Späť na blog
Vzdelávanie

Predprítomný priebehový čas: Spojenie minulosti s prítomnosťou

Tím Skillmea
17.09.2023
2 minúty čítania
Predprítomný priebehový čas: Spojenie minulosti s prítomnosťou
V anglickom jazyku existuje množstvo zaujímavých gramatických konceptov, ktoré nám umožňujú presne vyjadriť naše myšlienky a postrehy. Jedným z týchto konceptov je aj predprítomný priebehový čas - present perfect continuous, ktorý v každodennej reči angličana zohráva dôležitú úlohu. 

Použitie predprítomného času

Predprítomný priebehový čas použijeme práve vtedy, keď chceme popísať situácie, ktoré sa začali v minulosti a pretrvávajú až do súčasnosti. Je to, akoby sme otvorili okno do minulosti a pozorovali vývoj udalostí, ktoré sú ešte stále v pohybe. Pomocou tohto času môžeme hovoriť o aktivitách či situáciách, ktoré sme už vykonali, no majú priamy vplyv na súčasnosť. 

Napríklad, “I have been studying English for two hours” (Už dve hodiny sa učím anglický jazyk). 

Ako vytvoriť vetu v tomto čase? 

Z predchádzajúcej vety možno pozorovať jej zaujímavú a špecifickú štruktúru. Pri tvorbe predprítomného priebehového času sa používa pomocné sloveso “have/has” indikujúce predprítomný čas vo vete, za ktorým nasleduje sloveso “been” a príčastie hlavného slovesa so zakončením -ing. 

Častými slovami, ktoré sa spájajú s týmto časom sú slovíčka ako napríklad recently, lately, for alebo since

Príklad 1. Joe has been travelling around the world recently (and he will continue to do so). 
Príklad 2. I haven't been feeling well lately. 
Príklad 3. Recently, I have been working a lot. 

Naučiť sa predprítomný priebehový čas v anglickom jazyku môže byť pre mnohých začiatočníkov výzva, no ide zároveň o príležitosť objavovať nové dimenzie komunikácie. Existuje mnoho zdrojov, kurzov a cvičení online, ktoré Vám môžu pomôcť v procese vzdelávania sa. Stačí nájsť odhodlanie a čas! 🙂
Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by ťa zaujímať

Čo je branding a ako budovať značku?
Vzdelávanie
03.09.2023
Skillmea

Čo je branding a ako budovať značku?

Chcete vedieť, čo je branding, prečo je dôležitý a oplatí sa do neho investovať? Zaujíma vás, aké sú hlavné piliere budovania značky a ako ju vytvoriť? Ak hovoríte, že áno, potom čítajte ďalej.   Branding, alebo investícia do značky, sa vyplatí z viacerých dôvodov. Prvým z nich je fakt, že značku možno prirovnať ku kyslíku, ktorý k vám priláka nových zákazníkov a zvýši lojalitu tých existujúcich.  To znamená, získanie väčšej dôveryhodnosti, s ktorou ide ruka v ruke zvýšenie predaja, vyššie marže a zisk. Nie je žiadnym tajomstvom, že značka je jedným z rozhodujúcich kritérií pri výbere a preferenciách zákazníkov. Často je dôležitejšia ako samotná kvalita produktu.  Silný a kvalitný brand je aj o tom, že zákazníci budú o vás rozprávať. Keďže žijeme v dobe plnej technológií a veľká časť nášho reálneho života sa odohráva na sociálnych sieťach, budovanie značky vo virtuálnom svete má obrovský význam.  S vytváraním a formovaním značky súvisí aj firemná kultúra a potenciál meniť svojím podnikaním svet k lepšiemu.  Avšak poďme poporiadku a pozrime sa na to, čo vlastne branding je.  Čo je to branding? Keď si pojem branding rozmeníme na drobné, znamená budovanie, alebo rozvíjanie a posilňovanie značky, s cieľom odlíšiť sa od konkurencie a zapísať sa do povedomia zákazníka, zapôsobiť na jeho emócie a zanechať v ňom trvalé predstavy.  Je to v podstate akási nepísana zmluva medzi zákazníkom a výrobcom, ktorá sľubuje uspokojenie určitých potrieb a túžob, pričom túžby sú v tomto smere kľúčové.  Branding sa často charakterizuje aj ako proces tvorenia vizuálnej identity značky a jej používania. Branding predstavuje najmä marketingovú a komunikačnú techniku, ktorá ovplyvňuje samotnú značku, jej ciele a cieľové skupiny.  Úlohou brandingu je dostať značku do povedomia zákazníka a postupne zvyšovať jeho lojalitu k značke. Branding je spojený, napríklad s názvom a logom značky, tvorbou sloganov, vizuálnou identitou, sound brandingom a, samozrejme, marketingovou komunikáciou.  K značke neodmysliteľne patrí logo a práve tieto pojmy si mnohí stále zamieňajú.  Značka verzus logo. Aký je medzi nimi rozdiel?  Podľa American Marketing Association je značka “meno, termín, označenie, symbol či dizajn alebo kombinácia týchto pojmov, ktorá slúži na identifikáciu výrobkov a služieb jedného či viacerých predajcov a na odlíšenie od konkurencie na trhu”. Úspešné značky v zákazníkoch evokujú predstavy a očakávania, pomáhajú udržať ich pozornosť pri ich brande. Úplne zjednodušene možno značku označiť ako to, čo si ľudia myslia, hovoria a cítia.  Ak si spomeniete na značku Volvo, zrejme sa vám automaticky spojí s pocitmi bezpečia a spoľahlivosti. Logo Volva je povestný znak, ktorý v sebe ukrýva symbol sily a odolnosti.  Jakub Čech v kurze Branding - budovanie úspešnej značky hovorí, že značka je more a logo predstavuje loďku, na ktorej sa firma plaví, a teda úlohou loga je zaistiť rýchlu a ľahkú identifikáciu firmy či produktu. Logo podľa neho predstavuje vrchol ľadovca. To, čo je viditeľné pre zákazníkov. Značka zahŕňa poslanie, víziu, hodnoty či vzťah k inováciám.  [Značka vs. logo] Ako môže branding pomôcť podnikaniu? Silná značka, ktorá investuje do brandingu a brand manažmentu, žne viacero výhod. Medzi ne patria, napríklad:  • Získanie jedinečnej pozície na trhu, pretože značka je pri rozhodovaní sa zákazníka o kúpe neraz dôležitejšia ako samotný produkt.  • Šírenie posolstva značky prináša jedinečné vzťahy so zákazníkmi a tí zvyčajne prilákajú nových zákazníkov, čím sa zvyšuje ich dôveryhodnosť.  • Silná značka má vysokú konkurencieschopnosť na trhu, pretože zákazníci k nej majú dôveru a sú lojálni. Ak potrebujete urobiť konkurenčnú analýzu, zistiť konkurenčnú výhodu a nájsť východiskovú situáciu vašej značky, stanoviť si víziu a poslanie, odporúčame vám kurz Značka a konkurencia s Annou Sabolovou.  • Uľahčuje zákazníkom rozhodovanie o kúpe, teda prináša zvýšenie predaja a vďaka unikátnemu postaveniu na trhu aj vyššie marže a s tým spojené zisky.  • Zjednodušuje proces zavádzania nových produktov na trh, pretože značka má verných spotrebiteľov, ktoré značke dôverujú a tým pádom sú ochotní utratiť peniaze aj za nové produkty s vyššou cenou.  • Zvyšuje hodnotu firmy nielen v očiach zákazníkov, ale aj iných firiem či inštitúcií.  Branding ako súčasť marketingu Branding možno označiť za dušu spoločnosti alebo produktu. Patrí medzi najdôležitejšie marketingové nástroje, pretože odráža postoje a hodnoty firmy, robí ju originálnou a je kľúčový pri budovaní identity spoločnosti.  S tým sa, samozrejme, spája vyššia efektivita reklám, následne zvýšenie predaja a zisku. Značka je základom pre marketingovú komunikáciu spoločnosti.  Branding má nasledovných 5 prvkov: • Pozicioning je vlastne umiestnenie značky na trhu, pričom cieľom je zaujať v mysli zákazníka určitú pozíciu a takisto vytýčiť si postoj voči konkurencii.  • Súčasťou dlhodobej stratégie brandingu je rozprávanie svojho príbehu a vyvolanie emócii u zákazníka.  • Dizajn je o vizuále produktu, jeho vytváraní a formovaní, ale aj jeho forme, obale, predajných prospektoch, atmosfére na predajni a pod.  • Pre dlhodobý a udržateľný rozvoj značky je podstatné aj stanovenie vhodnej ceny.  • Vzťah so zákazníkom predstavuje zisťovanie jeho potrieb a túžob i úsilie, ako v ňom vyvolať pocit dôležitosti o uspokojení potreby, resp. túžby. Povedomie o značke, názory na značku, prvky značky a pozicioning. Čo to je?   Brand marketing zahŕňa aj pojmy, ktoré sa týkajú povedomia o značke, názorov na značku a prvkov značky. O čo ide?  • Povedomie o značke zahŕňa rozpoznanie značky a vybavenie si značky. Rozpoznanie je o tom, či zákazník značku pozná, alebo o nej niečo počul. Vybavenie značky predstavuje, že spotrebiteľ si vybaví napríklad značku Volvo vtedy, keď sa hovorí o bezpečnom a spoľahlivom aute. • Názory na značku sú spojením asociácií výkonu a predstáv o značke, pričom kľúčové sú názory na kvalitu (subjektívne hodnotenie zákazníka na základe skúseností a jeho úsudku), dôveryhodnosť (vychádza zo sympatií, spoľahlivosti a odbornosti), zvažovanie (dôležitosť značky pre zákazníka) a superioritu značky (jedinečnosť značky v porovnaní s ostatnými pre konkrétneho zákazníka).  • Prvky značky brand identifikujú a odlišujú od konkurencie, ide o meno, logo, symbol, slogan, znelku či obal a mali by byť ľahko zapamätateľné, zmysluplné, prispôsobivé, prenosné a právne chránené.  • Pozicioning je vlastne odlíšenie sa od konkurencie, ktoré prebieha v podvedomí zákazníkov. Kľúčové princípy pozicioningu sú význam značky (prečo existuje a aké má úlohy), segmentácia trhu (pre koho je na trhu, čiže akí sú jej zákazníci), konkurencia (proti komu značka stojí, čiže kto je konkurencia a čas (kedy, resp. ako prebieha vývin značky v čase).  