Späť na blog
Ostatné

Chceš byť freenlancer? Všetko čo by si mal vedieť o živnosti

Skillmea
09.08.2023
16 minút čítania
Chceš byť freenlancer? Všetko čo by si mal vedieť o živnosti
Živnosť patrí k najjednoduchším spôsobom, ako začať podnikať ako freelancer. Ak chceš vedieť o tejto forme podnikania viac, čítaj ďalej. 

Chceš byť freelancer? Čo všetko by si mal vedieť o živnosti? 

Ak ťa nebaví každý deň dochádzať do práce a chceš sám rozhodovať o tom, s kým, kedy a koľko pracuješ, teda byť freelancerom, živnosť je vhodný prvý krok. 

Každý z nás je tvorcom svojho života. 21. storočie nám ponúka takmer neobmedzené možnosti, ako mať realitu presne takú, po akej túžime. Avšak je potrebné vystúpiť z komfortnej zóny a urobiť krok k splneniu svojich snov. 

Aj ty môžeš byť freelancer, pracovať na rôznych projektoch podľa vlastného harmonogramu. Ak si nočná sova, ráno spíš, dokedy chceš, cez obed si pôjdeš zašportovať, poobede dáš stretko s kamošmi a večer sa pustíš do práce. Naopak, ak si ranné vtáča, väčšiu časť práce môžeš stihnúť ráno a deň si naplánovať podľa svojich predstáv. Samozrejme, ako freelancer môžeš kombinovať aj prácu vo firme s prácou na diaľku. 

Lákajú ťa tieto predstavy? Živnosť je dobrý začiatok, ako mať život, po ktorom túžiš, a preto ti dnes prezradíme všetko dôležité o živnosti. 

Čo je to živnosť? 


Podnikanie na základe živnosti a kontrolu nad jeho dodržiavaním upravuje Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní. Podľa tohto Zákona je živnosť “sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených týmto zákonom”. 

Živnostenský zákon presne vymedzuje aj činnosti, ktoré živnosťou nie sú, ide napríklad o: 
 • prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom, 
 • vykonávanie liečiteľskej činnosti, 
 • činnosť pri výkone povolaní psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, autorizovaných geodetov a kartografov,
 • činnosť športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu, 
 • činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,
 • prevádzkovanie hazardných hier 
 • a tak ďalej. 

Aký je rozdiel medzi voľnou, viazanou a remeselnou živnosťou? 


Ešte skôr, ako zájdeš na živnostenský úrad, alebo ohlásiš živnosť online, a tak urobíš prvý krok k podnikaniu, musíš vedieť, čo je viazaná živnosť, voľná živnosť a remeselná živnosť. Druhy živností vymedzuje už spomínaný Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní nasledovne
 • remeselná živnosť je podmienená odbornou spôsobilosťou získanou vyučením sa v odbore, 
 • prevádzkovanie viazanej živnosti je podmienené získaním odbornej spôsobilosti inak
 • voľná živnosť nemá ako podmienku prevádzkovania získanú odbornú spôsobilosť. 

Remeselná živnosť 


Remeselná živnosť si vyžadujú preukázanie odbornej spôsobilosti, napríklad výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy, alebo dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky. 

Viazaná živnosť 


Viazaná živnosť vyžaduje odbornú spôsobilosť pre viazané živnosti a je upravená osobitnými predpismi. Medzi viazané živnosti patria napríklad skupiny živností, ktoré sa venujú výrobe kovov a kovových výrobkov, stavebníctvu, výrobe zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín. 

Voľná živnosť 


Na prevádzkovanie voľnej živnosti stačí splniť všeobecné podmienky získania živnosti a preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. 

Medzi všeobecné podmienky získania voľnej živnosti patria: 
 • dosiahnutie veku 18 rokov, 
 • spôsobilosť na právne úkony, 
 • bezúhonnosť. 

Ako si založiť živnosť? 


Pýtaš sa, ako si založiť živnosť a získať živnostenský list? Nie je to nič zložité a stačí dodržať nasledovný postup: 
 • Ešte predtým, ako ohlásiš svoju živnosť, zájdi do banky a založ si podnikateľský účet. Je pravda, že môžeš používať aj osobný účet, ale je prehľadnejšie mať k živnosti osobitný účet.
 • Vyber si meno, ktoré budete pri podnikaní používať. 
 • Zvoľ si predmety podnikania. 
 • Samotné ohlásenie živnosti môžeš realizovať osobne návštevou okresného úradu a klientského centra pre živnostenské podnikanie, alebo online prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk
 • Ak sa rozhodneš pre osobnú návštevu, nevyhneš sa vypísaniu formulára na ohlásenie živnosti buď pre právnické, alebo fyzické osoby. Súčasťou tohto tlačiva je aj registrácia daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a pri FO aj prihláška pre povinné zdravotné poistenie. To znamená, že všetko vybavíš na jednom mieste a nemusíš osobitne navštevovať živnostenský úrad, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad. 
 • Vyplnený formulár putuje pracovníkovi živnostenského úradu aj so zaplatením správnych poplatkov vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Samozrejme, pri viazanej a remeselnej živnosti je nutné preukázať odbornú spôsobilosť. 
 • Do troch dní po doručení ohlásenia živnosti a výpisu z registra trestov ti bude pridelené IČO a vyzdvihneš si živnostenský list, alebo ti ho pošlú poštou. Avšak podnikať môžeš začať odo dňa ohlásenia živnosti, ak si si tento deň zvolil ako začiatok podnikania. 
 • Je potrebné aktivovať si elektronický prístup pre komunikáciu s daňovým úradom, nakoľko daňové priznania je možné podávať iba elektronicky. 

Ako funguje živnosť popri zamestnaní 

Ak máš strach odísť zo zamestnania zo dňa na deň, ale chceš si privyrobiť, či rozbehnúť podnikanie, môžeš ísť na to postupne a založiť si živnosť popri zamestnaní. Táto možnosť je atraktívna aj pre matky či otcov na rodičovskej dovolenke, pretože môže priniesť peniaze do rodinného rozpočtu bez veľkého odvodového zaťaženia.

Hlavnou výhodou založenia živnosti popri zamestnaní je fakt, že budeš mať istotu príjmu zo zamestnania a zároveň si postupne rozbehneš vlastný biznis. Aj keď musíš rátať s tým, že voľného času ti veľa nezostane. 

Čo je však dôležité, ak budeš vykonávať prácu, ktorá je pre tvojho zamestnávateľa “konkurenciou”, potrebuješ od neho súhlas. To znamená, že pri rovnakej oblasti podnikania je potrebný písomný súhlas zamestnávateľa. 

Prvý rok živnosti: aké sú poplatky? 

Rozdiel medzi “čistým” podnikaním na živnosť a živnosťou popri zamestnaní je v poplatkoch a odvodovom zaťažení. Ako to vyzerá v praxi? 

“Čistá” práca na živnosť na základe živnostenského listu obnáša nasledovné:

 • Od prvého mesiaca musíš platiť preddavky na zdravotné poistenie. Od januára 2023 sú 84,77 eura. Najjednoduchšie je založiť si trvalý príkaz. 
 • Podľa daňového priznania potom zdravotná poisťovňa na základe príjmov vyráta ročné zdravotné odvody, čiže ti môže vzniknúť preplatok, ale i nedoplatok. 
 • V prvom roku podnikania sa sociálne odvody neplatia a neplatia sa ani v ďalších rokoch podnikania, pokiaľ príjem nepresiahne zákonom stanovenú sumu. V roku 2023 musíš platiť odvody vtedy, keď tvoj príjem za rok 2022 presiahol sumu 7 266 eur a to buď od júla, alebo od októbra (ak si si dal odklad a daňové priznanie podal až do konca júna). 
 • V daňovom priznaní si môžeš uplatniť reálne, alebo paušálne výdavky, znížiť základ dane o nezdaniteľné časti a v prípade aktívnych príjmov o daňový bonus. 
 • Máš povinnosť podať daňové priznanie typu B. 

Živnosť popri zamestnaní sa od čistého podnikania na živnosť líši: 

 • Na začiatku podnikania neplatíš odvody do zdravotnej poisťovne. Ročné zdravotné odvody ti zdravotná poisťovňa vyčísli až na základe podaného daňového priznania a zároveň stanoví mesačné preddavky na zdravotné poistenie. 
 • Čo sa týka sociálnych odvodov, nezdaniteľných častí a daňového bonusu platí to, čo pri podnikaní na živnosť v predchádzajúcom prípade. 
 • Živnosť popri zamestnaní znamená podať daňové priznanie typu B, kde sú uvedené príjmy zo závislej činnosti a z podnikania. 

Aké sú odvody živnostníkov? 

Odvody živnostníka v Slovenskej republike nie sú najnižšie, avšak všetko závisí od uhla pohľadu. Živnosť so sebou stále prináša značnú mieru slobody, ktorá mnohým stojí za to, aby živnostníkmi boli. 

Odvody pri živnosti sú nasledovné: 

 • Ak podnikáš prvý rok, tak mesačne platíš preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú v roku 2023 vo výške 84,77 eura. Sociálne odvody neplatíš. 
 • V prípade, že podnikáš dlhšie ako jeden rok a tvoj príjem v roku 2022 presiahol sumu 7 266 eura, platíš od júla (alebo októbra) 2023 sociálne odvody vo výške 33,15 percenta z vymeriavacieho základu, avšak minimálne 200,72 eura. Čo sa týka zdravotného poistenia, je to 14 percent z vymeriavacieho základu, teda minimálne 84,77 eura. 
Výška odvodov sa každoročne mení, a preto je potrebné venovať týmto číslam pozornosť. 

Kedy môžeš pracovať na živnosť a kedy to je “švarcsystém”

Práca na živnosť je na Slovensku úplne bežnou záležitosťou a založenie živnosti zahŕňa niekoľko jednoduchých úkonov. Ak si freelancer a miluješ slobodu, potom môžeš, napríklad ako copywriter, grafik či programátor pracovať na rôznych projektoch z pohodlia domova. 

Avšak od 90. rokov 20. storočia vznikol  v Českej republike tzv. “švarcsystém”, teda nelegálne zamestnávanie formou živnosti. Podnikateľ Miroslav Švarc si založil stavebnú firmu a začal zamestnávať živnostníkov, čím sa vyhol odvodom, ktoré je potrebné platiť za zamestnancov. Začal rýchlo bohatnúť, čo sa však nepáčilo českým úradom a tento systém podnikania zakázali. 

Švarcsystém u nás upravuje Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon zakazuje švarcsystém pre pracujúceho i prijímateľa práce. 

O švarcsystém ide vtedy, keď sú naplnené znaky závislej práce podľa Zákonníka práce.
Závislá práca je definovaná: 
 • Je o nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. 
 • Je vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa a v jeho mene. 
 • Zamestnanec vykonáva prácu v čase určenom zamestnávateľom. 
Ak sú splnené tieto podmienky, ide o závislú činnosť a vykonávanie takejto práce na živnosť je nelegálne, lebo ide o švarcsystém. 

Oplatí sa ti viac živnosť, alebo s. r. o.?

Jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje, pretože je to individuálne. Závisí to od toho, v čom chceš podnikať, aké sú tvoje reálne ciele v oblasti príjmov i aký je tvoj počiatočný kapitál. Ak sa chystáš zarobiť niekoľko stoviek či tisícok eur, potom sa javí ako lepšia živnosť aj kvôli uplatneniu paušálnych výdavkov. V prípade odvážnych ambícii v oblasti dosahovania cieľov a príjmov sa zdá lepšou alternatívou s. r. o. 

Pri rozhodovaní o tom, či je pre teba lepšia živnosť, alebo s. r. o. ti pomôžu aj tieto skutočnosti: 
 • Živnosť založíš na jednom mieste s nižšími nákladmi a za kratší čas, ako to je pri spoločnosti s ručením obmedzeným. 
 • Pri živnosti ručíš za záväzky celým svojím majetkom, pri s. r. o. spoločník za záväzky neručí. 
 • Administratívne úkony a vedenie účtovníctva pri živnosti zvládneš s trochou šikovnosti sám, pri s. r. o. je väčšia pravdepodobnosť, že budeš potrebovať účtovníka, ktorého si musíš zaplatiť. 
 • Minimálne odvody pri živnosti sú v roku 2023 84,77 eura za zdravotné poistenie a 200,72 eura za sociálne poistenie. Pri s. r. o. závisia od toho, ako si ako konateľ stanovíš mzdu či odmenu. 
 • Daň z príjmov je pri živnosti aj s. r. o. 15 percent do dosiahnutia obratu 49 790 Eur, v prípade väčších príjmov je percento vyššie (19% resp. 25%). 

Chceš vedieť viac o tom, či sa ti oplatí živnosť, alebo s. r. o.? Prihlás sa do kurzu
Porovnanie živnosti a s. r. o., v ktorom sa dozvieš všetko potrebné. 

Ako zrušiť živnosť? 

Ak ťa zaujíma, ako zrušiť živnosť, vedz, že je to rovnako jednoduché, ako jej založenie. Môžeš tak urobiť elektronicky, alebo osobne na kontaktnom mieste živnostenského úradu. Pri osobnej návšteve je potrebné odovzdať vyplnený formulár o zrušení živnosti a preukázať sa občianskym preukazom. 

Živnosť je zrušená dňom oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ak si vo formulári zaškrtol políčko, že chceš zmenu ohlásiť zdravotnej a sociálnej poisťovni, potom už nemusíš nikam chodiť. 

Avšak stále máš povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov na daňovom úrade a to cez online portál finančnej správy. 

Nenašiel si v našom článku všetky potrebné informácie? Dávame ti do pozornosti kurz
Podnikanie na živnosť, kde sa o živnosti dozvieš naozaj všetko do posledného detailu. 

Zdroje: 
Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by ťa zaujímať

Resume builder: Tvoja cesta k úspechu na trhu práce
Ostatné
01.08.2023
Skillmea

Resume builder: Tvoja cesta k úspechu na trhu práce

Zaujať pozornosť zamestnávateľa a získať svoju vysnívanú pracovnú pozíciu je častou výzvou, pri ktorej zohráva dôležitú úlohu práve dobre zostavený a zaujímavý životopis. Vyniknúť v dave uchádzačov je síce čoraz ťažšie, no našťastie existujú rôzne online nástroje, ktoré nám dokážu pomôcť vytvoriť profesionálny a originálny životopis.  Čo je Resume Builder? Resume Builder je online nástroj navrhnutý tak, aby Vám pomohol vytvoriť profesionálny životopis. Sústredí sa najmä na jednoduchosť a pútavosť Vášho CV.  Výhodou tohto nástroja je to, že nevyžaduje žiadne predchádzajúce skúsenosti s tvorbou takéhoto dokumentu. Používateľom poskytuje intuitívne rozhranie či výber z rôznych šablón.  Prečo tento nástroj používať? Ak patríte medzi ľudí, ktorí potrebujú s tvorbou životopisu trochu viac pomoci, tu je niekoľko spôsobov ako Vám tento nástroj môže pomôcť:  1. Šetrí čas - Resume builder ponúka svojim používateľom predlohy, čisté dizajny a tipy, vďaka ktorým ušetria kopu času!  2. Ponúka tzv. “Writing Tips” - jeho používanie Vám obohatí slovnú zásobu  3. Zlepšuje dizajn - Každé pracovné odvetvie má iné očakávania od toho, ako má životopis vyzerať. Vďaka šablónam bude Váš životopis vyzerať tak dobre, ako znie.  Aký Resume Builder použiť? Resume Builderov je veľa. My sa spolu pozrieme na tie najpopulárnejšie s jednoduchým použitím.  Kickresume.com Vyniká vďaka možnosti tvorby životopisu pomocou umelej inteligencie. Životopis si vygenerujete rýchlo, jednoduchým zodpovedaním niekoľkých otázok. Kickresume môžete používať bezplatne, stačí sa držať jeho základných funkcií a šablón, ktoré nie sú označené ako “Premium”. Vygenerovaný životopis si stiahnete vo formáte PDF.  CVAPP.czCVAPP patrí momentálne medzi najpopulárnejšie časké Resume Buildery. Tento nástroj má širokú škálu profesionálnych šablón, ktoré sú schválene HR oddeleniami mnohých firiem, okamžitú kontrolu pravopisu či jednoduchý online editor pre Váš životopis. Aplikácia dokonca ponúka jednoduché prepojenie s LinkedInom, čo Vám pri tvorbe CV ušetrí oveľa viac času. Veľkou výhodou je, že pomocou CVAPPu si môžete okrem iného vytvoriť aj motivačný list. Vďaka týmto výhodám si zhotovíte úžasné životopisy založené na profesionálnych tipoch od HR manažérov.  ZetyIde o online Resume Builder, ktorý pracuje na podobnom princípe ako vyššie uvedené buildery. Platforma Zety používateľom poskytuje veľké množstvo šablón, ktoré umožňujú životopis prispôsobiť konkrétnym potrebám uchádzača o zamestnanie. Jedinou nevýhodou je, že iný formát ako .txt file je spoplatnený.  ResumeGeniusPoskytuje množstvo profesionálnych a moderných šablón, ktoré vám pomôžu vytvoriť vizuálne príťažlivý a dobre štruktúrovaný životopis. Tieto šablóny sú navrhnuté tak, aby zvýraznili vaše skúsenosti a kvalifikácie a pôsobili dobre na zamestnávateľov. K ďalším plusom patrí intuitívne rozhranie, možnosť ukladať vytorené životopisy online alebo spolupráca a zdieľanie (ak chcete spätnú väzbu alebo rady od niekoho iného). ResumeGenius ponúka personalizované tipy a odporúčania, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš životopis a zdôrazniť vaše silné stránky. CanvaZnáma svojimi grafickými nástrojmi, Canva ponúka aj funkciu na tvorbu životopisov. Umožňuje vám vytvoriť profesionálne a vizuálne príťažlivé životopisy. Canva je skvelým nástrojom pre tých, ktorí hľadajú moderný a profesionálny spôsob, ako vytvoriť svoj životopis. S jeho užívateľsky prívetivým rozhraním a množstvom šablón je možné rýchlo a jednoducho vytvoriť vizuálne príťažlivý životopis, ktorý bude zaujímavý pre zamestnávateľov. ZáverPoužívanie online Resume Builderov je cestou k efektívnemu a pútavému životopisu. Nezanedbávajte túto na prvý pohľad jednoduchú, ale významnú zbraň, ktorá Vám môže otvoriť dvere k úspešnej kariére. Využite výhody týchto nástrojov a splňte si svoj kariérny sen ešte dnes! 
Čo je to prokrastinácia? Nemýľte si ju s lenivosťou
Ostatné
04.05.2023
Skillmea

Čo je to prokrastinácia? Nemýľte si ju s lenivosťou

Zaujíma vás, čo je to prokrastinácia, aké sú jej príčiny a ako prestať odkladať dôležité úlohy na neskôr? V tom prípade čítajte ďalej, máme pre vás niekoľko užitočných informácií. Máme v krvi vyhýbať sa veciam, o ktorých vieme, že by sme ich mali urobiť. Odďaľujeme, či odkladáme dôležité záležitosti na neskôr. Prokrastinácia nás oberá o plnohodnotné využitie produktívnych chvíľ nášho bytia na to, aby sme sa venovali tomu, čo by malo byť našou prioritou.  Nie nadarmo sa hovorí, že na sklonku svojho života ľutujeme veci, ktoré sme mohli urobiť, ale neurobili. Nie tie, ktoré sme spravili a nevyšli celkom podľa našich predstáv. Navyše pocity viny, ľútosti až zlyhania, vyplývajúce z nevyužitých príležitostí, vedia škrieť poriadne dlho.  O prokrastinácii sa hovorí stále častejšie. Avšak faktom zostáva, že nie je záležitosťou modernej spoločnosti. Ľudstvo prokrastinuje stáročia. Upozorňovali na to už starí grécki filozofi Sokrates i Aristoteles, ktorí používali výraz akrasia. Ten môžeme preložiť ako prokrastinácia alebo nedostatok sebakontroly.  Čo je to prokrastinácia?Zaujíma vás, čo je to prokrastinácia a ako ju možno najjednoduchšie definovať? Faktom je, že jednotná definícia prokrastinácie neexistuje. Samotné slovo pochádza z latinského pro-crastinus, čo znamená patriaci zajtrajšku. Ide v podstate o úmyselné, alebo naučené odkladanie vecí na neskôr. Je to niečo, čo nám bráni začať v zmysluplnej, dôležitej činnosti a namiesto toho sa venujeme niečomu inému.  Problém prokrastinácie spočíva v tom, že ide o chronický jav, ktorý nám spôsobuje stres, už spomínané pocity viny, zlyhania či ľútosti nad premrhanými príležitosťami. Samozrejme, prokrastinácia zhoršuje pracovný výkon a má negatívny vplyv na telesné i duševné zdravie.  Čo je to spánková prokrastinácia? Definícia prokrastinácie napovedá, čo je spánková prokrastinácia. Jednoducho povedané, ide o odďaľovanie spánku. Spánková prokrastinácia teda súvisí s odkladaním spánku, pričom čas spánku je využívaný na voľnočasové aktivity a zábavu.  Spánkovou prokrastináciou trpia, napríklad manažéri, ktorí takmer celý deň venujú práci a potom obetujú časť nočného odpočinku v prospech voľnočasových aktivít. Avšak mali by sme si uvedomiť, že dlhodobý deficit spánku má negatívne účinky na zdravie aj v prípade, že sa venujeme zábave. Lenivosť verzus prokrastináciaVýznam prokrastinácie už poznáme. Prokrastinovať znamená, že by sme sa chceli venovať dôležitej úlohe, avšak nedarí sa nám to, čo nás do značnej miery frustruje. Ak je naším problémom lenivosť, tento stav nám vyhovuje a nevyvoláva v nás žiadne negatívne emócie. Jednoducho je fajn len tak si hovieť.  Opakom prokrastinácie je prekrastinácia Opak prokrastinácie je prekrastinácia. Ak sa staneme prekrastinátorom, úlohy dokončujeme príliš skoro, teda vo veľkom predstihu. Avšak problémom je, že v škole, zamestnaní či podnikaní nie je také podstatné byť prvým, ako lepším.  Čiže aj v tomto prípade platí, že niet nad zlatú strednú cestu – začať s úlohou v dostatočnom predstihu, robiť na nej priebežne a odovzdať ju v požadovanom termíne. [Zdroj: freepik.com] Príčiny prokrastinácieExistujú viaceré príčiny prokrastinácie, medzi ktoré patria: • Rozhodovacia paralýza spočíva v neschopnosti vybrať si to, čo je pre náš život  skutočnou prioritou, keďže sme zaplavení množstvom podnetov.  • Neuvedomovanie si hodnoty času, pretože čas, ktorý máme k dispozícii v rámci svojho života je obmedzený.  • Nevyriešený alebo skrytý emocionálny problém, resp. emocionálny spúšťač ovplyvní to, ako sa cítime a potom aj správame. To znamená, že prokrastinácia nie je jediným existujúcim problémom. Môže súvisieť s frustráciou, strachom zo zlyhania, pochybnosťami, úzkosťou, ale aj depresiou, poruchami príjmu potravy ADHD či perfekcionizmom.  • Nedostatok sebadisciplíny, teda si zadáme cieľ, ale nemáme v sebe dostatok sily pracovať na ňom a úlohu realizovať.  • Vonkajšia motivácia je o tom, že za odmenu alebo zo strachu pred trestom robíme to, čo by sme inak nerobili. Aj z tohto dôvodu, by sme mali pracovne venovať tomu, čo nás vnútorne napĺňa.  Odmeny a ani tresty nie sú dostatočne motivujúce, aby sme sa prokrastinácii vyhli.   • Časová nekonzistentnosť spočíva v tom, že náš mozog viac oceňuje okamžité odmeny, ako tie budúce. To znamená, že kľúčom k porazeniu prokrastinácie je vnútorná motivácia  – vidíme zmysel v tom, čo robíme a máme osobnú víziu. Ak vezmeme do úvahy, čo je to prokrastinácia a príčiny prokrastinácie, lepšie pochopíme, v čom je problém a, samozrejme, ľahšie nájdeme riešenie. Veď prokrastinácia ovplyvňuje pracovný výkon i duševné zdravie.  Aký vplyv má prokrastinácia na duševné zdravie?Prokrastinácia sa spája so zhoršením fyzického i duševného zdravia. Avšak skôr, ako začneme problém vôbec riešiť, musíme si uvedomiť, že podľa výskumov prokrastinuje z času na čas každý, ale iba 20 percent dospelých je skutočnými prokrastinátormi. Z toho vyplýva, že prokrastinácia zasahuje do ich každodenného života, znižuje jeho kvalitu nielen znížením produktivity, ale aj pocitmi hanby, viny či zlyhania.  Čo znamená prokrastinácia z hľadiska vplyvu na duševné zdravie? Spája sa so zvýšenou úrovňou úzkosti, stresom, bolesťou, nezdravým životným štýlom, ale aj skutočnosťou, že prokrastinátori odkladajú aj riešenie týchto problémov, čiže otáľajú s vyhľadaním odbornej pomoci.  Vplyv prokrastinácie na pracovné výkony je zásadný Stačí, ak vezmeme do úvahy, čo je to prokrastinácia, a nemusíme špekulovať nad tým, aký vplyv má na pracovné výkony. Ak chronicky prokrastinujeme, podávame značne znížené výkony, čo sa negatívne odzrkadľuje na produktivite práce.  V reálnom pracovnom živote to znamená, že s riešením projektu začíname neskoro, sme vystresovaní a často ho odovzdávame buď nedokončený, alebo po termíne. Čo má, samozrejme, svoje dôsledky. [Zdroj: freepik.com] Tipy, ako bojovať proti prokrastinácii Už vieme, čo znamená prokrastinácia, aké sú najčastejšie príčiny prokrastinácie a ako zasahuje do nášho každodenného života. Otázkou zostáva, ako poraziť prokrastináciu? Inšpirujte sa našimi tipmi.  • Stanovte si osobnú víziu, vďaka ktorej si určíte priority a zamerajte sa na dôležité činnosti.  • Pred začiatkom pracovnej doby si dajte ciele, pričom na prvých troch miestach budú tie najdôležitejšie. Vyhnite sa dlhému zoznamu úloh na daný deň.  • Zvyk je železná košeľa, a preto je potrebné zmeniť návyky. Zostavte si “habit list”, teda list návykov. Je dokázané, že pomôže so zlepšením plánovania, učenia i motivácie. Na tento účel sa dajú využiť aj mobilné aplikácie.  • Denne si doprajte aspoň 20 minút iba pre seba. Ponorte sa do ticha a stretnite sa so svojím vnútorným ja, ktoré vám pomôže s nasmerovaním vášho života, nastavením  priorít i cieľov.  • Stanovujte si čiastkové odmeny. Odmeňte sa za zvládnutie časti úlohy na projekte. Napríklad, ak je jeho súčasťou stretnutie s nepríjemným klientom, míting urobte vo vašej obľúbenej reštaurácii.  • Odstráňte z dosahu to, čo vás láka alebo udržiava v prokrastinácii. Môže ísť, napríklad o čet v mobile či televízor v pracovni.  • V prípade spánkovej prokrastinácie choďte spať a vstávajte v rovnaký čas bez ohľadu na to, či je pracovný týždeň alebo víkend. Doprajte si 7 až 9 hodín spánku, pretože počas neho sa telo regeneruje.  Techniky na porazenie prokrastinácie Na porazenie prokrastinácie môžete využiť techniku 2 minút a viac ako sto rokov starú metódu Ivy Leeho. Ako ich praktizovať?  Technika 2 minút eliminuje odkladanie úloh na neskôrTechnika 2 minút je o tom, že s novým návykom začnete okamžite, respektíve do 2 minút. Kľúčové je urobiť prvý krok. Je tak veľká pravdepodobnosť, že budete pokračovať ďalej a vyhnete sa otáľaniu.  Metóda Ivyho Leeho zvyšuje produktivitu Táto metóda pozostáva z nasledujúcich krokov:  • Večer pred spaním si spíšte 6 úloh, ktoré majú pre vás najväčšiu prioritu na druhý deň.  • Usporiadajte tieto úlohy podľa dôležitosti, teda najdôležitejšia úloha bude na prvom mieste.  • Po príchode do práce sa pustite do prvej úlohy a nerobte nič iné, pokiaľ ju nedokončíte.  • Postupujte rovnako s ďalšími úlohami.  • Tento postup opakujte každý deň.  Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc?Ak neviete, kedy osloviť odborníka, spíšte si na papier, čo znamená prokrastinácia vo vašom živote. Prišli ste na to, že v práci to ide s vami dolu vodou, pociťujete výčitky, ste v neustálom strese, poprípade máte problémy aj v iných oblastiach života? Potom neváhajte a oslovte odborníka. S prokrastináciou vám môže pomôcť aj kurz Sila podvedomej mysle, ktorý vám predstaví nástroje a znalosti na to, aby ste boli schopní svoje negatívne presvedčenia zachytiť a pretvoriť na tie podporujúce.
Skillmea kariéra: Copywriter/ka junior
Ostatné
07.04.2023
Skillmea

Skillmea kariéra: Copywriter/ka junior

Hľadáme copywritera/ku.  🔎 Mal by si byť kreatívny, s dokonalou znalosťou slovenského jazyka a gramatiky. Dôležitá je aj tvoja chuť pracovať a vzdelávať sa. Pridaj sa k nám. Čo bude primárna náplň tvojej práce? 👉 písanie článkov na náš blog 👉 vytváranie kreatívneho obsahu podľa aktuálneho zadania a potrieb 👉 korektúra textov podľa potreby Koho hľadáme✅ Zaujímaš sa o niektoré z tém programovania, marketingu, dizajnu, nových technologických trendov, kryptosveta či osobného rozvoja. ✅ Orientuješ sa v online marketingu a jeho prostredí, bavia ťa nové technológie. ✅ Slovenská gramatika a štylistika na jednotku, články po tebe nebudeme kontrolovať. ✅ Pošli nám ukážky prác (obsahu), ktoré si v rámci copywritingu vytváral/a alebo vytváraš. Znalosť jazyka▪ slovenský - C2 - expert ▪ anglický - A1 - úplný začiatočník MzdaPozícia je vhodná pre vysokoškolákov a plat je od 4 € / hod. Práca aj na home office alebo z nášho kanclu. Prečo si vybrať nás🌐 Sme online vzdelávacia a kariérna platforma Skillmea. Máme najväčšiu ponuku online kurzov na Slovensku a v Čechách. 👉 Prístup získaš ku všetkým z nich. 🏢 Sedíme v office v Petržalke, kde budeš mať super podmienky na prácu. Budeš mať flexiblilný pracovný čas a možnosť pracovať aj z domu. Tešíme sa na teba. Dodatočné informácie📧 Pošli nám svoje portfólio prác, životopis alebo link na LinkedIn profil a dohodneme si online stretnutie, následne aj osobný pohovor a tam si povieme viac o pozícii.

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách