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-11b Dokonale nepružné zrážky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M1-12 Dokonale pružné zrážky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2 Mechanika kvapalín a plynov
F2M2-01 Tekutiny. Základné vlastnosti kvapalín
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-02 Hydrostatika
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-03 Archimedov zákon. Plávanie telies
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-04 Overenie Archimedovho zákona
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-07 Ustálené prúdenie ideálnej kvapaliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-08 Rovnica spojitosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-09 Bernoulliho rovnica
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-10 Aplikácie Bernoulliho rovnice
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-12 Prúdenie skutočnej (reálnej) kvapaliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-13a Obtekanie telies reálnou kvapalinou
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M2-13b Základy fyziky letu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1 Gravitačné pole a pohyby telies v gravitačnom poli
F4M1-01a Gravitácia Newtonov gravitačný zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-01b Intenzita gravitačného poľa
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-02a Gravitačné a tiažové zrýchlenie na povrchu Zeme
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-02b Práca v homogénnom gravitačnom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-02c Gravitačný potenciál
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-03a Pohyby telies v homogénnom tiažovom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-03b Skalárny opis ľubovoľného vrhu a zvislý vrh nahor
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-04a Vodorovný vrh
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-04b Šikmý vrh
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-05a Pohyby telies v radiálnom gravitačnom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-05b Keplerove zákony
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-05c Gravitačné pole Slnka
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-FO-01 Pohyb dvoch planét okolo spoločného ťažiska
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-FO-02 Potenciálna energia v radiálnom gravitačnom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-FO-03 Druhý Keplerov zákon v matematickom vyjadrení
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-FO-04 Pohyby po eliptickej trajektórii v radiálnom gravitačnom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M1-FO-05 Perióda pohybu po eliptickej trajektórii
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2 Mechanika tuhého telesa
F4M2-01a Tuhé teleso
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2-01b Moment sily
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2-02a Skladanie síl
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2-02b Rozkladanie síl na dve rovnobežné zložky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2-02c Dvojica síl
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2-03a Ťažisko telesa
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2-03b Rovnovážna poloha tuhého telesa
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M2-04 Rovnomerný otáčavý pohyb telesa okolo nehybnej osi
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.