Keď to zhrnieme, tak medzi piliere úspešnej značky podľa Jakuba Čecha, o ktorých hovorí v kurze Branding - budovanie úspešnej značky, patria:  • kreativita a odlišnosť,  • pridaná hodnota, • zladenie s cieľovou skupinou,  • jasný pozicioning a  • dlhodobá vízia. [Budovanie brandu] Čo to je sound branding? Sound branding je známy ako zvuková či akustická značka či značka zvuku. Stratégia sound brandingu zahŕňa použitie zvuku s cieľom posilniť identitu značky. Sound branding využívajú aj známe značky, ako napríklad McDonalds, Nokia či Windows.  Zvukové efekty či znelky spojené so značkou disponujú emocionálnou hodnotou a spájajú sa so značkou rovnako ako vizuálne prvky.  To znamená, že jedinečná zvuková znelka sprevádzajúca značku ju reprezentuje smerom k zákazníkom a odlišuje ju od konkurencie, čím je pevne ukotvená v mysliach ľudí.  Sound branding má nasledovné výhody: • púta pozornosť a napomáha budovaniu povedomia o značke, • je dôležitým prvkom udržania pozornosti cieľovej skupiny, teda prispieva k zvýšeniu lojálnosti k značke, • zvukové vnemy na rozdiel od vizuálnych prenikajú do podvedomia aj vtedy, keď publikum vykonáva iné činnosti,  • zvyšuje dôveryhodnosť značky, čím zvyšuje pravdepodobnosť kúpy, • je prvkom dotvárárajúcim osobnosť značky. Sound branding má teda schopnosť vyvolávať emócie vo väčšej miere, ako je to pri vizuálnych podnetoch. Pomáha posilňovať identitu značky a získať väčšiu pozornosť publika. Samozrejme, vďaka sound brandingu je značka lepšie zapamätateľná a tým, že hudba vplýva na emócie, prispieva k jasnejšej komunikácii posolstva značky. Ako začať s brandingom? Ak chcete začať s brandingom, nezaobídete sa bez niekoľkých krokov, ktoré sú nevyhnutné pre budovanie značky. Ktoré sú to?  • Definujte si ciele a hodnoty: stanovte si víziu a poslanie.  • Urobte prieskum cieľovej skupiny: analyzujte existujúcich zákazníkov z hľadiska demografických údajov, pohlavia či veku. Pozrite sa na cieľové skupiny konkurenčných podnikov, realizujte rozhovory či prieskumy s cieľom vytvoriť osobnosť kupujúceho na základe spoločných charakteristík.  • Analyzujte konkurenciu: zamerajte sa na konkurenčné firmy, ich produkty i služby. Vytvorte si SWOT analýzu silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí.  • Určite stratégiu umiestnenia značky: zamerajte sa na to, čo iné značky neponúkajú, ako napríklad výhodné ceny, inovatívne produkty, výborný servis, príjemný používateľský zážitok či ponuku prémiového tovaru.  • Budujte efektívnu komunikáciu: vytvorte originálny názov, slogan, logo, nezabúdajte na sound branding a pútavý príbeh značky, snažte sa meniť svet k lepšiemu, stavte na autentickosť. Neopomínajte ani fakt, že s publikom komunikujete aj prostredníctvom  webovej stránky, sociálnych sietí, email marketingu a mnohých ďalších.  • Udržujte reputáciu značky poskytovaním kvalitných služieb, adekvátnym riešením sťažností či negatívnych recenzií na internete či zlepšením spokojnosti zákazníkov a budovaním firemnej kultúry.  Máte pocit, že sa v budovaní značky strácate? V tom prípade vám dávame do pozornosti naše kurzy  Branding - budovanie úspešnej značky a Značka a konkurencia, na základe ktorých si dokážete postupne vybudovať vlastnú značku. 
Zvládnutie expozičného trojuholníka: tajomstvo vyvážených fotografií
Vzdelávanie
25.08.2023
Tím Skillmea

Zvládnutie expozičného trojuholníka: tajomstvo vyvážených fotografií

Pri fotografovaní je pochopenie expozičného trojuholníka kľúčom k dosiahnutiu dokonale vyvážených a profesionálne vyzerajúcich fotografií. Expozičný trojuholník sa skladá z troch základných komponentov: clony, expozičného času a ISO citlivosti. V tomto článku sa dozviete, ako každý z týchto faktorov ovplyvňuje vašu fotografiu a ako ich správne nastaviť, aby ste dosiahli optimálny výsledok.[Hodnoty clony, ISO a expozičného času a ich efekt na fotografiu Zdroj:PetaPixel] Porozumenie trom komponentom expozičného trojuholníkaClona: Množstvo svetla vstupujúceho do fotoaparátuClona je otvor v objektíve, ktorý reguluje množstvo svetla, ktoré vstupuje do fotoaparátu. Clona je vyjadrená číslom f a jej hodnoty sa líšia v závislosti od typu objektívu zvyčajne od f1.2 po f22. Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Pri fotografovaní v jasných svetelných podmienkach budete používať vyššie číslo clony, aby ste obmedzili množstvo svetla, ktoré vstupuje do fotoaparátu. Pri vyššom clonovom čísle je pozadie rovnako ostré ako popredie. Naopak, pri fotografovaní v slabom osvetlení použijete nižšie clonové číslo, aby sa clona otvorila a vy ste dostali do fotografie čo najviac svetla. Pri nízkom clonovom čísle vzniká efekt rozostreného pozadia. [Ukážka pozadia pri nízkom a vysokom clonovom čísle. Zdroj: alhsdesign] Expozičný čas: Zachytenie pohybuExpozičný čas (resp. rýchlosť uzávierky) je doba, počas ktorej je senzor fotoaparátu vystavený svetlu. Čas je vo fotoaparáte zobrazovaný zlomkami sekundy, zvyčajne od 30 sekúnd po 1/4000 sekundy.  Tento faktor je kľúčový pri zachytení pohybu.   Krátky čas expozície (napr. 1/400) je vhodný na zachytenie pohybu bez rozmazania, zatiaľ čo dlhý čas expozície (napr. 1/15) môže byť použitý na vytvorenie dynamického zobrazenia pohybu s efektom rozmazania. Je dôležité mať na pamäti, že dlhý čas expozície môže spôsobiť aj nežiaduco rozmazané fotografie, ak je fotoaparát nestabilne držaný v rukách. V tomto prípade je vhodné použiť statív pre vyvarovanie sa nežiaducemu rozmazaniu.[Ukážka najkratšieho a najdlhšieho expozičného času] ISO: Citlivosť na svetloISO je miera citlivosti senzora fotoaparátu na svetlo. Pohybuje sa v hodnotách od 100 do 6400. Vyššie ISO číslo znamená vyššiu citlivosť na svetlo, čo je užitočné pri fotografovaní v slabom osvetlení. Avšak vyššie ISO číslo tiež prináša do fotografie viac šumu/zrnitosti. Naopak, nižšie ISO číslo znamená nižšiu citlivosť na svetlo a menej šumu vo fotografii. Pri nastavovaní ISO je dôležité nájsť vyváženú hodnotu, ktorá vám umožní dosiahnuť dostatočnú expozíciu bez prílišného šumu. Expozičný trojuholník na dosiahnutie vyvážených fotografiíExpozičný trojuholník funguje tak, že tieto tri komponenty - clona, expozičný čas a ISO - spolupracujú na dosiahnutie správnej expozície. Keď zmeníte hodnotu jedného z týchto faktorov, ovplyvníte množstvo svetla vstupujúceho do fotoaparátu a tým aj výsledný vzhľad fotografie. Ak chcete získať dobre vyváženú fotografiu, musíte nájsť správne nastavenie pre každý z týchto faktorov, aby sa dosiahla správna expozícia. Napríklad, ak fotíte v jasných svetelných podmienkach, môžete použiť vyššie číslo clony, rýchly čas expozície a nízke ISO číslo na dosiahnutie správnej expozície. Naopak, pri fotografovaní v slabom osvetlení môžete použiť nižšie číslo clony, dlhší čas expozície a vyššie ISO číslo na získanie dostatočnej expozície. [Expozičný trojuholník]Expozícia fotografie ako taká sa dá vyjadriť expozičnou hodnotou (EV = Exposure Value). Vyjadruje celkovú expozíciu bez ohľadu na kombináciu premenných. Príklad: pri fixnom ISe 200 nastavíme clonu na f/2.8 a čas na 1/500. Expozičná hodnota (EV) je takto cca 11. Ak chceme viac zacloniť, aby sme mali povedzme hlbšiu ostrosť, vieme nastaviť clonu o jeden krok tmavšiu, teda f/4 a vykompenzovať uzávierku na 1/250. Expozičná hodnota ostáva na 11, fotografia je stále rovnako svetlá.  Ak zvýšime hodnotu EV o 1, fotografia je 2x svetlejšia - svetlejšia o jeden krok. Takže ak je EV 11 (napr. ISO 200, f/2.8, 1/500), EV 12 (napr. ISO 200, f/2.8, 1/250), bude 2x svetlejšia. Pri čase to funguje logicky: 2x čas = 2x svetlejšia fotografia, tj. pri rovnakej clone a ISe je 1/250 2x svetlejší (o jeden krok) ako 1/500. Clonové číslo (f/) vyjadruje podiel ohniska objektívu a priemeru šošovky. Kroky sú väčšinou (f/1.4, 2, 2.8, 4, atď.), pričom napr. f/2.8 je o jeden exp. krok svetlejší ako f/4. ISO funguje tak, že 2x ISO je +1 EV, čiže napr. ISO 200 je 2x svetlejšie ako ISO 100. Tipy na ovládanie expozičného trojuholníkaOvládanie expozičného trojuholníka vyžaduje experimentovanie a skúšanie rôznych nastavení. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zvládnuť expozičný trojuholník: • Vyskúšajte si aký výsledok prinesú rôzne kombinácie clony, expozičného času a ISO pre rôzne scény a podmienky osvetlenia. Týmto spôsobom zistíte, aké hodnoty fungujú najlepšie a dostanete expozičný trojuholník do ruky.   • Experimentujte s rôznymi efektmi, ktoré môžete dosiahnuť pomocou expozičného trojuholníka ako je efekt rozmazania pohybu, bokeh, nočná fotografia alebo maľovanie svetlom. Tieto efekty popustia uzdu vašej kreativite a skvelo sa pri nich zabavíte.  • Použite histogram vo vašom fotoaparáte na overenie správnej expozície. Histogram vám ukáže, či je vaša fotografia podexponovaná (príliš tmavá) alebo preexponovaná (príliš svetlá). Na základe toho môžete upraviť nastavenia svojho fotoaparátu. [Zobrazenie podexponovanej, nadexponovanej a ideálnej expozície na histograme Zdroj: PhotographyPro]Výslednú expozíciu fotografie viete ovplyvniť nielen zmenou clony, času alebo citlivosti, ale aj tzv. ND filtrom (ND = Neutral Density), ktorý sa nasadí na objektív. ND filtre sú vždy označené číslom (napr. ND 2, ND 4), ktoré vyjadruje, koľkonásobne stmavia obraz. Existujú aj variabilné ND filtre, kde sa dá úroveň stmavenia regulovať. ND filtre sú praktické napr. v situáciách, kde potrebujete pri veľmi svetlej scéne použiť široký otvor clony na rozostrenie pozadia, alebo predĺžiť expozičný čas. Nástroje na pomoc pri zlepšovaní vašich schopnostíAk sa chcete zlepšiť vo svojich fotografických schopnostiach, existuje niekoľko zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť: • Online tutoriály a kurzy: Na internete nájdete mnoho online tutoriálov a kurzov, ktoré vám pomôžu porozumieť expozičnému trojuholníku a zlepšiť vaše fotografické schopnosti. Kurzy na Skillmea vás prevedú od úplných základov fotografie až po postprocess jednotlivých fotografií.  • Fotografické komunity: Pripojte sa k fotografickej komunite na sociálnych sieťach a získajte spätnú väzbu od skúsených fotografov. Tieto komunity vám môžu poskytnúť užitočné rady a nápady na zlepšenie vašej práce. Medzi príklady patria facebookové skupiny napr. Fotografovanie nás baví. 
Zvládanie stresu počas skúšok a spôsoby, ako sa efektívne a rýchlo učiť
Vzdelávanie
10.08.2023
Skillmea

Zvládanie stresu počas skúšok a spôsoby, ako sa efektívne a rýchlo učiť

Čakajú ťa skúšky, písomky, testy či ústne preskúšanie a si v strese z toho, ako to zvládneš? Stres je tvoj nepriateľ, a preto ti prinášame užitočné tipy, ako sa učiť na skúšky efektívne.  Neexistuje univerzálna stratégia, platná pre všetkých, ako sa učiť. Každý z nás je originál. Čo dokonale funguje u jedného, u druhého môže skončiť úplným fiaskom. Avšak s jasne nastavenými cieľmi,  reálnym plánom a pozitívnou mysľou sa naučíš všetko potrebné, získaš dobré hodnotenie a tým, že splníš ďalší zo svojich cieľov, zdvihne sa ti sebavedomie.  Chceš vedieť, ako sa rýchlo učiť? Inšpiruj sa našimi tipmi.   Prostredie je dôležité Niektorí z nás sa radi učia v študentskej izbe a potrebujú úplné ticho. Pre iných je táto alternatíva neprípustná, pretože v izbe sú lákadlá v podobe mobilu, laptopu či playstation, a preto chodia študovať do knižnice.  Ďalším to skvelo páli vo frekventovanom prostredí a zásadne získavajú vedomosti v rušných kaviarňach. V závislosti od svojich preferencií sa teda môžeš učiť v prírode na deke, v parku na lavičke alebo na rodičovskej chate na dedine.  Faktom je, že väčšina z nás je odkázaná na to, pripravovať sa na skúšky doma. Ako sa lepšie učiť v domácom prostredí?  • Kľúčom je výber vhodného študijného priestoru, ktorý väčšinou vyžaduje stôl, ergonomickú stoličku a ideálne sedenie pri okne s dostatkom prirodzeného svetla. Jeho deficit a umelé osvetlenie majú totiž vplyv na hladinu energie i psychické rozpoloženie.  • Podstatné je, aby bol priestor na učenie uprataný. Je dokázané, že poriadok má priaznivý vplyv na koncentráciu.  Ak nie si si istý, ktoré prostredie je pre teba ideálne, jednoducho ich vyskúšaj viacero a vyber si to, ktoré sa ti najviac osvedčí.  Vytvor si plán a časový harmonogram Ako sa správne učiť? Študijný plán by mal vychádzať z tvojich súčasných študijných návykov a štýlu učenia. Je na tebe, či sa budeš učiť každý deň v niekoľkých blokoch po 30 minút, alebo učeniu venuješ tri dni v týždni v trvaní niekoľkých hodín.  Pri plánovaní nezabudni zohľadniť, v ktorú dobu počas dňa si najproduktívnejší a zvládneš sa toho naučiť najviac. Týmto sa vyhneš riešeniu problému, ako sa prinútiť učiť.  Okrem toho sú pri plánovaní učenia na skúšky a vytváraní časového harmonogramu dôležité nasledovné skutočnosti:  • Časovo vyhodnoť všetky dôležité aktivity, ktorým sa musíš počas týždňa venovať, ako vyučovanie, domáce práce či mimoškolské aktivity. Zistíš, koľko času ti zostáva na učenie. Ak je ho málo, niektoré aktivity z týždenného harmonogramu vyškrtni, odlož alebo deleguj na niekoho iného.  • Naplánuj si, koľko času potrebuješ na zvládnutie učiva na jednu skúšku.  • Vytvor si plán, ktorého súčasťou budú predmety na skúšku aj s časovým intervalom, ktorý im venuješ.  • V rámci jedného dňa sa venuj jednému predmetu, alebo ich striedaj. Závisí to od tvojich preferencií.  • Nezabudni si nechať rezervu na opakovanie, alebo na doučenie sa, ak sa ti počas týždňa plán nečakane naruší.  • Na záver svoj domáci študijný rozvrh na skúšku zhodnoť a drž sa ho.  Nejde ti to? Prokrastinuješ? Nemáš chuť na učenie? Ako sa donútiť učiť? Jedným z možných riešení je vytvoriť si rutinu. To znamená, že ak ťa čaká celý deň učenia, nevynechávaj ranné rutiny. Nastav si budík na určitý čas, venuj sa ranným rituálom a až potom sa pusti do učenia. Učíš sa večer? Aj v tomto prípade stav na rutiny pred učením.  Ak chceš časový plán dodržať, eliminuj rozptýlenie. Čo je dôležité?  • Odstráň z dosahu to, čo ťa rozptyľuje. Môže ísť o mobil, sociálne siete či rozčítanú knihu.  • Ostatným členom domácnosti oznám, že sa učíš, a popros ich, aby ťa nevyrušovali.  • Ak ti myšlienky blúdia kade-tade, urob si krátku prestávku, zacvič si a zhlboka dýchaj, ideálne pri otvorenom okne. Mysli pozitívne Nie každý z nás dostal do vienka pozitívnu myseľ a vidíme pohár skôr poloprázdny ako poloplný. Avšak to neznamená, že tento stav je nemenný. Svoj život si vytvárame sami a vnútorné nastavenie môžeme zmeniť sebarozvojom.  Ak ťa pri učení prenasledujú myšlienky, že nie si dosť dobrý, alebo sa nedokážeš na skúšku adekvátne pripraviť, vyskúšaj niektorú z nasledovných techník, ktoré ti pomôžu s preprogramovaním limitujúcich presvedčení.  • Výbornou voľbou sú pozitívne afirmácie, čiže pozitívne vyhlásenia určené na zmenu negatívneho vnútorného monológu. Nezabúdaj si ich opakovať pravidelne a použi pri tom sebavedomý tón.  • Ďalšou skvelou technikou je vizualizácia, v rámci ktorej využiješ svoju predstavivosť na splnenie svojho cieľa. Môžeš si vizualizovať, ako úspešne odpovedáš pri skúške. Pri vizualizácii zapoj všetky zmysly a sústreď sa na detaily.  • Za vyskúšanie stojí aj neurolingvistické programovanie (NLP), ktoré je o tom, že najprv si predstavíš negatívne správanie a v zápätí ho nahradíš pozitívnym obrazom. Dôležité je, aby sa negatívny obraz v tvojej mysli zmenšoval. Alebo si predstav, ako sa rozbije na márne kúsky a nahradzuje ho stále sa zväčšujúci pozitívny obraz.  Ak chceš vedieť viac o týchto technikách a našom podvedomí, pozri si kurz Sila podvedomej mysle. [Pozitívne myslenie pomáha] Zbav sa stresu Ako sa učiť na skúšky bez stresu? Primeraná miera stresu nemusí byť v niektorých prípadoch na zahodenie, pretože ťa vyprovokuje k lepším výkonom. Avšak chronický stres škodí.  Tipy, ako sa zbaviť stresu počas skúškového obdobia• Vyskúšaj techniku hlbokého dýchania.  • V rámci denného harmonogramu si vyčleň čas na fyzickú aktivitu v miernej aktivite. Je dokázané, že pri rýchlej chôdzi, džogingu, bicyklovaní, plávaní či korčuľovaní sa znižuje hladina stresových hormónov a, naopak, uvoľňujú sa endorfíny.  • Výbornou technikou na lepšie zvládanie stresu je meditácia, poprípade modlitba.  Aj vitamíny môžu pomôcť To, ako sa učiť na vysokej škole bez stresu, závisí aj od tvojho životného štýlu. Kľúčom k úspechu je zdravá, pestrá a vyvážená strava s dostatkom živín, ktoré prospievajú mozgu, teda podporujú pamäť a koncentráciu. Vhodne zostavený jedálniček dokáže do určitej miery eliminovať aj stres.  Ak nevieš, ako má vyzerať zdravý jedálniček, inšpiruj sa stredomorskou potravinovou pyramídou alebo protizápalovou diétou.  Z vitamínov a adaptogénov stoja za vyskúšanie nasledovné: • Vitamíny skupiny B majú zásadný vplyv na činnosť nervovej sústavy. Vitamíny skupiny B sa nachádzajú v živočíšnych produktoch, celých zrnách, orechoch a semenách.  • Kognitívne funkcie ovplyvňuje aj vitamín C. Spája sa najmä so zlepšením pozornosti. Céčko je zastúpené v ovocí a zelenine.  • Deficit vitamínu D sa spája so vznikom depresie a úzkosti. Je dôležitý pre dobré sústredenie. Dostatočnú dávku D vitamínu zabezpečí od jari do jesene 30-minútový pobyt na slnku bez opaľovacieho krému.  • Adaptogény pomáhajú ľudskému telu zvládať záťaž v podobe stresu. Napríklad rhodiola znižuje úroveň stresu i únavy a ashwagandha je takisto dobrá na elimináciu stresu.  Techniky učenia saTo, ako sa najlepšie učiť, závisí i od zvolenej techniky učenia. Určite ťa neprekvapí, že týchto techník je niekoľko a máš príležitosť vybrať si tú, ktorá ti najviac vyhovuje. Aké máš možnosti?  • Písanie poznámok pomôže vybrať si z výkladu či odborného textu najdôležitejšie veci a zapamätať si ich.  • Alternatívou klasického písania poznámok sú myšlienkové mapy.  • Obľúbené je aj podčiarkovanie a zvýrazňovanie v materiáloch na učenie.  • Za vyskúšanie stojí aj opakovanie prečítaného textu vlastnými slovami tak, aby si si zapamätal podstatu.  • Používa sa aj vytváranie obrazov, teda vizualizácia.  • Populárna je metóda kartičiek podľa témy.  • Učiť sa dá i pomocou skúšobných testov.  Technika pomodoro zvýši efektivitu a eliminuje prokrastináciu Technika pomodoro je pre teba riešením, ako sa učiť rýchlejšie, ak je tvojím problémom napríklad prokrastinácia. Avšak túto techniku ocenia všetci, ktorí chcú popri učení stihnúť aj niečo iné. V čom spočíva jej podstata?  • Najskôr si priprav časovač, papier a pero.  • Následne si nastav časovač napríklad na 20 minút a pusti sa do intenzívneho učenia.  • Po uplynutí tohto intervalu si na papier nakresli paradajku a urob si prestávku v trvaní do 5 minút.  • Tento postup opakuj niekoľkokrát. Akonáhle máš na papieri 4 paradajky, urob si prestávku v trvaní 20 až 30 minút.  • Následne sa môžeš pustiť do ďalšieho kola.  [Technika pomodoro] Ďalšie užitočné tipy, ako sa ľahko učiť Tipov, rád a návodov, ako sa ľahko učiť, nájdeš na internete neúrekom. Okrem vyššie spomenutého nezabúdaj ani na tieto skutočnosti:  • Opakovanie je matkou múdrosti. Ideálne je, ak si prebrané učivo zopakuješ večer pred spaním.  • K učeniu patria aj pravidelné prestávky, inak sa znižuje koncentrácia, dochádza k vzniku únavy i frustrácie.  • Nepodceňuj dĺžku a kvalitu spánku. Dospelý človek potrebuje 7 až 9 hodín spánku v tichej, tmavej a chladnej miestnosti bez moderných technológií. Ak chceš podporiť kvalitu spánku, vyhni sa dve hodiny pred spaním modrému svetlu.  • Pozor aj na dodržiavanie pitného režimu. Smäd je príznakom dehydratácie, ktorá sa spája s poruchami koncentrácie, únavou, podráždenosťou i bolesťami hlavy.  • K skúškam sa postav zodpovedne, no zároveň mysli na to, že keď nejde o život, nejde o nič 🙂.  Ak sa chceš o učení dozvedieť viac, alebo potrebuješ vedieť niečo o psychológii učenia sa jazykov, dávame ti do pozornosti kurz Psychológia učenia sa jazykov.

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách