Fyzika pre stredné školy V. - Elektrina a magnetizmus

25h 37min
Čas
69
Kapitol
Pre študentov
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu

Vitajte v kurze Fyzika pre stredné školy V. – Elektrina a magnetizmus, ktorý je súčasťou súboru šiestich kurzov Fyzika pre stredné školy
Fyzika má na strednej škole povesť ťažkého predmetu. Nečudo, veď na správne zvládnutie fyziky musí študent pracovať na rozvoji mnohých schopností, zahŕňajúcich vytváranie a aplikáciu matematických alebo počítačových modelov pri opise a predpovedaní javov okolitého sveta.  
Hlavným cieľom autora súboru kurzov Fyzika pre stredné školy je vytvoriť pre študentov také podmienky, v ktorých dokážu nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov správne vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo fyzikálnych javov. 
Úspešné zvládnutie fyziky je pritom kľúčom, ktorý otvára stredoškolákovi cestu k štúdiu mnohých učebných odborov, ktoré by boli inak preň nedostupné. Želáme vám pri jej štúdiu veľa zábavy. 
Súbor kurzov Fyzika pre stredné školy je vhodný pre žiakov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské učivo fyziky a porozumieť mu viac do hĺbky.

Čo sa naučíte

 • Ako možno pomocou dvoch drôtov a batérie rozosvietiť žiarovku?  
 • Dá sa to urobiť aj pomocou jedného drôtu a batérie?  
 • Čo je to elektromotorické napätie batérie?  
 • Čo je to elektrický prúd?  
 • Prečo vlastne žiarovka pri prechode elektrického prúdu svieti?  
 • Môže prúd pretekať aj inými vecami?  
 • Čo je to elektrický odpor?  
 • Čo je rezistor?  
 • Ako spolu súvisia elektrický prúd pretekajúci rezistorom a napätie na rezistore?  
 • Od čoho závisí elektrický odpor pevného valcového vodiča?  
 • Ako možno prakticky pomocou jednej batérie spojito rozsvietiť žiarovku? 
 • Akými spôsobmi možno k batérii pripojiť dve žiarovky?  
 • Aké vlastnosti majú tieto zapojenia?  
 • Aké sú ich výhody a nevýhody?  
 • Ako rýchlo sa zo zdroja odčerpáva energia?  
 • Ako to možno merať?  
 • Koľko platíme za elektrickú energiu?  
 • Ako sa dá na základe úvahy predpovedať, ktorá žiarovka bude v obvode svietiť najsilnejšie a ktorá najslabšie?  
 • Ako sa dá rovnako predpovedať to, čo sa stane s ich jasom, keď vypneme alebo zapneme spínač?  
 • Dá sa to isté dosiahnuť aj výpočtom? Ako? 
 • Aké druhy náboja poznáme?  
 • Čo s ním môžme robiť?  
 • Ako na seba pôsobia rôzne náboje silou?  
 • Prečo si myslíme, že v priestore v okolí nábojov je elektrické pole?  
 • Ako môžeme odmerať jeho intenzitu?  
 • Ako ho môžeme zobraziť?  
 • Čo je to elektrický potenciál?  
 • Čo je elektrické napätie?  
 • Čo je kapacita vodiča?  
 • Čo je kondenzátor a aká je jeho kapacita?  
 • Koľko energie dokáže kondenzátor uskladniť vo svojom elektrickom poli?  
 • Ako možno spojiť dva kondenzátory?  
 • Dokážeme zistiť ich spoločnú kapacitu? 
 • Čo sa stane, ak do vonkajšieho elektrického poľa vložíme vodič alebo izolant?  
 • Ako vyzerajú zákony, pomocou ktorých možno vyriešiť každý elektrický obvod?  
 • Ako fungujú polovodiče?  
 • Ako sa dá pomocou polovodičov usmerňovať striedavý prúd?  
 • Aký je mechanizmus vedenia elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch?  
 • Ako funguje pokovovanie?  
 • Vedie elektrický prúd aj vákuum? 
 • Ako na seba navzájom pôsobia magnety?  
 • Ako na seba pôsobia magnety a vodiče s prúdom?  
 • Čo je v okolí magnetov a vodičov s prúdom?  
 • Ako to možno zobraziť, aj keď to očami nevidíme? 
 • Ako sa dá určiť, aké je to silné?  
 • Dokážeme len rozmýšľaním predpovedať, ako budú na seba pôsobiť dva rovnobežné vodiče, ktorými tečú v tom istom smere prúdy?  
 • Budú sa priťahovať, či odpudzovať?  
 • Ako funguje elektromotor na jednosmerný prúd?  
 • Ako sa bude v magnetickom poli pohybovať nabitá častica? 
 • Čo sa deje, keď sa magnetické pole mení s časom? 
 • Ako sa to využíva pri získavaní elektrickej energie?  
 • Aký prúd pri tom vzniká?  
 • Aký je výkon takého prúdu?  
 • Ako možno tento výkon dopraviť do veľkých vzdialeností so zanedbateľnými stratami?  
 • Prečo v elektrickej sieti nie je jednosmerné napätie? 
 • Ako sa v homogénnom magnetickom poli správa závit s elektrickým prúdom?  
 • Sú také miniatúrne závity s prúdom aj v bežných látkach?  
 • Ako sa správajú látky umiestnené do magnetického poľa a ako ich na základe toho môžeme deliť?  
 • Čo je magnetická hysterézia?  
 • Dokážeme v jednoduchom prípade odvodiť Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie?  
 • Ako súvisí spomínaný zákon s Lenzovým zákonom?  
 • Ako sa správa cievka, keď meníme prúd, čo ňou tečie?  
 • Akú energiu dokáže cievka uskladniť vo svojom magnetickom poli? 
 • Ako fungujú elektromagnetické kmity LC obvodu?  
 • V akých formách može byť uložená a ako prúdi energia týchto kmitov?  
 • Ako sa správa jednoduchý obvod striedavého prúdu keď doň zapojíme len rezistor? Len cievku? Len kondenzátor?  
 • Čo sa stane, ak zapojíme naraz rezistor, cievku a kondenzátor?  
 • Ako funguje jednocestný a dvojcestný usmerňovač? 
 • Ako určiť výkon striedavého prúdu?  
 • Čo je to účinník?  
 • Ako funguje trojfázová sústava striedavých napätí, ktorú používame v elektrickej sieti?  
 • Ako pracuje elektromotor na trojfázový prúd? 

