Náš blog

Ako dokáže metóda design thinking posunúť váš biznis?
Vzdelávanie
28.09.2023
Skillmea

Ako dokáže metóda design thinking posunúť váš biznis?

Design thinking ani zďaleka nepatrí iba do portfólia dizajnérov, pretože s touto metódou sa môžete stretnúť v literatúre, umení, hudbe, vede i obchode. Ak chcete vedieť, čo je design thinking, máme pre vás niekoľko dôležitých informácií.  Design thinking je o využívaní kreatívnych a inovatívnych pracovných postupov dizajnérov pri riešení problémov v rôznych oblastiach, nielen v podnikaní či manažmente, ale aj v každodennom živote.  Medzi spoločnosti využívajúce design thinking patria Apple, Google či Samsung. Nedajú naň dopustiť ani popredné svetové univerzity – Stanford, Harvard či Imperial College v Londýne.  Väčšina z nás si uvedomuje, že problémy sú neodmysliteľnou súčasťou života, posúvajú nás vpred a robia z nás lepších ľudí. Ak by ste ich radi riešili kreatívnym spôsobom, design thinking je výborná metóda.  Pozrite sa teda spolu s nami na to, čo je design thinking a ako túto metódu používať v osobnom i pracovnom živote.  Design thinking sa sústreďuje na pochopenie človekaČo to je design thinking? Jednotná definícia pre dizajnové myslenie neexistuje. Môžeme ho označiť za kreatívny spôsob, ako riešiť problémy, úsilie hľadať inovácie a prichádzať s inovatívnymi riešeniami, pričom kľúčom k úspechu je pochopenie človeka (zákazníka), ktorého sa problém týka.  V rámci design thinking dochádza k spochybneniu predpokladov a predefinovaniu problémov v snahe vytvoriť inovatívne riešenia. Z nich sa stávajú prototypy, ktoré sa ďalej testujú. Cieľom je aj identifikácia alternatívnych stratégií a riešení problému.  Design thinking je nový spôsob myslenia spolu s praktickými metódami, ktoré vám ho pomôžu uplatniť v živote, manažérskych pozíciach  i podnikaní.  V čom sa design thinking odlišuje od tradičného riešenia problémov?Ako postupujete, keď sa snažíte nájsť riešenie konkrétneho problému? Zvyčajne sa usilujete definovať problém a prísť s niečím konštruktívnym, čo ho pomôže vyriešiť. Avšak dizajnéri uprednostňujú neustále experimentovanie, ktoré vedie k riešeniu.  To znamená, že design thinking sa sústreďuje na používateľa a nie na problém, resp. pred definovaním problému preferuje hľadanie jeho riešenia kreatívnym spôsobom. Napríklad ak firma rieši prechod zamestnancov na homeoffice, dizajnérske myslenie sa sústreďuje na zvýšenie angažovanosti zamestnancov v týchto podmienkach a nie na problém, ktorým je zníženie produktivity práce v domácom prostredí.  Zaujímavú štúdiu v tomto smere vykonal Bryan Lawson z University of Sheffield. Tento profesor chcel zistiť, ako pristupujú k problému vedci a dizajnéri. Každej zo skupín dal vytvoriť obraz zo sady farebných blokov, pričom po obvode museli použiť čo najviac červených, alebo modrých tehál. To predstavovalo aj riešenie problému, resp. požadovaný výsledok. Avšak, aby to nebolo také jednoduché, boli stanovené pravidlá týkajúce sa umiestnenia a vzťahu niektorých blokov. Tie zasa v pokuse značili problém či obmedzenie.  Čo tento profesor zistil? Vedci najskôr identifikovali problém, čiže použili myslenie založené na problémoch. Dizajnéri preferovali potrebu nájsť správne riešenie experimentovaním.  Charakteristické znaky design thinking Dizajnové myslenie charakterizujú nasledovné prvky:  • Je sústredené na hlboký záujem o pochopenie človeka, pre ktorého sa navrhujú riešenia.  • Pomáha rozvíjať empatiu s cieľovými skupinami.  • Zlepšuje schopnosť nastoľovať otázky, keďže je o spochybňovaní problému.  • Je užitočné pri riešení nesprávne definovaných problémov.  • Je plné experimentovania, v rámci ktorého sa využívajú prototypy, testovanie, skúšanie nových konceptov a nápadov v praxi.  Brainstorming v design thinkingAk potrebujete vymyslieť niečo originálne, brainstorming je na splnenie tohto cieľa výborným riešením. Brainstorming a design thinking k sebe neodmysliteľne patria. Podľa odborníkov je možné vďaka brainstormingu získať takmer o 30 percent viac nápadov, ako kreatívne riešiť problém.  Čo je brainstorming? Brainstorming pochádza z anglických slov brain, čiže mozog a storm, čo značí búrku. Je to v podstate kreatívna metóda určená na nájdenie nápaditej stratégie v rámci skupiny ľudí. Brainstorming možno označiť za spoločnú tvorivú prax, kde všetci členovia tímu prispievajú novými nápadmi. Vzájomné interakcie, počúvanie sa a rozpracovávanie nápadov iných členov brainstormingovej skupiny vedie k nájdeniu kreatívnych riešení. Záštitu nad celým procesom má facilitátor.  Význam brainstormingu v design thinking Brainstorming v design thinking prináša nasledovné výhody:  • Ak sa firma spolieha na jedného človeka, ktorý prichádza s nápadmi, tie postupne dôjdu, alebo sa opakujú. Brainstorming je o množstve originálnych nápadov od rôznych ľudí.  • Brainstorming je užitočný aj pri plánovaní a organizovaní nápadov.  • Hovorí sa, že budúcnosť ľudstva je o obnovení vzájomnej spolupráce. Spolupráca je kľúčom k úspechu aj v podnikaní a brainstorming posilňuje ducha tímovej práce.  Design thinking a jeho princípy Metóda design thinking je založená na štyroch hlavných princípoch. Ktoré sú to?  • Ľudské pravidlo – všetky aktivity v rámci design thinking sú zamerané na človeka.  • Pravidlo nejednoznačnosti – nejednoznačnosť je nevyhnutnosť, nemožno ju odstrániť. Experiment, často na hranici svojich vedomostí a schopností, je rozhodujúcim faktorom, ako vidieť veci inak.  • Pravidlo redizajnu – technológie i okolnosti v sociálnej oblasti sa menia a vyvíjajú, avšak základné ľudské potreby sú nemenné. Design thinking je o modifikovaní prostriedkov vedúcich k splneniu potrieb alebo dosiahnutiu požadovaných výsledkov.  • Pravidlo hmatateľnosti – nápady realizované formou prototypov umožňujú efektívnejšiu komunikáciu.  Zásady design thinkingDesign thinking sa delí do piatich krokov alebo fáz. Uvádzajú sa aj ako zásady dizajnového myslenia. Ktoré sú to? [Zásady Design Thinking] Empatia Empatia je základom pre design thinking. V praxi to znamená, že je nevyhnutné detailne sa oboznámiť s človekom (používateľom), pochopiť jeho potreby, želania i ciele. Táto zásada sa nezaobíde bez pozorovania ľudí na rôznych úrovniach, psychologickú a emocionálnu nevynímajúc.  Vek či bydlisko používateľa sú nepodstatné, ale, naopak, pocity ku konkrétnemu produktu či motivácia k určitému správaniu hrajú kľúčovú rolu. Pri pozorovaní je podstatné nespadnúť do úrovne tvorby predpokladov, ale získať relevantné informácie.  Pre design thinking je nevyhnutné  uspokojenie reálnych potrieb a nie tých predpokladaných a získaných na základe priemerovania.  Definícia Definícia sa sústreďuje na definovanie problému spôsobom zameraným na používateľa. Po zhromaždení zistení z prvej fázy design thinking je potrebné prepojiť ich so zisteniami, ktoré sa týkajú, napríklad konkrétnych problémov používateľov a ich rozsahu.  Definícia problému môže znieť: “Dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami bez blízkych rodinných príslušníkov na sídlisku XY v meste Z potrebujú istotu základných životných potrieb, ako sú jedlo, istota bývania spojená so schopnosťou platiť účty, dostatok prostriedkov na doplatky za lieky a pravidelné sociálne interakcie”.  Nápad Nápad predstavuje potenciálne riešenia jasne sformulovaného problému s ohľadom na používateľa. Táto fáza sa vyznačuje extrémnou mierou kreativity, pričom jednotlivé nápady sa neposudzujú. Cieľom je získať čo najviac nových nápadov a uhlov pohľadu na riešenie problému.  Využívajú sa techniky, ako brainstorming, mentálne mapy či bodystorming. Na konci tejto fázy existuje niekoľko nápadov, s ktorými sa pracuje ďalej.  Prototyp Prototyp je o experimentovaní a pretavení nápadov do hmatateľných riešení. Prototyp je vlastne potenciálne riešenie problému s tým, že riešenia môžu byť prijaté, neustále vylepšované, prepracované či dokonca zamietnuté.   Test Test je piatou fázou design thinking, ale väčšinou nevedie k ukončeniu celého procesu. Práve naopak. Zvyčajne vracia dizajnérov k predchádzajúcemu kroku. Neraz aj predefinovaniu pôvodného problému či nájdeniu úplne nových riešení.  Využitie design thinking v biznise Metóda design thinking sa dá využiť v reálnom živote i podnikaní. Núti vás myslieť “out of the box” a ponoriť sa hlbšie do riešenia problémov. Dizajnové myslenie využívajú marketingoví pracovníci, manažéri, grafickí dizajnéri, vývojári softvéru, analytici, architekti a mnohí ďalší.  Design thinking pomáha navrhnúť riešenia problémov pre koncových používateľov, ktoré sú uskutočniteľné a ekonomicky implementovateľné. Ovládanie metódy design thinking zvyšuje šance na postúpenie v kariérnom rebríčku alebo pomáha posunúť svoj biznis na vyšší level.  Chcete sa o design thinking dozvedieť viac? Dávame vám do pozornosti kurz Úvod do design thinking, v ktorom máte možnosť oboznámiť sa so základmi i výhodami tejto metódy. Naučíte sa aj to, kedy ju využiť a mnoho ďalšieho. 
Predprítomný priebehový čas: Spojenie minulosti s prítomnosťou
Vzdelávanie
17.09.2023
Daniela Vargová

Predprítomný priebehový čas: Spojenie minulosti s prítomnosťou

V anglickom jazyku existuje množstvo zaujímavých gramatických konceptov, ktoré nám umožňujú presne vyjadriť naše myšlienky a postrehy. Jedným z týchto konceptov je aj predprítomný priebehový čas - present perfect continuous, ktorý v každodennej reči angličana zohráva dôležitú úlohu.  Použitie predprítomného časuPredprítomný priebehový čas použijeme práve vtedy, keď chceme popísať situácie, ktoré sa začali v minulosti a pretrvávajú až do súčasnosti. Je to, akoby sme otvorili okno do minulosti a pozorovali vývoj udalostí, ktoré sú ešte stále v pohybe. Pomocou tohto času môžeme hovoriť o aktivitách či situáciách, ktoré sme už vykonali, no majú priamy vplyv na súčasnosť.  Napríklad, “I have been studying English for two hours” (Už dve hodiny sa učím anglický jazyk).  Ako vytvoriť vetu v tomto čase? Z predchádzajúcej vety možno pozorovať jej zaujímavú a špecifickú štruktúru. Pri tvorbe predprítomného priebehového času sa používa pomocné sloveso “have/has” indikujúce predprítomný čas vo vete, za ktorým nasleduje sloveso “been” a príčastie hlavného slovesa so zakončením -ing.  Častými slovami, ktoré sa spájajú s týmto časom sú slovíčka ako napríklad recently, lately, for alebo since.  Príklad 1. Joe has been travelling around the world recently (and he will continue to do so).  Príklad 2. I haven't been feeling well lately.  Príklad 3. Recently, I have been working a lot.  Naučiť sa predprítomný priebehový čas v anglickom jazyku môže byť pre mnohých začiatočníkov výzva, no ide zároveň o príležitosť objavovať nové dimenzie komunikácie. Existuje mnoho zdrojov, kurzov a cvičení online, ktoré Vám môžu pomôcť v procese vzdelávania sa. Stačí nájsť odhodlanie a čas! 🙂
Stretnime sa na Profesia days Žilina 2023
Podujatia
13.09.2023
Skillmea

Stretnime sa na Profesia days Žilina 2023

Veľtrh práce Profesia Days Žilina sa blíži! Ak hľadáš novú pracovnú príležitosť, chceš rozvíjať svoju kariéru alebo len získať novú inšpiráciu, toto je miesto, kde to všetko môže začať. 📅 Termín: 18.-19. september 2023 📌 Miesto: Žilina (Dom odborov) Je to skvelá príležitosť stretnúť sa s renomovanými spoločnosťami, spoznať nových ľudí a získavať cenné rady o tom, ako uspieť na trhu práce. Tešíme sa na teba! Skillmea prednáškyČo môžeš očakávať na Profesia Days? Prednášky, ktoré sú zamerané na oblasť technológií, marketingu či sebarozvoja, sú skvelou príležitosťou získať nové znalosti a skúsenosti od odborníkov z praxe. Nech už si technický nadšenec, ktorý sa chce zlepšiť v oblasti programovania, alebo ambiciózny podnikateľ, ktorý sa chce naučiť úspešné stratégie, na Profesia Days nájdeš Skillmea prednáškovú miestnosť, v ktorej ti odprezentujeme najnovšie trendy. Program SkillmeaPozrieme sa na oblasť dátovej vedy, budovania produktu, nazrieme aj do formálneho školského systému a do marketingu. Nesmie chýbať umelá inteligencia a prednáška na zlepšenie prezentačných zručností. Prečítaj si celý program nižšie. Pondelok 18.9.202311:00 - 12:00 Miroslav Adámek, Patrícia Janošková (Stats Lab) Čo robí dátový analytik a ako sa ním stať 12:30 - 13:30  Daniel Harcek (WageNow) Ako na minimálny funkčný produkt (MVP) 14:00 - 15:00 Daniel Harcek (WageNow), Radovan Debnár (Skillmea) Čo získaš, keď sa zúčastníš na hackathone a prečo na ne chodiť 15:30 - 16:30 Mgr. Tomáš Milata (riaditeľ, Proscholaris) Ako môže škola nezmeškať IT šinkanzen? 17:00 - 18:00 Vlastimil Kocián (Inovia, KROS) Inovácie v žilinskom kraji Na hlavnom pódiu vystúpi od 17:00 známy slovenský marketér Tony Dúbravec s prednáškou na tému Ako budovať osobnú značku?[Skillmea na Profesia days v Žiline, pondelok 18.9.2023] Utorok, 19.9.2023 11:00 - 12:00 Peter Miľovčík (Siemens Healthineers) Ako testujeme software pre healthcare 12:30 - 13:30 Marek Chrenko (Skillmea) Nekonečná kreativita s umelou inteligenciou a Midjourney 14:00 - 15:00 Peter Magurský (PM VOICE Studio) Ako zlepšiť svoj rečový prejav 15:30 - 16:30 Daniel “Čoje” Feranec (Core4 Advertising, IG: Cojebratislava) Influencer marketing a ako ho využiť vo svojom biznise[Skillmea na Profesia days v Žiline, utorok 19.9.2023] *zmena programu vyhradená Stretnime sa osobne Profesia Days je viac najväčší veľtrh práce. Je to tiež priestor pre vzájomné prepojenie, budovanie profesionálnych vzťahov a stretávanie sa s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Čo by si teda mal očakávať na Profesia Days okrem skvelých prednášok? Budú tam prítomné popredné technologické a podnikateľské spoločnosti zo žilinského regiónu, ktoré sú pripravené ponúknuť ti zaujímavé pracovné príležitosti. Budeš mať možnosť stretnúť sa s ich zástupcami, predstaviť sa im a zdieľať svoje profesionálne ambície.  Toto je tvoja šanca ukázať svoj potenciál a nadviazať vzťahy s relevantnými ľuďmi vo svojom odbore. Nech už si začínajúci profesionál, skúsený odborník alebo študent, Profesia Days ti otvára dvere ku mnohým príležitostiam. 📅 Dátum: 18. - 19. september 2023 🕒 Čas: 10:00 - 19:00 📍 Miesto: Dom odborov, Žilina Tešíme sa na tvoju účasť na Profesia Days! Nech je to tvoj krok smerom k úspechu v kariére či podnikaní.
5 najčastejších gramatických chýb začínajúcich copywriterov
Tipy a triky
08.09.2023
Daniela Vargová

5 najčastejších gramatických chýb začínajúcich copywriterov

V dnešnej dobe sa písanie stalo základnou zručnosťou v mnohých odvetviach marketingu. V tomto článku si predstavíme mini gramatické okienko, ktoré vychádza z kurzu Copywriting pre začiatočníkov od Denisy Štefunkovej. Predstavíme si päticu najčastejších chýb, ktorým čelia začínajúci copywriteri. ✍️💻 1. Nominatív množného čísla je VŽDY mäkké i• nominatív jednotného čísla ➡️ náš šikovný syn • nominatív množného čísla ➡️ naši šikovní synovia 2. Zámená našim a naším Kedy sa píše dlhé a kedy krátke i? • Pokiaľ ide o jednotné číslo, používa sa pri zámenách vaším, naším, tvojím, svojím... dlhé í. ➡️ Volala som s naším bratom. (jeden brat – jednotné číslo) • Pokiaľ ide o množné číslo, tam sa píšu zámená vašim, našim, tvojim, svojim... s krátkym i.  ➡️ Posielam pozdravy našim kolegom. (viac kolegov – množné číslo)  3. Rozdiel medzi pomlčkou a spojovníkomSpojovník -Spojovník je kratší, spája jednotlivé výrazy a nepíše sa medzi nimi medzera.  Používa sa na:  • viacslovné priezviská ➡️ Pavol Országh-Hviezdoslav • názvy obcí alebo mestských častí ➡️ Bratislava-Vinohrady, Šaštín-Stráže • zložené prídavné mená ➡️ vedecko-technický ústav • vyjadrenie približnej miery ➡️ dva-tri • prí písaní čísel pomocou číslic ➡️ 3-tisíc, 3-násobný Pomlčka –Pomlčka je dlhšia, pred ňou aj za ňou sa píše medzera.  Používa sa:  • pri vetnom prístavku ➡️ Bratislava – hlavné mesto Slovenska – sa rozprestiera na brehoch rieky Dunaj. • pri vyjadrovaní určitého časového rozpätia ➡️ 2020 – 2021, január – marec • označenie dopravných staníc ➡️ Bratislava – Košice Pomlčku píšeme podržaním ľavej klávesnice ALT a vyťukaním čísel 0150, alebo ako znamienko mínus. 4. K alebo ku?Predložka K sa vokalizuje a vzniká KU vtedy, keď: • sa nasledujúce slovo začína na spoluhlásku K alebo G ➡️ ku knihe, ku Gabrielovi • v prípade slov začínajúcich na skupinu spoluhlások, v ktorej je na druhom alebo na treťom mieste spoluhláska K alebo G ➡️ ku škole • v spojení s tvarom osobného zámena ja ➡️ ku mne 5. Ach, tie čiarky... Kedy sa vlastne píšu?Spojka „a“• Pred spojkou „a“ napríklad v týchto prípadoch: a preto, a tak, a to, a teda, a predsa, a jednako, a pritom... v dôsledkovom a odporovacom význame ➡️ Poskytujeme rôzne služby, a to linkbuilding, SEO a reporty. • ak spojka „a“ nasleduje vo vete za prístavkom ➡️ Denis, náš SEO mág, a jeho pravá ruka Patrik sú v práci. Zámeno „ktorý“• Pred a po „ktorý“ v prípade, ak vsúvame vedľajšiu vetu ➡️ Janka a Tánička, ktoré sa venujú linkbuildingu, sú dobré kamarátky. Oslovenie• pri oslovení oddeľujeme oslovenú osobu čiarkami ➡️ Ahoj, Roland, ako sa máš? Teraz, keď ste sa oboznámili s týmito najčastejšími chybami začínajúcich copywriterov, nezabudnite si ich zapísať, poznačiť, vytlačiť alebo dokonca nalepiť vedľa vášho monitoru, aby ste ich mali vždy po ruke. 🙌
Čo je branding a ako budovať značku?
Vzdelávanie
03.09.2023
Skillmea

Čo je branding a ako budovať značku?

Chcete vedieť, čo je branding, prečo je dôležitý a oplatí sa do neho investovať? Zaujíma vás, aké sú hlavné piliere budovania značky a ako ju vytvoriť? Ak hovoríte, že áno, potom čítajte ďalej.   Branding, alebo investícia do značky, sa vyplatí z viacerých dôvodov. Prvým z nich je fakt, že značku možno prirovnať ku kyslíku, ktorý k vám priláka nových zákazníkov a zvýši lojalitu tých existujúcich.  To znamená, získanie väčšej dôveryhodnosti, s ktorou ide ruka v ruke zvýšenie predaja, vyššie marže a zisk. Nie je žiadnym tajomstvom, že značka je jedným z rozhodujúcich kritérií pri výbere a preferenciách zákazníkov. Často je dôležitejšia ako samotná kvalita produktu.  Silný a kvalitný brand je aj o tom, že zákazníci budú o vás rozprávať. Keďže žijeme v dobe plnej technológií a veľká časť nášho reálneho života sa odohráva na sociálnych sieťach, budovanie značky vo virtuálnom svete má obrovský význam.  S vytváraním a formovaním značky súvisí aj firemná kultúra a potenciál meniť svojím podnikaním svet k lepšiemu.  Avšak poďme poporiadku a pozrime sa na to, čo vlastne branding je.  Čo je to branding? Keď si pojem branding rozmeníme na drobné, znamená budovanie, alebo rozvíjanie a posilňovanie značky, s cieľom odlíšiť sa od konkurencie a zapísať sa do povedomia zákazníka, zapôsobiť na jeho emócie a zanechať v ňom trvalé predstavy.  Je to v podstate akási nepísana zmluva medzi zákazníkom a výrobcom, ktorá sľubuje uspokojenie určitých potrieb a túžob, pričom túžby sú v tomto smere kľúčové.  Branding sa často charakterizuje aj ako proces tvorenia vizuálnej identity značky a jej používania. Branding predstavuje najmä marketingovú a komunikačnú techniku, ktorá ovplyvňuje samotnú značku, jej ciele a cieľové skupiny.  Úlohou brandingu je dostať značku do povedomia zákazníka a postupne zvyšovať jeho lojalitu k značke. Branding je spojený, napríklad s názvom a logom značky, tvorbou sloganov, vizuálnou identitou, sound brandingom a, samozrejme, marketingovou komunikáciou.  K značke neodmysliteľne patrí logo a práve tieto pojmy si mnohí stále zamieňajú.  Značka verzus logo. Aký je medzi nimi rozdiel?  Podľa American Marketing Association je značka “meno, termín, označenie, symbol či dizajn alebo kombinácia týchto pojmov, ktorá slúži na identifikáciu výrobkov a služieb jedného či viacerých predajcov a na odlíšenie od konkurencie na trhu”. Úspešné značky v zákazníkoch evokujú predstavy a očakávania, pomáhajú udržať ich pozornosť pri ich brande. Úplne zjednodušene možno značku označiť ako to, čo si ľudia myslia, hovoria a cítia.  Ak si spomeniete na značku Volvo, zrejme sa vám automaticky spojí s pocitmi bezpečia a spoľahlivosti. Logo Volva je povestný znak, ktorý v sebe ukrýva symbol sily a odolnosti.  Jakub Čech v kurze Branding - budovanie úspešnej značky hovorí, že značka je more a logo predstavuje loďku, na ktorej sa firma plaví, a teda úlohou loga je zaistiť rýchlu a ľahkú identifikáciu firmy či produktu. Logo podľa neho predstavuje vrchol ľadovca. To, čo je viditeľné pre zákazníkov. Značka zahŕňa poslanie, víziu, hodnoty či vzťah k inováciám.  [Značka vs. logo] Ako môže branding pomôcť podnikaniu? Silná značka, ktorá investuje do brandingu a brand manažmentu, žne viacero výhod. Medzi ne patria, napríklad:  • Získanie jedinečnej pozície na trhu, pretože značka je pri rozhodovaní sa zákazníka o kúpe neraz dôležitejšia ako samotný produkt.  • Šírenie posolstva značky prináša jedinečné vzťahy so zákazníkmi a tí zvyčajne prilákajú nových zákazníkov, čím sa zvyšuje ich dôveryhodnosť.  • Silná značka má vysokú konkurencieschopnosť na trhu, pretože zákazníci k nej majú dôveru a sú lojálni. Ak potrebujete urobiť konkurenčnú analýzu, zistiť konkurenčnú výhodu a nájsť východiskovú situáciu vašej značky, stanoviť si víziu a poslanie, odporúčame vám kurz Značka a konkurencia s Annou Sabolovou.  • Uľahčuje zákazníkom rozhodovanie o kúpe, teda prináša zvýšenie predaja a vďaka unikátnemu postaveniu na trhu aj vyššie marže a s tým spojené zisky.  • Zjednodušuje proces zavádzania nových produktov na trh, pretože značka má verných spotrebiteľov, ktoré značke dôverujú a tým pádom sú ochotní utratiť peniaze aj za nové produkty s vyššou cenou.  • Zvyšuje hodnotu firmy nielen v očiach zákazníkov, ale aj iných firiem či inštitúcií.  Branding ako súčasť marketingu Branding možno označiť za dušu spoločnosti alebo produktu. Patrí medzi najdôležitejšie marketingové nástroje, pretože odráža postoje a hodnoty firmy, robí ju originálnou a je kľúčový pri budovaní identity spoločnosti.  S tým sa, samozrejme, spája vyššia efektivita reklám, následne zvýšenie predaja a zisku. Značka je základom pre marketingovú komunikáciu spoločnosti.  Branding má nasledovných 5 prvkov: • Pozicioning je vlastne umiestnenie značky na trhu, pričom cieľom je zaujať v mysli zákazníka určitú pozíciu a takisto vytýčiť si postoj voči konkurencii.  • Súčasťou dlhodobej stratégie brandingu je rozprávanie svojho príbehu a vyvolanie emócii u zákazníka.  • Dizajn je o vizuále produktu, jeho vytváraní a formovaní, ale aj jeho forme, obale, predajných prospektoch, atmosfére na predajni a pod.  • Pre dlhodobý a udržateľný rozvoj značky je podstatné aj stanovenie vhodnej ceny.  • Vzťah so zákazníkom predstavuje zisťovanie jeho potrieb a túžob i úsilie, ako v ňom vyvolať pocit dôležitosti o uspokojení potreby, resp. túžby. Povedomie o značke, názory na značku, prvky značky a pozicioning. Čo to je?   Brand marketing zahŕňa aj pojmy, ktoré sa týkajú povedomia o značke, názorov na značku a prvkov značky. O čo ide?  • Povedomie o značke zahŕňa rozpoznanie značky a vybavenie si značky. Rozpoznanie je o tom, či zákazník značku pozná, alebo o nej niečo počul. Vybavenie značky predstavuje, že spotrebiteľ si vybaví napríklad značku Volvo vtedy, keď sa hovorí o bezpečnom a spoľahlivom aute. • Názory na značku sú spojením asociácií výkonu a predstáv o značke, pričom kľúčové sú názory na kvalitu (subjektívne hodnotenie zákazníka na základe skúseností a jeho úsudku), dôveryhodnosť (vychádza zo sympatií, spoľahlivosti a odbornosti), zvažovanie (dôležitosť značky pre zákazníka) a superioritu značky (jedinečnosť značky v porovnaní s ostatnými pre konkrétneho zákazníka).  • Prvky značky brand identifikujú a odlišujú od konkurencie, ide o meno, logo, symbol, slogan, znelku či obal a mali by byť ľahko zapamätateľné, zmysluplné, prispôsobivé, prenosné a právne chránené.  • Pozicioning je vlastne odlíšenie sa od konkurencie, ktoré prebieha v podvedomí zákazníkov. Kľúčové princípy pozicioningu sú význam značky (prečo existuje a aké má úlohy), segmentácia trhu (pre koho je na trhu, čiže akí sú jej zákazníci), konkurencia (proti komu značka stojí, čiže kto je konkurencia a čas (kedy, resp. ako prebieha vývin značky v čase).  Keď to zhrnieme, tak medzi piliere úspešnej značky podľa Jakuba Čecha, o ktorých hovorí v kurze Branding - budovanie úspešnej značky, patria:  • kreativita a odlišnosť,  • pridaná hodnota, • zladenie s cieľovou skupinou,  • jasný pozicioning a  • dlhodobá vízia. [Budovanie brandu] Čo to je sound branding? Sound branding je známy ako zvuková či akustická značka či značka zvuku. Stratégia sound brandingu zahŕňa použitie zvuku s cieľom posilniť identitu značky. Sound branding využívajú aj známe značky, ako napríklad McDonalds, Nokia či Windows.  Zvukové efekty či znelky spojené so značkou disponujú emocionálnou hodnotou a spájajú sa so značkou rovnako ako vizuálne prvky.  To znamená, že jedinečná zvuková znelka sprevádzajúca značku ju reprezentuje smerom k zákazníkom a odlišuje ju od konkurencie, čím je pevne ukotvená v mysliach ľudí.  Sound branding má nasledovné výhody: • púta pozornosť a napomáha budovaniu povedomia o značke, • je dôležitým prvkom udržania pozornosti cieľovej skupiny, teda prispieva k zvýšeniu lojálnosti k značke, • zvukové vnemy na rozdiel od vizuálnych prenikajú do podvedomia aj vtedy, keď publikum vykonáva iné činnosti,  • zvyšuje dôveryhodnosť značky, čím zvyšuje pravdepodobnosť kúpy, • je prvkom dotvárárajúcim osobnosť značky. Sound branding má teda schopnosť vyvolávať emócie vo väčšej miere, ako je to pri vizuálnych podnetoch. Pomáha posilňovať identitu značky a získať väčšiu pozornosť publika. Samozrejme, vďaka sound brandingu je značka lepšie zapamätateľná a tým, že hudba vplýva na emócie, prispieva k jasnejšej komunikácii posolstva značky. Ako začať s brandingom? Ak chcete začať s brandingom, nezaobídete sa bez niekoľkých krokov, ktoré sú nevyhnutné pre budovanie značky. Ktoré sú to?  • Definujte si ciele a hodnoty: stanovte si víziu a poslanie.  • Urobte prieskum cieľovej skupiny: analyzujte existujúcich zákazníkov z hľadiska demografických údajov, pohlavia či veku. Pozrite sa na cieľové skupiny konkurenčných podnikov, realizujte rozhovory či prieskumy s cieľom vytvoriť osobnosť kupujúceho na základe spoločných charakteristík.  • Analyzujte konkurenciu: zamerajte sa na konkurenčné firmy, ich produkty i služby. Vytvorte si SWOT analýzu silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí.  • Určite stratégiu umiestnenia značky: zamerajte sa na to, čo iné značky neponúkajú, ako napríklad výhodné ceny, inovatívne produkty, výborný servis, príjemný používateľský zážitok či ponuku prémiového tovaru.  • Budujte efektívnu komunikáciu: vytvorte originálny názov, slogan, logo, nezabúdajte na sound branding a pútavý príbeh značky, snažte sa meniť svet k lepšiemu, stavte na autentickosť. Neopomínajte ani fakt, že s publikom komunikujete aj prostredníctvom  webovej stránky, sociálnych sietí, email marketingu a mnohých ďalších.  • Udržujte reputáciu značky poskytovaním kvalitných služieb, adekvátnym riešením sťažností či negatívnych recenzií na internete či zlepšením spokojnosti zákazníkov a budovaním firemnej kultúry.  Máte pocit, že sa v budovaní značky strácate? V tom prípade vám dávame do pozornosti naše kurzy  Branding - budovanie úspešnej značky a Značka a konkurencia, na základe ktorých si dokážete postupne vybudovať vlastnú značku. 
Zvládnutie expozičného trojuholníka: tajomstvo vyvážených fotografií
Vzdelávanie
25.08.2023
Daniela Vargová

Zvládnutie expozičného trojuholníka: tajomstvo vyvážených fotografií

Pri fotografovaní je pochopenie expozičného trojuholníka kľúčom k dosiahnutiu dokonale vyvážených a profesionálne vyzerajúcich fotografií. Expozičný trojuholník sa skladá z troch základných komponentov: clony, expozičného času a ISO citlivosti. V tomto článku sa dozviete, ako každý z týchto faktorov ovplyvňuje vašu fotografiu a ako ich správne nastaviť, aby ste dosiahli optimálny výsledok.[Hodnoty clony, ISO a expozičného času a ich efekt na fotografiu Zdroj:PetaPixel] Porozumenie trom komponentom expozičného trojuholníkaClona: Množstvo svetla vstupujúceho do fotoaparátuClona je otvor v objektíve, ktorý reguluje množstvo svetla, ktoré vstupuje do fotoaparátu. Clona je vyjadrená číslom f a jej hodnoty sa líšia v závislosti od typu objektívu zvyčajne od f1.2 po f22. Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Pri fotografovaní v jasných svetelných podmienkach budete používať vyššie číslo clony, aby ste obmedzili množstvo svetla, ktoré vstupuje do fotoaparátu. Pri vyššom clonovom čísle je pozadie rovnako ostré ako popredie. Naopak, pri fotografovaní v slabom osvetlení použijete nižšie clonové číslo, aby sa clona otvorila a vy ste dostali do fotografie čo najviac svetla. Pri nízkom clonovom čísle vzniká efekt rozostreného pozadia. [Ukážka pozadia pri nízkom a vysokom clonovom čísle. Zdroj: alhsdesign] Expozičný čas: Zachytenie pohybuExpozičný čas (resp. rýchlosť uzávierky) je doba, počas ktorej je senzor fotoaparátu vystavený svetlu. Čas je vo fotoaparáte zobrazovaný zlomkami sekundy, zvyčajne od 30 sekúnd po 1/4000 sekundy.  Tento faktor je kľúčový pri zachytení pohybu.   Krátky čas expozície (napr. 1/400) je vhodný na zachytenie pohybu bez rozmazania, zatiaľ čo dlhý čas expozície (napr. 1/15) môže byť použitý na vytvorenie dynamického zobrazenia pohybu s efektom rozmazania. Je dôležité mať na pamäti, že dlhý čas expozície môže spôsobiť aj nežiaduco rozmazané fotografie, ak je fotoaparát nestabilne držaný v rukách. V tomto prípade je vhodné použiť statív pre vyvarovanie sa nežiaducemu rozmazaniu.[Ukážka najkratšieho a najdlhšieho expozičného času] ISO: Citlivosť na svetloISO je miera citlivosti senzora fotoaparátu na svetlo. Pohybuje sa v hodnotách od 100 do 6400. Vyššie ISO číslo znamená vyššiu citlivosť na svetlo, čo je užitočné pri fotografovaní v slabom osvetlení. Avšak vyššie ISO číslo tiež prináša do fotografie viac šumu/zrnitosti. Naopak, nižšie ISO číslo znamená nižšiu citlivosť na svetlo a menej šumu vo fotografii. Pri nastavovaní ISO je dôležité nájsť vyváženú hodnotu, ktorá vám umožní dosiahnuť dostatočnú expozíciu bez prílišného šumu. Expozičný trojuholník na dosiahnutie vyvážených fotografiíExpozičný trojuholník funguje tak, že tieto tri komponenty - clona, expozičný čas a ISO - spolupracujú na dosiahnutie správnej expozície. Keď zmeníte hodnotu jedného z týchto faktorov, ovplyvníte množstvo svetla vstupujúceho do fotoaparátu a tým aj výsledný vzhľad fotografie. Ak chcete získať dobre vyváženú fotografiu, musíte nájsť správne nastavenie pre každý z týchto faktorov, aby sa dosiahla správna expozícia. Napríklad, ak fotíte v jasných svetelných podmienkach, môžete použiť vyššie číslo clony, rýchly čas expozície a nízke ISO číslo na dosiahnutie správnej expozície. Naopak, pri fotografovaní v slabom osvetlení môžete použiť nižšie číslo clony, dlhší čas expozície a vyššie ISO číslo na získanie dostatočnej expozície. [Expozičný trojuholník]Expozícia fotografie ako taká sa dá vyjadriť expozičnou hodnotou (EV = Exposure Value). Vyjadruje celkovú expozíciu bez ohľadu na kombináciu premenných. Príklad: pri fixnom ISe 200 nastavíme clonu na f/2.8 a čas na 1/500. Expozičná hodnota (EV) je takto cca 11. Ak chceme viac zacloniť, aby sme mali povedzme hlbšiu ostrosť, vieme nastaviť clonu o jeden krok tmavšiu, teda f/4 a vykompenzovať uzávierku na 1/250. Expozičná hodnota ostáva na 11, fotografia je stále rovnako svetlá.  Ak zvýšime hodnotu EV o 1, fotografia je 2x svetlejšia - svetlejšia o jeden krok. Takže ak je EV 11 (napr. ISO 200, f/2.8, 1/500), EV 12 (napr. ISO 200, f/2.8, 1/250), bude 2x svetlejšia. Pri čase to funguje logicky: 2x čas = 2x svetlejšia fotografia, tj. pri rovnakej clone a ISe je 1/250 2x svetlejší (o jeden krok) ako 1/500. Clonové číslo (f/) vyjadruje podiel ohniska objektívu a priemeru šošovky. Kroky sú väčšinou (f/1.4, 2, 2.8, 4, atď.), pričom napr. f/2.8 je o jeden exp. krok svetlejší ako f/4. ISO funguje tak, že 2x ISO je +1 EV, čiže napr. ISO 200 je 2x svetlejšie ako ISO 100. Tipy na ovládanie expozičného trojuholníkaOvládanie expozičného trojuholníka vyžaduje experimentovanie a skúšanie rôznych nastavení. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zvládnuť expozičný trojuholník: • Vyskúšajte si aký výsledok prinesú rôzne kombinácie clony, expozičného času a ISO pre rôzne scény a podmienky osvetlenia. Týmto spôsobom zistíte, aké hodnoty fungujú najlepšie a dostanete expozičný trojuholník do ruky.   • Experimentujte s rôznymi efektmi, ktoré môžete dosiahnuť pomocou expozičného trojuholníka ako je efekt rozmazania pohybu, bokeh, nočná fotografia alebo maľovanie svetlom. Tieto efekty popustia uzdu vašej kreativite a skvelo sa pri nich zabavíte.  • Použite histogram vo vašom fotoaparáte na overenie správnej expozície. Histogram vám ukáže, či je vaša fotografia podexponovaná (príliš tmavá) alebo preexponovaná (príliš svetlá). Na základe toho môžete upraviť nastavenia svojho fotoaparátu. [Zobrazenie podexponovanej, nadexponovanej a ideálnej expozície na histograme Zdroj: PhotographyPro]Výslednú expozíciu fotografie viete ovplyvniť nielen zmenou clony, času alebo citlivosti, ale aj tzv. ND filtrom (ND = Neutral Density), ktorý sa nasadí na objektív. ND filtre sú vždy označené číslom (napr. ND 2, ND 4), ktoré vyjadruje, koľkonásobne stmavia obraz. Existujú aj variabilné ND filtre, kde sa dá úroveň stmavenia regulovať. ND filtre sú praktické napr. v situáciách, kde potrebujete pri veľmi svetlej scéne použiť široký otvor clony na rozostrenie pozadia, alebo predĺžiť expozičný čas. Nástroje na pomoc pri zlepšovaní vašich schopnostíAk sa chcete zlepšiť vo svojich fotografických schopnostiach, existuje niekoľko zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť: • Online tutoriály a kurzy: Na internete nájdete mnoho online tutoriálov a kurzov, ktoré vám pomôžu porozumieť expozičnému trojuholníku a zlepšiť vaše fotografické schopnosti. Kurzy na Skillmea vás prevedú od úplných základov fotografie až po postprocess jednotlivých fotografií.  • Fotografické komunity: Pripojte sa k fotografickej komunite na sociálnych sieťach a získajte spätnú väzbu od skúsených fotografov. Tieto komunity vám môžu poskytnúť užitočné rady a nápady na zlepšenie vašej práce. Medzi príklady patria facebookové skupiny napr. Fotografovanie nás baví. 
Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud
Ostatné
23.08.2023
Skillmea

Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud

Cloudové služby sa stali kľúčovým prvkom moderného informačného a technologického priemyslu. Tieto služby umožňujú firmám a vývojárom využívať výpočtové zdroje, úložisko dát a iné IT zdroje bez nutnosti investovať do vlastnej fyzickej infraštruktúry. Medzi hlavných hráčov na tomto poli patria Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud. V tomto článku sa budeme venovať porovnaniu týchto troch gigantov cloudových služieb, pričom sa pozrieme nielen na ich funkcie, ale aj na dostupnosť a ceny, čo môže mať vyply na rozhodnutie, ktorého poskytovateľ zvoliť. Čo je to cloud computing?Najskôr si povedzme, čo je to cloud computing. Cloud computing definuje poskytovanie výpočtových služieb – vrátane serverov, úložísk, databáz, sietí, softvéru, analytiky a inteligencie – cez internet alebo moderne povedané cloud s cieľom poskytnúť rýchle inovácie, flexibilné zdroje a úspory z rozsahu. Používatelia priebežne platia, čo pomáha znižovať prevádzkové náklady, efektívnejšie prevádzkovať infraštruktúru a škálovať podľa toho, ako sa menia konkrétne potreby. Hlavné výhody cloud computingu zahŕňajú: 1. Elastickosť a škálovateľnosť: Môžete rýchlo prispôsobiť svoje výpočtové a úložiskové potreby podľa aktuálnych požiadaviek. Keď potrebujete viac zdrojov, môžete ich jednoducho pridať. Naopak, ak potrebujete menej, môžete zdroje znížiť. 2. Nízke náklady na údržbu: Vzhľadom k tomu, že hardvér a softvér sú spravované poskytovateľmi cloudových služieb, nemusíte sa starať o údržbu a aktualizácie. 3. Prístupnosť a flexibilita: Môžete pristupovať k svojim údajom a aplikáciám z akéhokoľvek miesta a zariadenia s internetovým pripojením. 4. Platba za spotrebované zdroje: Namiesto nákupu drahého hardvéru a softvéru si môžete prenajať len toľko zdrojov, koľko práve potrebujete. Platíte teda iba za to, čo skutočne spotrebujete. 5. Rýchly vývoj a nasadenie: Vývojári môžu rýchlo vytvárať a testovať aplikácie bez nutnosti investovať veľké množstvo času a zdrojov do infraštruktúry. 6. Bezpečnosť a zálohovanie: Väčšina poskytovateľov cloudových služieb ponúka pokročilé bezpečnostné opatrenia a zálohovanie údajov na prípad, že by došlo k výpadku alebo stratám. V tomto článku porovnáme poskytovateľov cloud computingu AWS, Azure a Google Cloud. Poďme si najskôr v rýchlosti povedať pár viet o každej službe. Amazon Web Services (AWS) je jedným z najväčších a najpopulárnejších poskytovateľov cloudových služieb na svete. AWS je divíziou spoločnosti Amazon a ponúka širokú škálu cloudových služieb, ktoré zahŕňajú výpočtové zdroje, úložisko údajov, databázy, sieťové služby, analýzu údajov, umelú inteligenciu, strojové učenie a mnoho ďalších. Microsoft Azure je cloudová platforma poskytovaná spoločnosťou Microsoft. Ide o jedného z popredných poskytovateľov cloudových služieb na svete, ktorý umožňuje organizáciám a vývojárom vytvárať, spravovať a nasadzovať aplikácie a služby cez cloud. Azure ponúka širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú výpočtové zdroje, úložisko, databázy, analýzu údajov, umelú inteligenciu, strojové učenie a ďalšie. Google Cloud Platform (GCP) je cloudová platforma poskytovaná spoločnosťou Google. Je to jeden z popredných poskytovateľov cloudových služieb, ktorý umožňuje organizáciám a vývojárom vytvárať, spravovať a nasadzovať aplikácie a služby cez internet. GCP ponúka širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú výpočetné zdroje, úložisko, databázy, analýzu údajov, strojové učenie a ďalšie. [Porovnanie AWS, Azure, Google Cloud] Rozsah a dostupnosť služiebAmazon Web Services (AWS)Amazon Web Services, založené v roku 2006, sa považuje za prvého skutočne masívneho poskytovateľa cloudových služieb. Jeho portfólio je takmer neprekonateľné - zahŕňa širokú škálu služieb, od výpočtových inštancií a úložiska dát až po pokročilé analytické nástroje a umelú inteligenciu. AWS prevyšuje konkurenciu svojou globálnou prítomnosťou, ktorá zahŕňa stovky dostupných zón a regiónov po celom svete. Microsoft AzureMicrosoft vstúpil na scénu cloudových služieb so svojou platformou Azure, ktorá sa rýchlo stala vážnym konkurentom pre AWS. Podobne ako AWS, aj Azure ponúka širokú škálu služieb, pričom sa zvlášť vyznačuje svojou integráciou s existujúcimi produktmi od Microsoftu. Táto integrácia môže byť pre niektoré organizácie kľúčová, keďže im umožňuje ľahšie migrovať svoje existujúce aplikácie do cloudu. Azure má tiež globálnu dostupnosť a množstvo regiónov, v ktorých môžu zákazníci nasadiť svoje aplikácie. Google CloudGoogle Cloud sa sústreďuje na analýzu dát, strojové učenie a umelú inteligenciu. Okrem toho však ponúka širokú škálu bežných cloudových služieb, vrátane výpočtových inštancií a úložiska. Jednou z jeho výhod je silná globálna sieť dátových centier, ktorá poskytuje nízku latenciu pre aplikácie, ktoré na ňu spoliehajú. Dostupnosť v regiónoch• AWS: AWS je k dispozícii v mnohých regiónoch a zónach po celom svete, zahŕňajúc Severnú Ameriku, Európu, Áziu a iné oblasti. Ich siete regiónov sa neustále rozširujú, aby sa zabezpečila nízka latencia a vysoká spoľahlivosť pre zákazníkov. • Azure: Microsoft Azure je dostupný v rovnakom množstve regiónov ako AWS, pričom taktiež pokračuje v rozširovaní svojej globálnej dostupnosti. • Google Cloud: Google Cloud má menej regiónov ako AWS a Azure, ale stále má vynikajúcu globálnu sieť dátových centier, ktorá sa neustále rozširuje. Cenová politikaCeny v cloude sú komplexné a závisia od viacerých faktorov, vrátane typu služby, výpočtových zdrojov, prenájmu úložiska a iných faktorov. Každý z týchto poskytovateľov má svoju vlastnú cenovú politiku, ktorá môže mať pre organizácie veľký dopad. AWSAWS ponúka množstvo platobných modelov vrátane platieb na požiadanie a rezervovaných inštancií. Ceny sa môžu líšiť podľa regiónu a typu služby. Jedným z faktorov, ktorý je potrebné zvážiť, je tzv. "efekt zámku", ktorý môže nastať, ak sa rozhodnete pre jedného poskytovateľa a potom zistíte, že je ťažké migrovať vaše aplikácie na iný cloudový systém. AzureMicrosoft Azure ponúka rôzne platobné modely vrátane platieb na požiadanie a rezervovaných inštancií. Microsoft sa snaží prilákať organizácie, ktoré už používajú jeho produkty, tým, že im ponúka výhody v rámci ich cloudových služieb. Google CloudGoogle Cloud sa snaží byť cenovo konkurencieschopný a často ponúka rôzne platobné modely. Ich prístup k cenám je zameraný na jednoduchosť a transparentnosť, čo môže byť atraktívne pre organizácie hľadajúce jednoduché a jasné cenové štruktúry. Integrácia a podporaAWSAmazon Web Services je vďaka svojej dlhej prítomnosti na trhu dobre integrovaný so širokým spektrom nástrojov a aplikácií tretích strán. Poskytuje tiež bohatú dokumentáciu a aktívne diskusné fóra, čo umožňuje rýchlejšie riešenie problémov. AzureAzure má výhodu integrácie s existujúcimi produktmi od Microsoftu, čo môže byť dôležité pre organizácie, ktoré už používajú tieto produkty. Microsoft ponúka aj podporu a konzultačné služby pre zákazníkov, ktorí potrebujú pomoc so svojimi cloudovými implementáciami. Google CloudGoogle Cloud sa zameriava na moderné aplikácie a analýzu dát. Poskytuje rozsiahlu dokumentáciu a podporu pre svoje služby. [Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud] Škálovateľnosť a výkonAWSAmazon Web Services je známy svojimi vynikajúcimi schopnosťami škálovateľnosti a poskytuje rôzne možnosti pre automatickú škálovateľnosť. Jeho služby sú považované za spoľahlivé a často sa využívajú pre veľké podnikové aplikácie. AzureAzure tiež ponúka vysokú úroveň škálovateľnosti a integruje sa s nástrojmi na monitorovanie a riadenie výkonu aplikácií. Google CloudGoogle Cloud sa vyznačuje rýchlosťou a schopnosťou spravovať veľké objemy údajov. Poskytuje nástroje na optimalizáciu výkonu a škálovateľnosti. BezpečnosťAWSAWS poskytuje rôzne nástroje a služby pre zabezpečenie aplikácií a dát, vrátane možností pre riadenie identity a prístupu, zabezpečenie údajov a firemné siete. AzureAzure zahŕňa širokú škálu bezpečnostných funkcií, vrátane viacúrovňovej autentifikácie, riadenia prístupu a monitorovania udalostí. Google CloudGoogle Cloud kladie veľký dôraz na zabezpečenie údajov a poskytuje nástroje pre šifrovanie, autentifikáciu a riadenie prístupu. ZáverVýber medzi AWS, Azure a Google Cloud je komplexný proces, ktorý závisí od individuálnych potrieb organizácie. AWS je ideálny pre tých, ktorí potrebujú rozsiahle portfólio služieb a globálnu dostupnosť. Azure je vhodný pre organizácie, ktoré už používajú produkty od Microsoftu a chcú ich integrovať do cloudu. Google Cloud sa zase zameriava na moderné aplikácie a analýzu dát. Rozhodnutie by malo byť založené na dôkladnom preskúmaní všetkých faktorov, ako sú funkcie, dostupnosť v regiónoch, cena, integrácia a podpora. Každý z týchto poskytovateľov má svoje výhody a nevýhody, a preto je dôležité si vybrať ten, ktorý najlepšie zodpovedá potrebám konkrétnej organizácie.
Success Story: Od konzultanta k novým výzvam v IT
Success stories
17.08.2023
Daniela Vargová

Success Story: Od konzultanta k novým výzvam v IT

Marek Pilarčík z Košíc prešiel vo svojej kariére pestrým spektrom manažérskych pozícií v renomovaných korporátoch a vyskúšal prácu v startupe. Rozhodol sa však ísť za svojim snom technicky zameranej práce bez častého cestovania a s odhodlaním začal s kurzami automatizovaného testovania. Zdokonalil svoje schopnosti a začal budovať svoju kariéru v IT. Poďme sa spolu pozrieť na jeho success story. 💻⬇️[Marek Pilarčík] ➡️ Marek počas kariéry úspešne prešiel niekoľkými manažérskymi pozíciamiZačal som v spoločnosti Accenture v Bratislave ako technology konzultant. Tu som pôsobil ako spojka medzi vyšším manažmentom, klientom, developermi a testermi. Moja práca bola viac menej koordinačného a podporného charakteru, zahŕňala veľa meetingov a reportov. Navyše som mal na starosti tím 14 testerov v rôznych mestách Slovenska.  ““Na tomto projekte som si našiel svoju súčasnú priateľku, ktorá bola paradoxne tiež z Košíc a tak sme sa spolu rozhodli, že sa vrátime späť do nášho domovského mesta.”” Nakoľko však Accenture v Košiciach v tom čase nemalo veľkú pôsobnosť, tak som sa rozhodol pre zmenu zázemia a presunul som sa do IBM. Mojou požiadavkou bolo menej cestovať a fungovať viac technicky. Na základe toho mi teda opäť našli pozíciu konzultanta a hneď týždeň od prijatia ma poslali v rámci projektu do tureckého Istanbulu, kde som strávil ďalší polrok rovnakou prácou ako na poslednej pozícii. 🌍 Po skončení tohto projektu som mal opäť rovnaké požiadavky, tak ma presunuli na SAP oddelenie kde som pravidelne 2 roky dochádzal do Prahy.  ““Aj ked som kariérne aj platovo rástol veľmi slušne, stále som cítil, že to nie je pre mňa to pravé. Stále som sa snažil vrátiť k svojim pôvodným požiadavkám. Keď som pochopil, že tadiaľ cesta nevedie, opäť som sa rozhodol vyskúšať zmenu.”” Prešiel som na živnosť a vyskúšal pôsobenie v startupe s pár kamarátmi pre kryptomenovú spoločnosť. Dostal som sa na pozíciu R&D analytika a pomáhal som zaviesť štandardné pracovné procesy (plánovanie, komunikácia, dokumentácia) vďaka mojim skúsenostiam z korporátov. Kryptomenový trh je však nevyspytateľný a vo svetovej ekonomike prišiel úpadok a problémy. V spojení s prácou na živnosť som prišiel o stabilitu príjmu, čo ma doviedlo k rozhodnutiu nesúhlasiť s kompromismi a ísť si za svojim snom. 💭 ➡️ Keď sa Skillmea ozve práve včas na zmenu kariéryNakoľko v mojom skillsete chýbali skúsenosti s programovacími jazykmi, ktoré vnímam ako podstatnú časť technickej práce v IT, potreboval som si tieto chýbajúce znalosti doplniť.  Skillmea sa mi prakticky ozvala sama. Dostal som mail s ponukou na absolvovanie kurzu cez program REPAS / KOMPAS úplne zadarmo. Mail som dostal vďaka absolvovanému kurzu cez Learn2Code v minulosti, takže vidím, že si nás v databáze strážite a keď príde dobrá príležitosť, spomeniete si na nás. 😉 Po kratšej výmene mailov, ohľadom mojej minulosti a predstáv, som dostal odporúčanie na kurz Software testera.  S obrovskou chuťou a motiváciou som sa do toho pustil a za približne mesiac a pol som si podrobne prešiel 10 vašich kurzov a zopár iných. Zhruba po mesiaci kurzov som nabral sebavedomie na to, aby som rozhodil životopisy a poobzeral sa po príležitostiach v tejto oblasti. [Marek má opäť čas venovať sa svojim hobby - aj snowboardingu] ➡️ Nový začiatok pár hodín po odoslaní životopisu Prvá firma, ktorá sa ozvala bola NESS, pričom volali asi 2 hodiny po odoslaní životopisu s ponukou, že by sa so mnou radi stretli na pohovore. Samozrejme som súhlasil a absolvoval veľmi príjemný pohovor. Paradoxne som tejto ponuke nedával veľké šance, nakoľko sa jednalo o experienced pozíciu automatizovaného testera a dokonca ešte aj s inými nástrojmi a programovacím jazykom, než ktorý som sa na kurze učil.  V IT svete však nejde ani tak o konkrétne nástroje a programovacie jazyky, ako skôr o pochopenie súvislostí, procesov a vytvorenie si akéhosi základného prehľadu o pojmoch a možnostiach, ktoré tento sektor zahŕňa. Predpokladám, že na pohovore som urobil dojem, nakoľko som za 3 hodiny dostal veľmi dobrú ponuku, ktorú som prakticky na druhý deň hneď prijal. Čiže po absolvovanom kurze to už bola rýchlovka. 🕐 Tento mesiac nastupujem a začínam novú a vyžiadanú kariéru, na ktorú sa úprimne po prvýkrát teším. Zmena nebola taká ľahká, ako som si pôvodne myslel, finančne som musel ísť mierne nižšie než som mal na konzultačných / manažérskych pozíciách, ale ak som sa niečo naučil, tak je to to, že: “1. na zmenu nie je nikdy neskoro 🕐 2. peniaze nie sú všetko 💶 3. nemusíte vždy robiť kompromisy, ale robte to, čo vás napĺňa a baví 😉” Keď som bol business analyst / consultant trávil som čas iba v práci a poväčšine sám. Teraz sa môžem opäť venovať turistike, snowboardu, môjmu psíkovi a rodine.   Toto bola Marekova fascinujúca success story, v ktorej od kariéry manažéra v korporátoch prešiel do IT sféry. Zažil si niečo podobné? ➡️ Napíš nám správu a podeľ sa aj ty so svojou success story. ✨
Zvládanie stresu počas skúšok a spôsoby, ako sa efektívne a rýchlo učiť
Vzdelávanie
10.08.2023
Skillmea

Zvládanie stresu počas skúšok a spôsoby, ako sa efektívne a rýchlo učiť

Čakajú ťa skúšky, písomky, testy či ústne preskúšanie a si v strese z toho, ako to zvládneš? Stres je tvoj nepriateľ, a preto ti prinášame užitočné tipy, ako sa učiť na skúšky efektívne.  Neexistuje univerzálna stratégia, platná pre všetkých, ako sa učiť. Každý z nás je originál. Čo dokonale funguje u jedného, u druhého môže skončiť úplným fiaskom. Avšak s jasne nastavenými cieľmi,  reálnym plánom a pozitívnou mysľou sa naučíš všetko potrebné, získaš dobré hodnotenie a tým, že splníš ďalší zo svojich cieľov, zdvihne sa ti sebavedomie.  Chceš vedieť, ako sa rýchlo učiť? Inšpiruj sa našimi tipmi.   Prostredie je dôležité Niektorí z nás sa radi učia v študentskej izbe a potrebujú úplné ticho. Pre iných je táto alternatíva neprípustná, pretože v izbe sú lákadlá v podobe mobilu, laptopu či playstation, a preto chodia študovať do knižnice.  Ďalším to skvelo páli vo frekventovanom prostredí a zásadne získavajú vedomosti v rušných kaviarňach. V závislosti od svojich preferencií sa teda môžeš učiť v prírode na deke, v parku na lavičke alebo na rodičovskej chate na dedine.  Faktom je, že väčšina z nás je odkázaná na to, pripravovať sa na skúšky doma. Ako sa lepšie učiť v domácom prostredí?  • Kľúčom je výber vhodného študijného priestoru, ktorý väčšinou vyžaduje stôl, ergonomickú stoličku a ideálne sedenie pri okne s dostatkom prirodzeného svetla. Jeho deficit a umelé osvetlenie majú totiž vplyv na hladinu energie i psychické rozpoloženie.  • Podstatné je, aby bol priestor na učenie uprataný. Je dokázané, že poriadok má priaznivý vplyv na koncentráciu.  Ak nie si si istý, ktoré prostredie je pre teba ideálne, jednoducho ich vyskúšaj viacero a vyber si to, ktoré sa ti najviac osvedčí.  Vytvor si plán a časový harmonogram Ako sa správne učiť? Študijný plán by mal vychádzať z tvojich súčasných študijných návykov a štýlu učenia. Je na tebe, či sa budeš učiť každý deň v niekoľkých blokoch po 30 minút, alebo učeniu venuješ tri dni v týždni v trvaní niekoľkých hodín.  Pri plánovaní nezabudni zohľadniť, v ktorú dobu počas dňa si najproduktívnejší a zvládneš sa toho naučiť najviac. Týmto sa vyhneš riešeniu problému, ako sa prinútiť učiť.  Okrem toho sú pri plánovaní učenia na skúšky a vytváraní časového harmonogramu dôležité nasledovné skutočnosti:  • Časovo vyhodnoť všetky dôležité aktivity, ktorým sa musíš počas týždňa venovať, ako vyučovanie, domáce práce či mimoškolské aktivity. Zistíš, koľko času ti zostáva na učenie. Ak je ho málo, niektoré aktivity z týždenného harmonogramu vyškrtni, odlož alebo deleguj na niekoho iného.  • Naplánuj si, koľko času potrebuješ na zvládnutie učiva na jednu skúšku.  • Vytvor si plán, ktorého súčasťou budú predmety na skúšku aj s časovým intervalom, ktorý im venuješ.  • V rámci jedného dňa sa venuj jednému predmetu, alebo ich striedaj. Závisí to od tvojich preferencií.  • Nezabudni si nechať rezervu na opakovanie, alebo na doučenie sa, ak sa ti počas týždňa plán nečakane naruší.  • Na záver svoj domáci študijný rozvrh na skúšku zhodnoť a drž sa ho.  Nejde ti to? Prokrastinuješ? Nemáš chuť na učenie? Ako sa donútiť učiť? Jedným z možných riešení je vytvoriť si rutinu. To znamená, že ak ťa čaká celý deň učenia, nevynechávaj ranné rutiny. Nastav si budík na určitý čas, venuj sa ranným rituálom a až potom sa pusti do učenia. Učíš sa večer? Aj v tomto prípade stav na rutiny pred učením.  Ak chceš časový plán dodržať, eliminuj rozptýlenie. Čo je dôležité?  • Odstráň z dosahu to, čo ťa rozptyľuje. Môže ísť o mobil, sociálne siete či rozčítanú knihu.  • Ostatným členom domácnosti oznám, že sa učíš, a popros ich, aby ťa nevyrušovali.  • Ak ti myšlienky blúdia kade-tade, urob si krátku prestávku, zacvič si a zhlboka dýchaj, ideálne pri otvorenom okne. Mysli pozitívne Nie každý z nás dostal do vienka pozitívnu myseľ a vidíme pohár skôr poloprázdny ako poloplný. Avšak to neznamená, že tento stav je nemenný. Svoj život si vytvárame sami a vnútorné nastavenie môžeme zmeniť sebarozvojom.  Ak ťa pri učení prenasledujú myšlienky, že nie si dosť dobrý, alebo sa nedokážeš na skúšku adekvátne pripraviť, vyskúšaj niektorú z nasledovných techník, ktoré ti pomôžu s preprogramovaním limitujúcich presvedčení.  • Výbornou voľbou sú pozitívne afirmácie, čiže pozitívne vyhlásenia určené na zmenu negatívneho vnútorného monológu. Nezabúdaj si ich opakovať pravidelne a použi pri tom sebavedomý tón.  • Ďalšou skvelou technikou je vizualizácia, v rámci ktorej využiješ svoju predstavivosť na splnenie svojho cieľa. Môžeš si vizualizovať, ako úspešne odpovedáš pri skúške. Pri vizualizácii zapoj všetky zmysly a sústreď sa na detaily.  • Za vyskúšanie stojí aj neurolingvistické programovanie (NLP), ktoré je o tom, že najprv si predstavíš negatívne správanie a v zápätí ho nahradíš pozitívnym obrazom. Dôležité je, aby sa negatívny obraz v tvojej mysli zmenšoval. Alebo si predstav, ako sa rozbije na márne kúsky a nahradzuje ho stále sa zväčšujúci pozitívny obraz.  Ak chceš vedieť viac o týchto technikách a našom podvedomí, pozri si kurz Sila podvedomej mysle. [Pozitívne myslenie pomáha] Zbav sa stresu Ako sa učiť na skúšky bez stresu? Primeraná miera stresu nemusí byť v niektorých prípadoch na zahodenie, pretože ťa vyprovokuje k lepším výkonom. Avšak chronický stres škodí.  Tipy, ako sa zbaviť stresu počas skúškového obdobia• Vyskúšaj techniku hlbokého dýchania.  • V rámci denného harmonogramu si vyčleň čas na fyzickú aktivitu v miernej aktivite. Je dokázané, že pri rýchlej chôdzi, džogingu, bicyklovaní, plávaní či korčuľovaní sa znižuje hladina stresových hormónov a, naopak, uvoľňujú sa endorfíny.  • Výbornou technikou na lepšie zvládanie stresu je meditácia, poprípade modlitba.  Aj vitamíny môžu pomôcť To, ako sa učiť na vysokej škole bez stresu, závisí aj od tvojho životného štýlu. Kľúčom k úspechu je zdravá, pestrá a vyvážená strava s dostatkom živín, ktoré prospievajú mozgu, teda podporujú pamäť a koncentráciu. Vhodne zostavený jedálniček dokáže do určitej miery eliminovať aj stres.  Ak nevieš, ako má vyzerať zdravý jedálniček, inšpiruj sa stredomorskou potravinovou pyramídou alebo protizápalovou diétou.  Z vitamínov a adaptogénov stoja za vyskúšanie nasledovné: • Vitamíny skupiny B majú zásadný vplyv na činnosť nervovej sústavy. Vitamíny skupiny B sa nachádzajú v živočíšnych produktoch, celých zrnách, orechoch a semenách.  • Kognitívne funkcie ovplyvňuje aj vitamín C. Spája sa najmä so zlepšením pozornosti. Céčko je zastúpené v ovocí a zelenine.  • Deficit vitamínu D sa spája so vznikom depresie a úzkosti. Je dôležitý pre dobré sústredenie. Dostatočnú dávku D vitamínu zabezpečí od jari do jesene 30-minútový pobyt na slnku bez opaľovacieho krému.  • Adaptogény pomáhajú ľudskému telu zvládať záťaž v podobe stresu. Napríklad rhodiola znižuje úroveň stresu i únavy a ashwagandha je takisto dobrá na elimináciu stresu.  Techniky učenia saTo, ako sa najlepšie učiť, závisí i od zvolenej techniky učenia. Určite ťa neprekvapí, že týchto techník je niekoľko a máš príležitosť vybrať si tú, ktorá ti najviac vyhovuje. Aké máš možnosti?  • Písanie poznámok pomôže vybrať si z výkladu či odborného textu najdôležitejšie veci a zapamätať si ich.  • Alternatívou klasického písania poznámok sú myšlienkové mapy.  • Obľúbené je aj podčiarkovanie a zvýrazňovanie v materiáloch na učenie.  • Za vyskúšanie stojí aj opakovanie prečítaného textu vlastnými slovami tak, aby si si zapamätal podstatu.  • Používa sa aj vytváranie obrazov, teda vizualizácia.  • Populárna je metóda kartičiek podľa témy.  • Učiť sa dá i pomocou skúšobných testov.  Technika pomodoro zvýši efektivitu a eliminuje prokrastináciu Technika pomodoro je pre teba riešením, ako sa učiť rýchlejšie, ak je tvojím problémom napríklad prokrastinácia. Avšak túto techniku ocenia všetci, ktorí chcú popri učení stihnúť aj niečo iné. V čom spočíva jej podstata?  • Najskôr si priprav časovač, papier a pero.  • Následne si nastav časovač napríklad na 20 minút a pusti sa do intenzívneho učenia.  • Po uplynutí tohto intervalu si na papier nakresli paradajku a urob si prestávku v trvaní do 5 minút.  • Tento postup opakuj niekoľkokrát. Akonáhle máš na papieri 4 paradajky, urob si prestávku v trvaní 20 až 30 minút.  • Následne sa môžeš pustiť do ďalšieho kola.  [Technika pomodoro] Ďalšie užitočné tipy, ako sa ľahko učiť Tipov, rád a návodov, ako sa ľahko učiť, nájdeš na internete neúrekom. Okrem vyššie spomenutého nezabúdaj ani na tieto skutočnosti:  • Opakovanie je matkou múdrosti. Ideálne je, ak si prebrané učivo zopakuješ večer pred spaním.  • K učeniu patria aj pravidelné prestávky, inak sa znižuje koncentrácia, dochádza k vzniku únavy i frustrácie.  • Nepodceňuj dĺžku a kvalitu spánku. Dospelý človek potrebuje 7 až 9 hodín spánku v tichej, tmavej a chladnej miestnosti bez moderných technológií. Ak chceš podporiť kvalitu spánku, vyhni sa dve hodiny pred spaním modrému svetlu.  • Pozor aj na dodržiavanie pitného režimu. Smäd je príznakom dehydratácie, ktorá sa spája s poruchami koncentrácie, únavou, podráždenosťou i bolesťami hlavy.  • K skúškam sa postav zodpovedne, no zároveň mysli na to, že keď nejde o život, nejde o nič 🙂.  Ak sa chceš o učení dozvedieť viac, alebo potrebuješ vedieť niečo o psychológii učenia sa jazykov, dávame ti do pozornosti kurz Psychológia učenia sa jazykov.
Chceš byť freenlancer? Všetko čo by si mal vedieť o živnosti
Ostatné
09.08.2023
Skillmea

Chceš byť freenlancer? Všetko čo by si mal vedieť o živnosti

Živnosť patrí k najjednoduchším spôsobom, ako začať podnikať ako freelancer. Ak chceš vedieť o tejto forme podnikania viac, čítaj ďalej.  Chceš byť freelancer? Čo všetko by si mal vedieť o živnosti? Ak ťa nebaví každý deň dochádzať do práce a chceš sám rozhodovať o tom, s kým, kedy a koľko pracuješ, teda byť freelancerom, živnosť je vhodný prvý krok.  Každý z nás je tvorcom svojho života. 21. storočie nám ponúka takmer neobmedzené možnosti, ako mať realitu presne takú, po akej túžime. Avšak je potrebné vystúpiť z komfortnej zóny a urobiť krok k splneniu svojich snov.  Aj ty môžeš byť freelancer, pracovať na rôznych projektoch podľa vlastného harmonogramu. Ak si nočná sova, ráno spíš, dokedy chceš, cez obed si pôjdeš zašportovať, poobede dáš stretko s kamošmi a večer sa pustíš do práce. Naopak, ak si ranné vtáča, väčšiu časť práce môžeš stihnúť ráno a deň si naplánovať podľa svojich predstáv. Samozrejme, ako freelancer môžeš kombinovať aj prácu vo firme s prácou na diaľku.  Lákajú ťa tieto predstavy? Živnosť je dobrý začiatok, ako mať život, po ktorom túžiš, a preto ti dnes prezradíme všetko dôležité o živnosti.  Čo je to živnosť?  Podnikanie na základe živnosti a kontrolu nad jeho dodržiavaním upravuje Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní. Podľa tohto Zákona je živnosť “sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených týmto zákonom”.  Živnostenský zákon presne vymedzuje aj činnosti, ktoré živnosťou nie sú, ide napríklad o:  • prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,  • vykonávanie liečiteľskej činnosti,  • činnosť pri výkone povolaní psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, autorizovaných geodetov a kartografov, • činnosť športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu,  • činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, • prevádzkovanie hazardných hier  • a tak ďalej.  Aký je rozdiel medzi voľnou, viazanou a remeselnou živnosťou?  Ešte skôr, ako zájdeš na živnostenský úrad, alebo ohlásiš živnosť online, a tak urobíš prvý krok k podnikaniu, musíš vedieť, čo je viazaná živnosť, voľná živnosť a remeselná živnosť. Druhy živností vymedzuje už spomínaný Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní nasledovne:  • remeselná živnosť je podmienená odbornou spôsobilosťou získanou vyučením sa v odbore,  • prevádzkovanie viazanej živnosti je podmienené získaním odbornej spôsobilosti inak,  • voľná živnosť nemá ako podmienku prevádzkovania získanú odbornú spôsobilosť.  Remeselná živnosť  Remeselná živnosť si vyžadujú preukázanie odbornej spôsobilosti, napríklad výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy, alebo dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.  Viazaná živnosť  Viazaná živnosť vyžaduje odbornú spôsobilosť pre viazané živnosti a je upravená osobitnými predpismi. Medzi viazané živnosti patria napríklad skupiny živností, ktoré sa venujú výrobe kovov a kovových výrobkov, stavebníctvu, výrobe zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín.  Voľná živnosť  Na prevádzkovanie voľnej živnosti stačí splniť všeobecné podmienky získania živnosti a preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.  Medzi všeobecné podmienky získania voľnej živnosti patria:  • dosiahnutie veku 18 rokov,  • spôsobilosť na právne úkony,  • bezúhonnosť.  Ako si založiť živnosť?  Pýtaš sa, ako si založiť živnosť a získať živnostenský list? Nie je to nič zložité a stačí dodržať nasledovný postup:  • Ešte predtým, ako ohlásiš svoju živnosť, zájdi do banky a založ si podnikateľský účet. Je pravda, že môžeš používať aj osobný účet, ale je prehľadnejšie mať k živnosti osobitný účet. • Vyber si meno, ktoré budete pri podnikaní používať.  • Zvoľ si predmety podnikania.  • Samotné ohlásenie živnosti môžeš realizovať osobne návštevou okresného úradu a klientského centra pre živnostenské podnikanie, alebo online prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk.  • Ak sa rozhodneš pre osobnú návštevu, nevyhneš sa vypísaniu formulára na ohlásenie živnosti buď pre právnické, alebo fyzické osoby. Súčasťou tohto tlačiva je aj registrácia daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a pri FO aj prihláška pre povinné zdravotné poistenie. To znamená, že všetko vybavíš na jednom mieste a nemusíš osobitne navštevovať živnostenský úrad, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad.  • Vyplnený formulár putuje pracovníkovi živnostenského úradu aj so zaplatením správnych poplatkov vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Samozrejme, pri viazanej a remeselnej živnosti je nutné preukázať odbornú spôsobilosť.  • Do troch dní po doručení ohlásenia živnosti a výpisu z registra trestov ti bude pridelené IČO a vyzdvihneš si živnostenský list, alebo ti ho pošlú poštou. Avšak podnikať môžeš začať odo dňa ohlásenia živnosti, ak si si tento deň zvolil ako začiatok podnikania.  • Je potrebné aktivovať si elektronický prístup pre komunikáciu s daňovým úradom, nakoľko daňové priznania je možné podávať iba elektronicky.  Ako funguje živnosť popri zamestnaní Ak máš strach odísť zo zamestnania zo dňa na deň, ale chceš si privyrobiť, či rozbehnúť podnikanie, môžeš ísť na to postupne a založiť si živnosť popri zamestnaní. Táto možnosť je atraktívna aj pre matky či otcov na rodičovskej dovolenke, pretože môže priniesť peniaze do rodinného rozpočtu bez veľkého odvodového zaťaženia. Hlavnou výhodou založenia živnosti popri zamestnaní je fakt, že budeš mať istotu príjmu zo zamestnania a zároveň si postupne rozbehneš vlastný biznis. Aj keď musíš rátať s tým, že voľného času ti veľa nezostane.  Čo je však dôležité, ak budeš vykonávať prácu, ktorá je pre tvojho zamestnávateľa “konkurenciou”, potrebuješ od neho súhlas. To znamená, že pri rovnakej oblasti podnikania je potrebný písomný súhlas zamestnávateľa.  Prvý rok živnosti: aké sú poplatky? Rozdiel medzi “čistým” podnikaním na živnosť a živnosťou popri zamestnaní je v poplatkoch a odvodovom zaťažení. Ako to vyzerá v praxi?  “Čistá” práca na živnosť na základe živnostenského listu obnáša nasledovné:• Od prvého mesiaca musíš platiť preddavky na zdravotné poistenie. Od januára 2023 sú 84,77 eura. Najjednoduchšie je založiť si trvalý príkaz.  • Podľa daňového priznania potom zdravotná poisťovňa na základe príjmov vyráta ročné zdravotné odvody, čiže ti môže vzniknúť preplatok, ale i nedoplatok.  • V prvom roku podnikania sa sociálne odvody neplatia a neplatia sa ani v ďalších rokoch podnikania, pokiaľ príjem nepresiahne zákonom stanovenú sumu. V roku 2023 musíš platiť odvody vtedy, keď tvoj príjem za rok 2022 presiahol sumu 7 266 eur a to buď od júla, alebo od októbra (ak si si dal odklad a daňové priznanie podal až do konca júna).  • V daňovom priznaní si môžeš uplatniť reálne, alebo paušálne výdavky, znížiť základ dane o nezdaniteľné časti a v prípade aktívnych príjmov o daňový bonus.  • Máš povinnosť podať daňové priznanie typu B.  Živnosť popri zamestnaní sa od čistého podnikania na živnosť líši: • Na začiatku podnikania neplatíš odvody do zdravotnej poisťovne. Ročné zdravotné odvody ti zdravotná poisťovňa vyčísli až na základe podaného daňového priznania a zároveň stanoví mesačné preddavky na zdravotné poistenie.  • Čo sa týka sociálnych odvodov, nezdaniteľných častí a daňového bonusu platí to, čo pri podnikaní na živnosť v predchádzajúcom prípade.  • Živnosť popri zamestnaní znamená podať daňové priznanie typu B, kde sú uvedené príjmy zo závislej činnosti a z podnikania.  Aké sú odvody živnostníkov? Odvody živnostníka v Slovenskej republike nie sú najnižšie, avšak všetko závisí od uhla pohľadu. Živnosť so sebou stále prináša značnú mieru slobody, ktorá mnohým stojí za to, aby živnostníkmi boli.  Odvody pri živnosti sú nasledovné: • Ak podnikáš prvý rok, tak mesačne platíš preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú v roku 2023 vo výške 84,77 eura. Sociálne odvody neplatíš.  • V prípade, že podnikáš dlhšie ako jeden rok a tvoj príjem v roku 2022 presiahol sumu 7 266 eura, platíš od júla (alebo októbra) 2023 sociálne odvody vo výške 33,15 percenta z vymeriavacieho základu, avšak minimálne 200,72 eura. Čo sa týka zdravotného poistenia, je to 14 percent z vymeriavacieho základu, teda minimálne 84,77 eura.  Výška odvodov sa každoročne mení, a preto je potrebné venovať týmto číslam pozornosť.  Kedy môžeš pracovať na živnosť a kedy to je “švarcsystém”Práca na živnosť je na Slovensku úplne bežnou záležitosťou a založenie živnosti zahŕňa niekoľko jednoduchých úkonov. Ak si freelancer a miluješ slobodu, potom môžeš, napríklad ako copywriter, grafik či programátor pracovať na rôznych projektoch z pohodlia domova.  Avšak od 90. rokov 20. storočia vznikol  v Českej republike tzv. “švarcsystém”, teda nelegálne zamestnávanie formou živnosti. Podnikateľ Miroslav Švarc si založil stavebnú firmu a začal zamestnávať živnostníkov, čím sa vyhol odvodom, ktoré je potrebné platiť za zamestnancov. Začal rýchlo bohatnúť, čo sa však nepáčilo českým úradom a tento systém podnikania zakázali.  Švarcsystém u nás upravuje Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon zakazuje švarcsystém pre pracujúceho i prijímateľa práce.  O švarcsystém ide vtedy, keď sú naplnené znaky závislej práce podľa Zákonníka práce. Závislá práca je definovaná:  • Je o nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca.  • Je vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa a v jeho mene.  • Zamestnanec vykonáva prácu v čase určenom zamestnávateľom.  Ak sú splnené tieto podmienky, ide o závislú činnosť a vykonávanie takejto práce na živnosť je nelegálne, lebo ide o švarcsystém.  Oplatí sa ti viac živnosť, alebo s. r. o.?Jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje, pretože je to individuálne. Závisí to od toho, v čom chceš podnikať, aké sú tvoje reálne ciele v oblasti príjmov i aký je tvoj počiatočný kapitál. Ak sa chystáš zarobiť niekoľko stoviek či tisícok eur, potom sa javí ako lepšia živnosť aj kvôli uplatneniu paušálnych výdavkov. V prípade odvážnych ambícii v oblasti dosahovania cieľov a príjmov sa zdá lepšou alternatívou s. r. o.  Pri rozhodovaní o tom, či je pre teba lepšia živnosť, alebo s. r. o. ti pomôžu aj tieto skutočnosti:  • Živnosť založíš na jednom mieste s nižšími nákladmi a za kratší čas, ako to je pri spoločnosti s ručením obmedzeným.  • Pri živnosti ručíš za záväzky celým svojím majetkom, pri s. r. o. spoločník za záväzky neručí.  • Administratívne úkony a vedenie účtovníctva pri živnosti zvládneš s trochou šikovnosti sám, pri s. r. o. je väčšia pravdepodobnosť, že budeš potrebovať účtovníka, ktorého si musíš zaplatiť.  • Minimálne odvody pri živnosti sú v roku 2023 84,77 eura za zdravotné poistenie a 200,72 eura za sociálne poistenie. Pri s. r. o. závisia od toho, ako si ako konateľ stanovíš mzdu či odmenu.  • Daň z príjmov je pri živnosti aj s. r. o. 15 percent do dosiahnutia obratu 49 790 Eur, v prípade väčších príjmov je percento vyššie (19% resp. 25%).  Chceš vedieť viac o tom, či sa ti oplatí živnosť, alebo s. r. o.? Prihlás sa do kurzu Porovnanie živnosti a s. r. o., v ktorom sa dozvieš všetko potrebné.  Ako zrušiť živnosť? Ak ťa zaujíma, ako zrušiť živnosť, vedz, že je to rovnako jednoduché, ako jej založenie. Môžeš tak urobiť elektronicky, alebo osobne na kontaktnom mieste živnostenského úradu. Pri osobnej návšteve je potrebné odovzdať vyplnený formulár o zrušení živnosti a preukázať sa občianskym preukazom.  Živnosť je zrušená dňom oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ak si vo formulári zaškrtol políčko, že chceš zmenu ohlásiť zdravotnej a sociálnej poisťovni, potom už nemusíš nikam chodiť.  Avšak stále máš povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov na daňovom úrade a to cez online portál finančnej správy.  Nenašiel si v našom článku všetky potrebné informácie? Dávame ti do pozornosti kurz Podnikanie na živnosť, kde sa o živnosti dozvieš naozaj všetko do posledného detailu.  Zdroje:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/ https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/20210301 https://www.epi.sk/zz/2001-311
Resume builder: Tvoja cesta k úspechu na trhu práce
Ostatné
01.08.2023
Skillmea

Resume builder: Tvoja cesta k úspechu na trhu práce

Zaujať pozornosť zamestnávateľa a získať svoju vysnívanú pracovnú pozíciu je častou výzvou, pri ktorej zohráva dôležitú úlohu práve dobre zostavený a zaujímavý životopis. Vyniknúť v dave uchádzačov je síce čoraz ťažšie, no našťastie existujú rôzne online nástroje, ktoré nám dokážu pomôcť vytvoriť profesionálny a originálny životopis.  Čo je Resume Builder? Resume Builder je online nástroj navrhnutý tak, aby Vám pomohol vytvoriť profesionálny životopis. Sústredí sa najmä na jednoduchosť a pútavosť Vášho CV.  Výhodou tohto nástroja je to, že nevyžaduje žiadne predchádzajúce skúsenosti s tvorbou takéhoto dokumentu. Používateľom poskytuje intuitívne rozhranie či výber z rôznych šablón.  Prečo tento nástroj používať? Ak patríte medzi ľudí, ktorí potrebujú s tvorbou životopisu trochu viac pomoci, tu je niekoľko spôsobov ako Vám tento nástroj môže pomôcť:  1. Šetrí čas - Resume builder ponúka svojim používateľom predlohy, čisté dizajny a tipy, vďaka ktorým ušetria kopu času!  2. Ponúka tzv. “Writing Tips” - jeho používanie Vám obohatí slovnú zásobu  3. Zlepšuje dizajn - Každé pracovné odvetvie má iné očakávania od toho, ako má životopis vyzerať. Vďaka šablónam bude Váš životopis vyzerať tak dobre, ako znie.  Aký Resume Builder použiť? Resume Builderov je veľa. My sa spolu pozrieme na tie najpopulárnejšie s jednoduchým použitím.  Kickresume.com Vyniká vďaka možnosti tvorby životopisu pomocou umelej inteligencie. Životopis si vygenerujete rýchlo, jednoduchým zodpovedaním niekoľkých otázok. Kickresume môžete používať bezplatne, stačí sa držať jeho základných funkcií a šablón, ktoré nie sú označené ako “Premium”. Vygenerovaný životopis si stiahnete vo formáte PDF.  CVAPP.czCVAPP patrí momentálne medzi najpopulárnejšie časké Resume Buildery. Tento nástroj má širokú škálu profesionálnych šablón, ktoré sú schválene HR oddeleniami mnohých firiem, okamžitú kontrolu pravopisu či jednoduchý online editor pre Váš životopis. Aplikácia dokonca ponúka jednoduché prepojenie s LinkedInom, čo Vám pri tvorbe CV ušetrí oveľa viac času. Veľkou výhodou je, že pomocou CVAPPu si môžete okrem iného vytvoriť aj motivačný list. Vďaka týmto výhodám si zhotovíte úžasné životopisy založené na profesionálnych tipoch od HR manažérov.  ZetyIde o online Resume Builder, ktorý pracuje na podobnom princípe ako vyššie uvedené buildery. Platforma Zety používateľom poskytuje veľké množstvo šablón, ktoré umožňujú životopis prispôsobiť konkrétnym potrebám uchádzača o zamestnanie. Jedinou nevýhodou je, že iný formát ako .txt file je spoplatnený.  ResumeGeniusPoskytuje množstvo profesionálnych a moderných šablón, ktoré vám pomôžu vytvoriť vizuálne príťažlivý a dobre štruktúrovaný životopis. Tieto šablóny sú navrhnuté tak, aby zvýraznili vaše skúsenosti a kvalifikácie a pôsobili dobre na zamestnávateľov. K ďalším plusom patrí intuitívne rozhranie, možnosť ukladať vytorené životopisy online alebo spolupráca a zdieľanie (ak chcete spätnú väzbu alebo rady od niekoho iného). ResumeGenius ponúka personalizované tipy a odporúčania, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš životopis a zdôrazniť vaše silné stránky. CanvaZnáma svojimi grafickými nástrojmi, Canva ponúka aj funkciu na tvorbu životopisov. Umožňuje vám vytvoriť profesionálne a vizuálne príťažlivé životopisy. Canva je skvelým nástrojom pre tých, ktorí hľadajú moderný a profesionálny spôsob, ako vytvoriť svoj životopis. S jeho užívateľsky prívetivým rozhraním a množstvom šablón je možné rýchlo a jednoducho vytvoriť vizuálne príťažlivý životopis, ktorý bude zaujímavý pre zamestnávateľov. ZáverPoužívanie online Resume Builderov je cestou k efektívnemu a pútavému životopisu. Nezanedbávajte túto na prvý pohľad jednoduchú, ale významnú zbraň, ktorá Vám môže otvoriť dvere k úspešnej kariére. Využite výhody týchto nástrojov a splňte si svoj kariérny sen ešte dnes! 
Zásady time managementu, vďaka ktorým budete pánom času
Tipy a triky
27.07.2023
Skillmea

Zásady time managementu, vďaka ktorým budete pánom času

Chcete zvýšiť svoju produktivitu, dosahovať stanovené ciele, zlepšiť psychickú pohodu a znížiť množstvo stresu? Time management je kľúčom k úspechu i spokojnosti.   Deň má 24 hodín a je len na nás, ako s nimi naložíme. Ak aj vy v každodennom živote stretávate ľudí, z ktorých žiari vnútorná harmónia, majú okolo seba dobrých priateľov, sú produktívni a dosahujú úspechy v tom, čo robia, vedzte, že aj vy môžete patriť medzi nich.  Avšak chce to vystúpiť z komfortnej zóny a osvojiť si zopár zručností, ktoré vám pomôžu s organizovaním a plánovaním času na prácu, vzdelávanie sa, oddych, rodinu, koníčky a budovanie vzťahov. Aj vďaka tomu môžete byť oveľa zdravší, spokojnejší a úspešnejší ako dnes.  Ako to dosiahnuť? Pomôže vám efektívny time management.  Čo je to time management? Jednotná definícia pre pojem time management neexistuje. Môžeme ho definovať ako proces, v rámci ktorého vedome plánujeme a kontrolujeme čas strávený pri konkrétnych zadaniach, projektoch či úlohách s cieľom zvýšiť efektivitu.  To znamená, že techniky time managementu pomáhajú lepšie si zorganizovať deň a rozdeliť si čas na to, čo je podstatné. Vďaka nim je možné zvládnuť aj náročné úlohy za kratší čas a nebyť pod tlakom preto, že horia termíny.  Time management je dôležitou súčasťou rozvoja osobnosti a jedným z pilierov zdravého životného štýlu. Pomáha nám žiť život naplno.  Prečo je time management dôležitý? Život je plný krásnych chvíľ, ale aj výziev. Neraz sme nútení robiť nielen to, čo nás baví, ale aj to, do čoho sa nám príliš nechce. Čo s tým? V prvom rade je dôležité zmeniť vnútorné nastavenie a nájsť aj v menej obľúbených činnostiach zmysel.  Samozrejme, opomenúť nemožno time management, ktorý pomáha s plánovaním a dosiahnutím výsledkov za kratší čas.  Aké sú výhody time managementu? Každý z nás by mal byť tvorcom svojho života a nie jeho obeťou. V tom hrá rolu aj organizácia času. Time management prinesie do vášho života vyššiu kvalitu a aj tieto benefity:  • nižšiu úroveň stresu,  • viac energie,  • dosahovanie cieľov s vyššou efektivitou,  • jednoduchšie stanovovanie si životných a pracovných priorít,  • vyššie sebavedomie,  • vyššiu kvalitu práce,  • viac dôvery,  • work-life balance (rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom),  • nižšiu mieru prokrastinácie a • viac úspechov. [Zdroj: freepik.com] Užitočné tipy, ako efektívne riadiť svoj čas Ak máte v riadení svojho času medzery, prinášame vám niekoľko tipov pre time management, ktoré vám pomôžu v dosahovaní cieľov i pocitu spokojnosti. Čo je dôležité?  Urobte si analýzu stráveného času Skôr, ako sa pustíte do nastavovania cieľov a hľadania techník riadenia času, je potrebné analyzovať aktuálnu situáciu. Vytvorte si orientačný harmonogram, aký dlhý čas trávite pri nasledovných aktivitách: • škola alebo práca,  • dochádzanie do školy alebo práce,  • učenie sa do školy alebo dorábanie pracovných záležitostí doma,  • četovanie, odpovedanie na maily, sledovanie sociálnych sietí a venovanie sa obsahu na webe,  • domáce práce,  • sledovanie televízie, • hranie na počítači,  • voľnočasové aktivity,  • čas strávený s rodinou a priateľmi a tak ďalej.  Pri zisťovaní aktuálneho stavu stráveného času nezabudnite ani na prokrastináciu či činnosti, ktorými “zabíjate” čas, ako neproduktívne myšlienky, zbytočné rozhovory či aktivity.  Ak zistíte, že vaším problém je, že trávite veľa času na internete, obmedzte sledovanie sociálnych sietí. Trápi vás prokrastinácia? Venujte čas tomu, čo je prokrastinácia a ako sa jej zbaviť. Stanete sa oveľa efektívnejšími.   Stanovte si ciele a priority Stanovenie cieľov a priorít môžete urobiť podľa vlastného úsudku, alebo využiť niektorú z užitočných techník. Jednou z nich je Eisenhowerova technika. Jej podstata spočíva v pochopení toho, že time management je o tom, že sa musíte venovať dôležitým, ale aj naliehavým veciam.  Na elimináciu stresu z veľkého množstva projektov s urgentnými termínmi, je potrebné pochopiť nasledovné:  • Dôležité aktivity sú dôležité pre nás, lebo vedú k dosiahnutiu osobných alebo profesionálnych cieľov.  • Naliehavé (urgentné) činnosti zvyčajne súvisia s dosahovaním cieľov iných, lenže treba ich vyriešiť so sústredením a pozornosťou včas, inak to má negatívne dôsledky.  Ak poznáte rozdiel medzi týmito dvomi termínmi, potom si všetky činnosti rozdeľte podľa Eisenhowerovej matice nasledovne:  1. Dôležité a naliehavé úlohy vykonajte ako prvé, pretože sú to vaše priority.  2. Dôležité, ale nie naliehavé činnosti môžete pokojne odložiť na neskôr.  3. Nedôležité, ale naliehavé aktivity delegujte na iných, ak je to možné, pretože nevedú k dosahovaniu vašich cieľov.  4. Nedôležité a nenaliehavé činnosti môžete vymazať, alebo sa im venovať vo voľnom čase.  Eisenhowerova technika sa dá ešte viac zjednodušiť a to tak, že úlohy rozdelíte na dôležité a naliehavé, pričom prioritou by mali byť vždy dôležité úlohy. Tie totiž vedú k dosiahnutiu cieľov v osobnom či pracovnom živote. [Zdroj: freepik.com] Vyskúšajte metódy na efektívne riadenie času Po rozdelení úloh podľa priorít sa pustite do práce. Avšak ak je vaším problémom prokrastinácia, multitasking alebo máte ťažkosti s koncentráciou, osvojte si pomodoro techniku.  Pomodoro technika vychádza zo skutočnosti, že mozog k plnému výkonu potrebuje prestávky, ktoré sú krátke, ale časté. Je to spôsob, ako predchádzať ťažkostiam s koncentráciou, únave, chybám z nepozornosti či prepracovanosti.  Ako používať pomodoro techniku v praxi?  • Pripravte si časovač, papier a pero.  • Vyberte si z napísaného zoznamu úloh prvú, ktorá je dôležitá a naliehavá. Časovač nastavte na 25 minút (alebo na iný vyhovujúci interval) a pustite sa do práce. Snažte sa sústrediť a nenechajte sa rozptyľovať telefonátmi, rozhovormi s kolegami či odpovedaním na maily.  • Po uplynutí 25 minút si na papier nakreslite prvú paradajku a dajte si prestávku v trvaní 3 až 5 minút. Tá sa dá využiť na doplnenie pitného režimu, krátku prechádzku alebo cvičenie.  • Po prestávke si opäť časovač nastavte na 25 minút. Po nich si dajte krátku prestávku.  • Akonáhle na papieri uvidíte 4 paradajky, máte nárok na 20 až 30-minútovú prestávku.  Pri organizovaní času je skvelým pomocníkom Dote Timer. Jednoducho si v ňom vytvoríte TO DO list. Oceníte na ňom aj to, že súčasťou je odpočítavací časovač využiteľný aj pri pomodoro technike.[Zdroj: freepik.com] Time management ovplyvňujú pracovné prestávky a prostredie Na time management má vplyv viacero faktorov, pretože každý z nás je originál. Nemali by sme zabúdať na biorytmy, zdravú, pestrú a vyváženú stravu, pitný režim a pohyb. Samozrejme, rolu zohrávajú aj pracovné prestávky a prostredie. Čo pomáha?  • Udržiavajte na svojom stole poriadok.  • Obklopte sa zeleňou, ktorá priaznivo ovplyvňuje pracovný výkon.  • Naučte sa, ako zdravo sedieť pri počítači.  • Ak nevyužívate pomodoro techniku, prestávku si doprajte každých 30 minút.  Work-life balance ako súčasť time managementu Podľa Cambridge Dictionary je work-life balance “množstvo času, ktorý strávite vykonávaním svojej práce v porovnaní s časom stráveným so svojou rodinou a robením vecí, ktoré máte radi.  Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom znie krásne, avšak v reálnom živote sa dosahuje iba ťažko. K pocitu naplnenia a vnútornej harmónie je dôležité sa k tomuto stavu aspoň priblížiť.  Ak sa vám to podarí, môžete sa tešiť na nasledovné výhody:  • lepší zdravotný stav,  • nižšia únava,  • lepšie sociálne vzťahy,  • vyššia produktivita,  • nižšie riziko vyhorenia,  • vyššia miera všímavosti (zameriavania sa na tu a teraz),  Tipy, ako sa priblížiť k work-life balance Dosiahnutie, alebo priblíženie sa k work-life balance si vyžaduje vedomé úsilie. Čo vám v tom pomôže?  • Naučte sa hovoriť nie.  • Obedňajšiu prestávku využite na kvalitný obed bez moderných technológií.  • Požiadajte zamestnávateľa o flexibilný pracovný čas alebo možnosť pracovať čiastočne formou home office.  • Vytvorte si ranné rituály, ktorým sa budete venovať každé ráno po zobudení. Môžete začať otužovaním v sprche, pokračovať meditáciou alebo modlitbou, po nej čítať a popíjať čaj a potom si spísať plány na daný deň podľa priority.  • Nastavte si hranice nielen v práci, ale aj doma.  • Investujte čas a energiu do budovania vzťahov.  • Naučte sa úlohy delegovať.  Moderné aplikácie a knihy, ktoré vám pomôžu v time managemente Keďže žijeme vo svete, ktorého súčasťou sú moderné technológie, s time managementom vám pomôžu aj aplikácie, ako napríklad Any.do, Tmeric, RescueTime, Google Calendar, ToDolst a ďalšie. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody, a preto si vyberte takú, ktorá vám najviac vyhovuje.  Ak preferujete klasiku v podobe kníh, knihy o time managemente vám pomôžu rozšíriť obzory a nájsť spôsob, ako najlepšie riadiť svoj čas a dosiahnuť work-life balance.  Využite online kurz Efektívny time management Ak túžite lepšie plánovať a využívať svoj čas, určovať si priority, zlepšiť plánovanie úloh,  nájsť zlodejov vášho času a mnoho ďalšieho, využite kurz Efektívny time management.  Okrem iného vás dozaista potešia bonusové materiály v podobe praktických úloh, ako je analýza časových pascí, osobný status delegácie či cvičenie “Start-Stop-Continue” na konci kurzu.