Java pre junior programátorov

11h 20m 8s
Čas
163
Kapitol
1 148
Študentov
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Java pre junior programátorov

Zavŕšenie online kurzov Java trilógie je už tu. Po prvej časti a kurze Java pre začiatočníkov a druhej časti Java pre pokročilých sa v tomto novom online kurze spolu pozrieme na vyvrcholenie tejto trilógie. Je to kurz Java pre junior programátorov, po ktorého absolvovaní budeš pripravený na prácu junior Java programátora.

Čo sa naučíš? 

Týmto kurzom, by som ťa chcel pripraviť na prácu Java junior programátora. Programátora, ktorý vo firme začína programovať v jave. Po absolvovaní kurzu sa budeš vedieť orientovať v technológiách. Porozumieš názvom a technológiám ako Maven, Servlety, JSP, JSTL, EL, MVC, Hibernate, JPA, ORM, QueryDSL, Logovanie, Logback, Java EE, REST, SOAP, Quartz, Factory, Singleton a podobne. 

Maven – nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií

Maven je nástroj, ktorý budeš používať na buildovanie a manažovanie svojich javovských projektov. Jednoducho si dokážeš pridávať do projektu knižnice a frameworky. Pomocou jedného príkazu si celý projekt skompiluješ, zbuilduješ a spustíš na serveri. Maven je zároveň najpoužívanejší tool s týmito možnosťami.

V tomto module pochopíš, ako samotný Maven pracuje. Ako založiť projekt pomocou Mavenu. Aké nastavenia, čo znamenajú. Naučíš sa používať základné a najpoužívanejšie Maven príkazy. Naučíš sa, ako rozšíriť Maven pomocou pridania pluginov. Pomocou Mavenu sa naučíš vytvoriť si webový projekt, pridať si závislosti na knižniciach, skompilovať a vygenerovať si war súbor, ktorý sa spustí na serveri a v priebehu sa automaticky spustia testy. Budeš vedieť, čo je plugin, fáza, goal, pom.xml, repozitár, archetype alebo scope. Ukážeme si, ako pracovať s Mavenom vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA. 

Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)

Naučíš sa čo sú to Servlety – naučíš sa technológiu, ktorá je základom, každej java webovej aplikácie. Ďalej sa zoznámiš s view technológiami – teda musíš mať stránky aj zobrazené – ako sú JSP a k tomu pridružené JSTL a EL. Ukážeme ako môžeš filtrovať žiadosti na server, presmerovať žiadosti a podobne. Pochopíš na akom princípe je založený MVC pattern. Aplikácie sa naučíš spúšťať a nasadzovať v servlet kontajnery. 

Po absolvovaní modulu ti už nebude robiť problém začať rozumieť a budovať java web aplikácie. 

ORM - JPA (Hibernate)

Ak vytvoríš hocijaký jednoduchý objekt, čo sa stane? Napríklad objekt Adresa? Vytvorí sa v halde – v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta – informácie. Ak sa ale stratí referencia v javovskom kóde na tento objekt v halde – tak sa zmaže. 

Ak si chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy a najlepšie, aby po vytiahnutí z databázy, mali tieto dáta tú istú formu – teda formu objektu Adresa. 

Tomuto sa hovorí, že persistujeme (uchováme stálosť) objekt do databázy. Akoby tento objekt existoval aj mimo java programu. Tento objekt sa uchová v úložisku a znovu sa vytvorí, ak bude treba. 

Klasické databázy ako Oracle, MySql a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V jave ukladáme dáta vo forme objektov, v databáze vo forme tabuliek. Ale čo majú podobné? V relačnej databáze máme stĺpce, ktoré majú názvy a v riadkoch máme hodnoty. Niečo ako kľúč hodnota – to isté platí aj pre objekty v jave – tam máme názov premennej a hodnotu v nej uloženú. 

Tu prichádza pod ruku ORM – teda object relatiional mapping - objektovo relačné mapovanie. My naše java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy. 

Naučíš sa používať ORM framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA (Java Persistence API) štandardov . Naučíš sa ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania. Ukážeme si aj knižnicu QueryDSl, ktorá nám pomôže písať pekné a prehľadné kritériá a dopyty na databázu. 

Logovanie java aplikácií

Po vývoji aplikácie a nasadení u zákazníka potrebuješ mať prehľad o rôznych činnostiach a chode aplikácie. Nie je v tvojich silách sedieť pri každom používateľovi aplikácie a pozorovať, či nenastala chyba. 

Preto potrebuješ svoju aplikáciu logovať – nastaviť hlášky, napríklad o behu aplikácie, potrebuješ zalogovať chybové hlášky a podobne. 

Tieto logy si chceš spätne aj archivovať, aby si mal historický prehľad o aplikácií. Logy sú prvé miesto po ktorom siahneš ak nastane problém v tvojej aplikácii. V tomto module sa naučíš používať najpoužívanejšie logovacie knižnice SLF4J ako API a Logback ako poskytovateľa logovania. Naučíš sa písať si vlastné konfigurácie. Logy budeš vedieť zapisovať do súborov a budeš vedieť nastaviť ich archivovanie rôznymi stratégiami. 

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy

Ak by si chcel veci pochopiť do hĺbky, ako pracujú frameworky a podobne, tak Java pre pokročilých ťa na to pripravila. 

Ak ale nemáš ešte absolvovaný kurz java pre pokročilých, nevadí, technológie, ktoré sa budeš učiť zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale podrobnosti už nie – napríklad ako je možné, že stačí napísať anotáciu a framework s tým už vie pracovať. To by si pochopil keby si absolvoval java pre pokročilých. 

Čo všetko dostaneš
  • videotutoriály o Java programovaní,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Java pre junior programátorov je možné

Zoznam kapitol

Úvod
Motivácia
Maven - nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií
02 Inštalácia a nastavenia
03 Konvencie. Prečo Maven.
04 Maven coordináty, archetype
05 Zakladáme prvý projekt
06 Kompilácia, generujeme jar, spúšťame jar
07 POM súbor
08 Repozitáre
09 Life cycle phases - fázy životného cyklu buildu
10 Pridávame dependency
11 Webová aplikácia pomocou maven 1. časť
12 Plugins a Goals
13 Nasadzujeme na server
14 Spúšťame pomocou Maven pluginu + viac k pluginom
15 Maven Scopes
16 Maven vo vývojovom prostredí
17 Užitočný IDEA plugin – riešenie konfliktov v závislostiach
18 Profiles
19 Multi modul projekt
20 Vytvárame štruktúru multi modul projektu
21 Vytvárame util triedu s testom
22 Používame modul ako dependency iného modulu
23 Vytvárame jednoduchú web aplikáciu pomocou Servletu
24 Buildujeme všetky moduly naraz
25 Spustenie web multi modul aplikácie na servery
Zdrojové kódy Multi module project
Úloha na precvičovanie
Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)
00 Servlety zdrojové kódy
01 Spúšťame prvú webovú aplikáciu - nastavujeme úvodnú stránku
03 Pomôcka pre rýchle spustenie tomcatu cez maven
05 Pokúšam sa vytvoriť prvý servlet
06 Pridávame dependency pre servlety
07 Čo je obsahom url adresy - nastavujeme WebServlet anotáciu
08 Spracovanie od klienta po servlet a späť - vizuálne vysvetlenie
09 Nastavenie servletu cez web.xml súbor
10 Posúvame dáta do servletu - teória
11 Spracúvam parametre z url adresy
12 Posielame dáta cez formulár a spracúvame ich v doPost
13 Mixujem POST a url parametre
14 Odchytávame viacero hodnôt pod jedným kľúčom
15 Get a Post requesty
16 Session objekt
17 Context objekt
18 Filter - teória
19 Vytvárame prvý filter
20 Filter - init metóda
21 Filter - doFilter metóda
22 Presmerovanie
23 Include vs. Forward presmerovanie
24 Inštalácia tomcat serveru - ručné nasadenie war súboru
25 Deploy war aplikácie pomocou Mavenu do Tomcatu
26 Kódovanie na mäkčene a iné špeciálne znaky
27 JSP úvod
28 JSP - značky
29 JSP kompilácia
30 JSP zložitejší kód
31 JSP - preddefinované objekty
32 MVC pattern - Model-View-Controller
33 MVC pattern na príklade
34 MVC pattern - prerábame to na DTO objekt
35 záver MVC, úvod k JSTL a EL
36 EL syntax
37 EL objekty - scopes
38 JSTL core tagy 1
39 JSTL core tagy 2
40 Záver - MVC frameworky, Čo je práve in
41 Jetty server - spomenutie
ORM - JPA (Hibernate)
00 Zdrojové kódy pre modul JPA, HIbernate
06 Úvod k príkladu - zakladáme projekt
07 Nastavenie persistence.xml súboru, nastavenie konekcie na databázu
Ak nechceš používať sql príkazy
08 Mapovanie triedy a identifikátoru
09 4 stratégie generovania identifikátoru
10 Mapovanie - automatické mapovanie podľa názvu
11 Ukladáme dáta do databázy - EntityManager
12 Získavame dáta z databázy
13 Úvod k zložitejšiemu príkladu
14 Mapovanie Enum - rôzne stratégie
15 Konvertovanie medzi rôznymi typmi – AttributeConverter
16 Kód aj v Git repozitári
17 Embeddable
18 Viac teórie o identifikátoroch
19 Mapovanie s dedením - MappedSuperclass
20 ManyToOne asociácia
21 OneToMany asociácia - obojsmerná 1
22 OneToMany asociácia - obojsmerná 2 - Typy kaskády a čo je to kaskáda *(kukni popisok)
23 OneToMany asociácia jednosmerná
24 ManyToMany asociácia
25 OneToOne asociácia
26 Hibernate - špecifické nastavenia - automatické vytváranie db tabuliek
27 Fetching - Fetch types
28 Flush
29 SQL native query
30 Criteria
31 QueryDSL
32 EntityManagerFactory len raz
33 Exception handling
34 Hibernate - na čo si dávať pozor - nežiadúce zmeny nad databázou
35 Hibernate - na čo si dávať pozor - odpojenie objektu od persistence contextu
36 Hibernate - na čo si dávať pozor - zatvorenie entity manageru
37 CRUD operácie
Domáca úloha sekcie JPA, Hibernate
Patterns
00 Zdrojové kódy - patterny
01 Singleton pattern
02 Factory pattern
03 Builder pattern
04 Observer Pattern
Domáca úloha
Logovanie java aplikácií
Zdrojáky Logovanie
02 SLF4J
03 Napájame sa na logovanie Hibernatu + prvé vlastné logy
04 Formátovanie výstupného textu logu
05 Úvod k nastaveniam - konfigurácii logovania
06 Hierarchia loggerov a nastavení
07 Appenders - dedenie a správanie
08 Kontext
09 V konfigurácii pracujeme s premennými
10 Scope premenných
11 Default hodnota premennej
12 Skladanie premenných
13 Appenders - RollingFileAppender úvod
14 Appenders - RollingFileAppender - TimeBasedRollingPolicy
15 Appenders - RollingFileAppender - SizeAndTimeBasedRollingPolicy
16 Appenders - RollingFileAppender - FixedWindowRollingPolicy
17 Encoder, Layout, Pattern
18 Modifikátory formátov – format modifiers
19 Zoskupenie conversion slov a modifikátor farby
20 Filtrovanie logovacích hlášok - vlastný filter - prednastavené filtre
21 Aktualizovanie nastavení
Domáca úloha sekcie Logovanie java aplikácií
RESTful web services
01 RESTful web services - úvod
02 Resource URI
03 Konvencie pri písaní resource uri
04 Metódy requestu
05 Response - status kódy
06 HATEOAS
07 Čo je to JAX-RS
08 Základná RESTful aplikácia
09 Vytvoríme prvé vlastné RESTful api
10 Vraciame zoznam osôb ako JSON
11 Inštalujeme REST klienta POSTMAN
12 Vraciam jednu osobu - načítam path parameter
13 Pridávame osobu - POST metóda
14 Update a Delete osoby
15 Domáca úloha - DELETE metóda
15b domáca úloha - DELETE metóda - tu odovzdaj
16 Výsledok úlohy plus globálne anotácie
17 Query param
18 Ďalšie param anotácie
19 Koniec Restful modulu
RESTfull zdrojáky
Ostatné
SOAP web servisy
Quartz joby

Hodnotenia kurzu

Java pre junior programátorov

Skvelý kurz niektoré části su možno frustrujuce ale treba to len nevzdat. Vrelo odporučam každemu kto sa chce zamestnat v IT. Možno by som ocenil ak by sa pridali dalšie kurzy zamerane na datove štruktúry v jave alebo Thread coding

Peter B.

Pozri aj tieto kurzy