Čo všetko dostanete

 • videá výkladov učiva, 
 • interaktívne simulácie a tabuľky, 
 • spracované tlačiteľné cornellské poznámky k výkladom učiva, 
 • tlačiteľné sady úloh na aplikáciu učiva s komentovaným písomným riešením úloh, 
 • moderované diskusné fórum, 
 • certifikát o absolvovaní kurzu, 
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom. 
Online kurz Fyzika pre stredné školy V. - Elektrina a magnetizmus je možné

Zoznam kapitol

F2M6 Elektrický obvod I
Dostupné v ukážke kurzu
F2M6-01 Elektrický obvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M6-02 Elektromotorické napätie zdroja
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M6-03 Ako sa správajú atómy a elektróny v kove
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M6-04 Čo môžeme zapojiť do elektrického obvodu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M6-05 Ohmov zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M6-06 Elektrický odpor vodiča. Reostat
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M6-07 Ohmov zákon pre uzavretý obvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M7 Elektrický obvod II
F2M7-01 Sériové zapojenie spotrebičov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M7-02 Paralelné zapojenie spotrebičov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M7-03 Elektrický výkon. Koľko zaplatíme za energiu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M7-04 Účinnosť ohrevu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M7-05 Zložený elektrický obvod - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M7-05 Zložený elektrický obvod - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M5 Elektrické pole
F4M5-01a Elektrický náboj a jeho vlastnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M5-01b Silové pôsobenie elektrických nábojov. Coulombov zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M5-02 Intenzita elektrického poľa
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M5-03 Práca v elektrickom poli. Elektrický potenciál. Elektrické napätie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M5-04a Kapacita vodiča a kondenzátor
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M5-04b Spájanie kondenzátorov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6 Elektrický prúd
F4M6-01a Vodič v elektrickom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-01b Izolant v elektrickom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-01c Vznik jednosmerného prúdu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-02 Kirchhoffove zákony
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-03a Aplikácie Kirchhoffových zákonov-Jednoduchý obvod elektrického prúdu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-03b Aplikácie Kirchhoffových zákonov-Sériové a paralelné zapojenie rezistorov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-04a Pojem polovodiča
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-04b Vlastné polovodiče
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-04c Nevlastné polovodiče
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-04d Diódový jav a jeho využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-05a Elektrolytický vodič
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-05b Závislosť prúdu v elektrolyte od napätia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-05c Faradayove zákony elektrolýzy
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-06a Galvanické články
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-06b Ionizácia plynov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-07a Voltampérová charakteristika elektrického výboja
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M6-07b Katódové žiarenie a termoemisia elektrónov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8 Stacionárne magnetické pole
F2M8-01 Vzájomné silové pôsobenie vodičov s prúdom a magnetov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8-02 Magnetické indukčné čiary
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8-03 Magnetická indukcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8-04 Vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych vodičov s prúdom
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8-05 Magnetické pole cievky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8-06 Pohyb častice s nábojom v magnetickom poli - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8-06 Pohyb častice s nábojom v magnetickom poli - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F2M8-07 Elektromotor na jednosmerný prúd
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M5 Nestacionárne magnetické pole a striedavý prúd
F3M5-01 Magnetický indukčný tok
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M5-02a Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M5-02b Experimenty s magnetom a cievkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M5-03 Generátor elektrickej energie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M5-04 Striedavý prúd
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M5-06 Prenosová sústava. Transformátor – 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M5-07 Prenosová sústava. Transformátor – 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M7 Magnetické pole
F4M7-02a Závit s prúdom v magnetickom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M7-02b Látky v magnetickom poli
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M7-02c Magnetická hysterézia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M7-04 Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M7-05a Lenzov zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M7-05b Vlastná indukcia a energia magnetického poľa cievky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M8 Elektromagnetické kmitanie a striedavý prúd
F4M08-01a Elektromagnetický oscilátor
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-01b Analógia medzi oscilátormi
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-02 Netlmené kmitanie elektromagnetického oscilátora
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-03 Obvod striedavého prúdu s odporom
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-04 Obvod striedavého prúdu s indukčnosťou
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-05 Obvod striedavého prúdu s kapacitou
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-06 Zložený obvod striedavého prúdu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-07 Usmerňovač
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-08 Výkon striedavého prúdu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-09 Trojfázová sústava striedavých napätí
Dostupné len po zakúpení prístupu
F4M08-10 Elektromotor na striedavý prúd
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Fyzika pre stredné školy V. - Elektrina a magnetizmus

Marianna U.

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál